Agenda conducerii

Agenda conducerii

 • – Programul de audiențe al directorului general – doamna Ramona Ioana Mezei este în fiecare miercuri între orele 10.00 și 12.00.

 •    pentru programări și alte informații vă puteți adresa secretariatului BMB

 • Telefon + 4021 316.83.00Fax + 4021 316.83.04, E-mail biblioteca @ bibmet.ro

Examen de promovare

A N U N Ţ

Centralizator rezultate

Anunt examen promovare

Tematici și bibliografii

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în ziua de 13.04.2018, începând cu ora 11.00, la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, examen de promovare în grad/treapta profesională pentru mai multe posturi, după cum urmează:

 

Nr. crt. Poziția stat aprobat Funcția actuală Nivel studii Grad/ treaptă profe-sional(ă) Funcția după transformare Nivel studii Grad/ treaptă profe-sional(ă) Ocupantul postului
1 13 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Țăroiu Iuliana
2 18 Referent M I Referent M IA Chișescu Cristina
3 29 Conserva-tor S I Conservator S IA Bude Mihaela
4 30 Bibliotecar S I Bibliotecar S IA Gavrilă Mariana
5 31 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Alexandru Anghelina
6 32 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Soreață Ioana
7 33 Bibliotecar M I Bibliotecar M IA Chiriac Valentina
8 38 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Șerban Florina
9 42 Bibliotecar S I Bibliotecar S IA Ghiță Cristina
10 44 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Copuzeanu Maria
11 45 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Radu Daniela
12 46 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Popa Amelia
13 52 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Dobre Raluca
14 53 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Ene Veronica Merii
15 56 Bibliotecar M I Bibliotecar M IA Giurcan Marina
16 57 Bibliotecar M I Bibliotecar M IA Lilea Luminița
17 61 Bibliotecar S I Bibliotecar S IA Chiriță Marilena
18 64 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Ivan Anca Valeria
19 68 Bibliotecar S I Bibliotecar S IA Pleșa Georgeta
20 70 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Vlădoiu Cristina
21 83 Bibliotecar M I Bibliotecar M IA Moraru Liliana
22 86 Bibliotecar M I Bibliotecar M IA Zaharia Adriana
23 95 Bibliotecar S I Bibliotecar S IA Însurățelu Lavinia
24 99 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Damian Silvia
25 103 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Laszlo Ileana
26 104 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Vasilică Geluca
27 105 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Vesalon Lăcrămioara
28 106 Bibliotecar M II Bibliotecar M I Andrei Virginica
29 113 Bibliotecar S I Bibliotecar S IA Ghenu Gabriela
30 115 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Drăgotoiu Eugenia
31 116 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Marin Dumitra
32 120 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Pană Adriana
33 122 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Goleanu Diana
34 124 Bibliotecar M II Bibliotecar M I Pietriș Elena Macedonia
35 128 Bibliotecar S I Bibliotecar S IA Pintilie Gabriela
36 132 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Ambrușan Rodica
37 133 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Mihai Zoica
38 134 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Bălăceanu Carmen
39 135 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Mihai Mona
40 136 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Roman Zoia Gina
41 137 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Ion Violeta
42 138 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Popescu Elena
43 142 Bibliotecar M II Bibliotecar M I Oancea Mioara

 

De asemenea se organizează examen de promovare în funcție după cum urmează:

Nr. crt. Poziția stat aprobat Funcția actuală Nivel studii Grad/ treaptă profe-sional(ă) Funcția după transformare Nivel studii Grad /treaptă profe-sional(ă) Ocupantul postului
1 85 Bibliotecar M I Bibliotecar S II Ivan Florența

 

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti într-o singură etapă, după cum urmează:

 

Pentru toți salariații în data de 13.04.1018, începând cu ora 11.00 ;

  1. Termen afişare rezultate 17.04.2018 ora 16.00
  2. Termen depunere contestaţii 18.04.2018 ora 16.00
  3. Termen afişare rezultate contestaţii 20.04.2018 ora 16.00.

Modalitatea de desfășurarea a examenului este proba scrisă. Examenul se desfăşoară la sediul instituţiei din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti

Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc examenul de promovare.

După promovare, fișa de post se modifică și se completează cu noi atribuții.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare între orele 900 – 1600, telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane @bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile  pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1.

Anunt examen promovare

Tematici și bibliografii

Director general,

Zvetlana Ileana Preoteasa

Anunț concurs angajare

Actualizări:

Decizia nr 154 din 27.10.2017 a managerului BMB referitoare la suspedarea concursului

 

A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 08.11.2017 (proba practică), 22.11.2017 (proba scrisă) şi 28.11.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

 

4 posturi șefi birou (S) gr. II (poz. 41 – Biroul Prelucrare documente digitale. Metadate; poz. 74 – Biroul Filiale Sud; poz. 108 – Biroul Filiale Est; poz. 127 – Biroul Filiale Vest)

2 posturi auditor (S) gr. I (poz. 5 și 6, Compartimentul Audit)

1 post pompier (poz. 19, Compartimentul Securitate și sănătate în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență)

1 post bibliotecar (S) gr. IA (poz. 59 – Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)

5 posturi bibliotecari (S) gr. I (poz. 11 și 12, Serviciul Formare profesională. Metodologic; poz. 50 și 51, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; poz. 130, Biroul Filiale Vest)

4 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 39, Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare; poz. 55, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; poz. 102, Biroul Filiale Nord; poz. 139, Biroul Filiale Vest)

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 89, Biroul Filiale Sud)

3 posturi bibliotecar (M) tr. II (poz. 88, Biroul Filiale Sud; poz. 125 și 126, Biroul Filiale Est)

1 post contabil (M) tr. IA (poz. 173 – Compartimentul Financiar-contabilitate)

 

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Pentru toate posturile, constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:

 • Absolvirea de cursuri, specializări și experiența în domeniul de activitate al Bibliotecii Metropolitane București și domeniul de referinţă al postului, după caz.
 • Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională.
 • Cunoştinţele de operare PC, competențe digitale.

 

 

Condiţii de participare specifice:

 

4 posturi șefi birou (S) gr. II (poz. 41 – Biroul Prelucrare documente digitale. Metadate; poz. 74 – Biroul Filiale Sud; poz. 108 – Biroul Filiale Est; poz. 127 – Biroul Filiale Vest)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în domeniul de activitate de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională

 

1 post auditor (S) gr. I, poziția 5 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul economic;
 • să obțină avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

1 post auditor (S) gr. I, poziția 6 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul juridic;
 • să obțină avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

1 post pompier (poz. 19, Compartimentul Securitate și sănătate în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență)

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • curs absolvit de cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

 

1 post bibliotecar (S) gr. IA (poz. 59 – Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională
 • cunoștințe de managementul proiectelor

 

5 posturi bibliotecari (S) gr. I (poz. 11 și 12, Serviciul Formare profesională. Metodologic; poz. 50 și 51, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; poz. 130, Biroul Filiale Vest)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni

 

 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională

 

4 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 39, Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare; poz. 55, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; poz. 102, Biroul Filiale Nord; poz. 139, Biroul Filiale Vest)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională

 

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 89, Biroul Filiale Sud)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională

 

3 posturi bibliotecar (M) tr. II (poz. 88, Biroul Filiale Sud; poz. 125 și 126, Biroul Filiale Est)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională

 

1 post contabil (M) tr. IA (poz. 173 – Compartimentul Financiar-contabilitate)

 • experiență în muncă minim 6 ani și 6 luni.

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

 

 1. În data de 08.11.2017, începând cu ora 12.00, proba practică, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.

 

 1. În data de 22.11.2017, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică, în cazul funcțiilor de conducere și minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 puncte în cazul funcțiilor de execuție;

 

 • În data de 28.11.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte, în cazul funcțiilor de conducere și minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 puncte în cazul funcțiilor de execuție, la probele practică și scrisă;

 

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 

Pentru toate probele:

 • Termen afişare rezultate: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei
 • Termen depunere contestaţii: cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei
 • Termen afişare rezultate contestaţii: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

 1. Termen afişare rezultate finale 06.12.2017.

 

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 16.10.2017-30.10.2017 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

 

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare, de luni până vineri între orele 9.00 – 15.00, la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

 

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în  Anexa 1Bibliografie tematica auditor pozția 5_6Bibliografie tematica bibliotecari filialebibliografie tematica catalogareBibliografie tematica Sef birou Prelucrare documente digitale. MetadateBibliografie tematica sefi birouri pozitia 74, 108, 127Bibliografie tematica bibliotecar Servciul Formare Profesională,. Metodologicbibliografie tematica Contabil M IA poziția 173bibliografie_tematica bibliotecari Serviciul dezvoltarea colectiilor Bibliografie tematica – pompierBibliografie tematica bibliotecar Serviciu Marketing,

Fişele posturilor sunt prezentate în Anexa 2. Anexa 2 – Fise post partea IAnexa 2 – Fise post partea II

Cererea înscriere concurs este prezentată în  Anexa 3 – Cerere

 

Director general,

Anca Cristina Râpeanu

Politica de acceptare a unităților bibliografice oferite cu titlu gratuit

Cei care doresc să ofere unități bibliografice cu titlu gratuit (să doneze) pot completa un Formular cu titlurile oferite și îl pot trimite:
o pe adresa de donatii@bibmet.ro;
o pe adresa poștală: Biblioteca Metropolitana București, str. Tache Ionescu, nr. 4, sect. 1, București, cod poștal 010354;
o îl pot aduce personal la Serviciul Dezvoltarea și Evidența Colecțiilor, Str. Christian Tell, nr. 10, sect. 1, București în fiecare MARȚI între orele 09:00 – 14:00
În urma selecției personalul responsabil de la Serviciul Dezvoltarea și Evidența Colecțiilor va trimite un răspuns către ofertant în maxim 5 zile lucrătoare.

Politica de acceptare a unităților bibliografice oferite cu titlu gratuit

 • Publicaţiile deja existente în bibliotecă, vor fi acceptate doar dacă sunt foarte solicitate de utilizatorii noştri.
 • Publicaţiile vor fi acceptate în condiţiile în care nu există în bibliotecă lucrări superioare din acelaşi domeniu.
 • Se vor accepta publicaţii care sunt relevante pentru instituţie – în număr de maxim 7 exemplare.
 • Nu sunt acceptate:

–          bibliotecile personale în întregime;
–          unități bibliografice mai vechi de 5 ani;
–          publicaţii cu deteriorări fizice – lipsa unor părţi din lucrare, pagini distruse;
–          publicaţii cu deteriorări chimice şi biochimice, netratabile sau care necesită tratamente mult prea costisitoare;
–          publicaţii străine cu valoare informaţională şi documentară de mică importanţă;
–          manuale şcolare

 • Înainte de a fi introduse în baza de date donaţiile sunt verificate dacă există în colecţii; primirea donaţiilor trebuie să se încadreze în obiectivele politicii de dezvoltare a colecţiilor.
 • Publicaţiile vor fi înregistrate în evidenţa B.M.B. după ce vor fi supuse unui proces de selecţie.

Program pentru recepționarea donațiilor:
În fiecare MARȚI între orele 09:00 – 14:00 (în zilele de sărbători legale este închis) la sediul Serviciului Dezvoltarea și Evidența Colecțiilor, Str. Christian Tell, nr. 10, sect. 1, București