Prelungim înscrierile la concursul de creaţie literară pentru liceenii bucureșteni „Parol, Mon Cher”!

Organizat în parteneriat cu 𝑰𝒏𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓𝒂𝒕𝒖𝒍 𝑺𝒄𝒐𝒍𝒂𝒓 𝒂𝒍 𝑴𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒊𝒖𝒍𝒖𝒊 𝑩𝒖𝒄𝒖𝒓𝒆𝒔𝒕𝒊, proiectul se adresează elevilor claselor IX – XII, care au preocupări literare şi doresc să-şi prezinte operele într-o competiţie şcolară.

Termenul limită pentru înregistrarea participanților este 𝟯𝟬 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮. Creațiile artistice trebuie să se încadreze în următoarele trei categorii – 𝒑𝒓𝒐𝒛𝒂 𝒔𝒄𝒖𝒓𝒕𝒂, 𝒑𝒐𝒆𝒛𝒊𝒆 și 𝒅𝒓𝒂𝒎𝒂𝒕𝒖𝒓𝒈𝒊𝒆 – cu tema 𝑼𝑵𝑰𝑽𝑬𝑹𝑺𝑼𝑳 𝑪𝑨𝑹𝑨𝑮𝑰𝑨𝑳𝑬𝑺𝑪!

Condițiile de participare rămân aceleași. Înscrierea în concurs se face pe baza unei 𝒇𝒊𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒄𝒓𝒊𝒆𝒓𝒆, iar lucrările vor fi expediate electronic pe adresa de e-mail 𝒄𝒂𝒓𝒂𝒈𝒊𝒂𝒍𝒆2022@𝒃𝒊𝒃𝒎𝒆𝒕.𝒓𝒐

De asemenea, pe lângă creațiile câștigătoare, cele mai bune lucrări vor fi publicate într-o 𝑨𝒏𝒕𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒙𝒕𝒆 tipărită la 𝑬𝒅𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑩𝒊𝒃𝒍𝒊𝒐𝒕𝒆𝒄𝒊𝒊 𝑴𝒆𝒕𝒓𝒐𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒂𝒏𝒆 𝑩𝒖𝒄𝒖𝒓𝒆𝒔𝒕𝒊, seria 𝑳𝒊𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒇𝒂𝒓𝒂 𝒗𝒂𝒓𝒔𝒕𝒂, care vă va fi înmânată la Festivitatea de premiere.

Pentru mai multe informații, puteți consulta Regulamentul concursului aici ➡️ https://bibmet.ro/parol-mon-cher-un-nou-concurs-de-creatie-literara-pentru-liceenii-bucuresteni/ unde veți regăsi și Fișa de înscriere.

,,Concertul celor 3 soprane” – Mihaela Stanciu, Cătalina Sima și Daniela Ciociea

Joi, 9 iunie, ,,Concertul celor 3 soprane” a prilejuit publicului o experiență deosebită prin încărcătura emoțională și mesajul artistic transmis de sopranele Mihaela Stanciu, Cătalina Sima și Daniela Ciociea, care ne-au încântat cu un repertoriu variat, cuprinzând creații ale compozitorilor W.A. Mozart, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Teodoro Cottrau, George Stephanescu, Richard Strauss, Gheorghe Grigoriu și Sabin Păutza.

Recitalul participanților la Masterclass-ul sopranei Gladiola Lamatic

Joi, 19 mai 2022,recitalul participanților la Masterclass-ul de operetă și musical susținut de soprana Gladiola Lamatic a reunit artiști tineri dornici de a se perfecționa și de a se afirma, alături de artiști consacrați, care au oferit publicului un adevărat spectacol în care muzica s-a îmbinat desăvârșit cu jocul scenic. Le dorim tuturor mult succes în activitatea artistică.

Expoziție de pictură – Global Art Project for Peace la Sediul Central  „Mihail Sadoveanu”  

 

București, 10 mai 2022

Comunicat de presă

                                                   

Biblioteca Metropolitană București (BMB) prin Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism a Primăriei Municipiului Bucureşti anunţă expoziția „Global Art Project for Peace” începând cu data de 18 mai 2022, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu”, str. Tache Ionescu, nr. 4, sector 2.

Nominalizat la un Premiu UNESCO pentru Promovarea Toleranței și Non-Violenței, Global Art Project for Peace este un schimb internațional de artă cu tema păcii, care din 1993 până astăzi a adus laolaltă 160.000 de participanți din 97 de țări.

Anul acesta are loc prima ediţie a expoziţiei din România, ce are ca dublu scop promovarea proiectului şi a bibliotecilor publice locale în rolul acestora de hub-uri comunitare.

În expoziţie veţi găsi lucrări realizate în tehnici diverse: pictură, colaj, video, poezie, decoraţiuni interioare, artizanat şi origami. Artiştii înscrişi sunt din Bucureşti, din ţară, dar şi invitaţi speciali din străinătate – atât artişti profesionişti cât şi amatori, adulţi şi copii.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 18 mai – 3 iunie, conform programului Sediului Central „Mihail Sadoveanu”.

 Biblioteca Metropolitană București este o rețea de biblioteci publice, aflată sub patronajul Primăriei Municipiului București, care facilitează accesul la informare și lectură, prin serviciul gratuit de împrumut la domiciliu. Prin complexitatea ofertei culturale pe care o pune la dispoziția publicului în filialele sale răspândite în toate sectoarele Bucureștiului, BMB contribuie activ la îmbunătățirea calității vieții membrilor comunității.

Serviciul Comunicare BMB

E-mail: comunicare@bibmet.ro

www.bibmet.ro

www.facebook.com/BibliotecaMetropolitanaBucuresti/

Anunț concurs de angajare

Centralizator rezultate finale

Centralizator interviu

Centralizator proba scrisa

Centralizator selectie dosare

                                                                                         A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 02.06.2022 (proba scrisă) și 08.06.2022 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea unui post de bibliotecar (S) gr. I (poz. 33 la Compartiment Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte).

 

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență într-unul dintre domeniile economie, marketing, științe ale comunicării;
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni pe studii superioare;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
 • cunoștințele și experiență în Corel și Adobe constituie un avantaj.

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 • În data de 26.05.2022, ora 16.00, afișare rezultate selecție dosare
 • Termen depunere contestaţii 27.05.2022 până la ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 30.05.2022 ora 16.00
 • În data de 02.06.2022, începând cu ora 11.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă.
 • Termen afişare rezultate 03.06.2022 ora 11.00
 • Termen depunere contestaţii 06.06.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 07.06.2022 ora 16.00
 • În data de 08.06.2022, începând cu ora 11,00 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisă.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 • Termen afişare rezultate 09.06.2022 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 10.06.2022 ora 11.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 15.06.2022 ora 16.00.
 • Termen afişare rezultate finale 16.06.2022, ora 16.00.

 

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 10.05.2022-24.05.2022 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până joi și în intervalul orar 9.00-13.00 vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, persoană de contact Constantin Daniela.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004;

 

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 13.00 la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

 

Tematicile şi bibliografiile concursului, precum și cererea de concurs  le găsiți anexat.

 

Director general,

Mezei Ramona Ioana

FP_33_Bibliotecar SI_Marketing (1)

Tematica si bibliografie

Cerere concurs

4 ani de existență la Gala aniversară ,,Opera la Bibliotecă”

Joi, 28 aprilie, am sărbătorit prin muzică 4 ani de existență la Gala aniversară ,,Opera la Bibliotecă”. A fost o seară a duetelor și a ariilor de mare sensibilitate, însuflețite de vocile unor artiști pasionați și unici. Au interpretat sopranele Alina Bottez, Daniela Ciociea, Adriana Dumitriu, Anfisa Fugaru, Gladiola Lamatic, Manuela Mocanu, Mihaela Stanciu, Mădălina Stéphanie Stoica-Radu și Liana Mareș – în dublă ipostază de pianist și artist vocal, tenorii Alin Stoica și Daniel Stoica, baritonul Eugen Secobeanu, bașii Ștefan Cârstea și Lucian Ionescu. Au acompaniat la pian Liana Mareș, Ieronim Buga și Anatolie Roguț. Evenimentul a fost prezentat de actrița Crenguța Hariton. Un public însuflețit a răsplătit artiștii cu numeroase aplauze.
Evenimentul poate fi vizionat aici:
Emisiunea ,,Valori și atitudini” la Radio Trinitas despre GALA ANIVERSARĂ OPERA LA BIBLIOTECĂ 2022

București, 28 aprilie 2022

Comunicat de presă

                                         PACE (povestiri, amintiri, călătorii, emoții) – o nouă provocare creativă marca BMB

 

Biblioteca Metropolitană București (BMB) cu sprijinul Direcției Cultură, Învățământ, Turism a Primăriei Municipiului București și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București lansează un nou proiect literar menit să încurajeze copiii și preadolescenții în dezvoltarea abilităților gramaticale și structurale, îmbunătățirea ortografiei și stimularea imaginației.

PACE – povestiri, amintiri, călătorii, emoții este un concurs dedicat micilor artiști cu vârsta între 7 – 14 ani, ce constă în ateliere de scriere și ilustrare creativă organizate în perioada 2 mai – 31 august 2022 în toate filialele BMB, precum și în incinta bibliotecilor școlare, acestea reprezentând punctul de sprijin al copiilor care vor progresa prin jocuri de construire a propozițiilor și scurte provocări de scriere și desen, producând texte cu și despre pace care, ulterior, vor fi publicate într-un volum de creație literară/ Antologie de texte tipărită la Editura Bibliotecii Metropolitane București și lansată la Festivitatea de Premiere.

Magia poveștilor le oferă copiilor sugestii de scriere imaginative și exerciții de joc de rol benefice în dezvoltarea creativității, iar scrierea propriei istorisiri conferă un impuls de încredere micilor scriitori, consolidându-le alfabetizarea prin punerea în practică a competențelor fonetice, gramaticale și de citire.

Pentru mai multe informații, puteți regăsi Regulamentul concursului pe bibmet.ro.

 

Biblioteca Metropolitană București este o rețea de biblioteci publice, aflată sub patronajul Primăriei Municipiului București, care facilitează accesul la informare și lectură, prin serviciul gratuit de împrumut la domiciliu. Prin complexitatea ofertei culturale pe care o pune la dispoziția publicului în filialele sale răspândite în toate sectoarele Bucureștiului, BMB contribuie activ la îmbunătățirea calității vieții membrilor comunității.

Serviciul Comunicare BMB

E-mail: comunicare@bibmet.ro

www.bibmet.ro

www.facebook.com/BibliotecaMetropolitanaBucuresti/