Anunț angajări

Centraliz rezultate finale_Comisia 1

Centralizator rezultate finale Comisia 2

Centralizator interviu Comisia 1

Centralizator interviu Comisia 2

Centralizator proba scrisa Comisia 1

Centralizator proba scrisa Comisia 2

Centralizator selectie dosare Comisia 1

Centralizator selectie dosare Comisia 2

Anunț angajări

ANEXA NR. 1 CERERE

ANEXA 2 ADEVERINTA_BMB

Tematici și Bibliografii

TEMATICA PENTRU CONCURS

 1.  POST:

INSPECTOR DE SPECIALITATE (S IA) poziția 168 (Compartimentul Financiar-contabilitate)

 

 1. TEMATICA:
 2. Finanţarea instituţiilor publice. Cadru general, principiile şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice. Particularităţi ale finanţării instituţiilor publice de cultură.
 3. Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia bugetară la instituţiile publice de cultură. Principiile de bază ale elaborării şi execuţiei bugetului, etapele elaborării, mecanismul aprobării bugetului în instituţiile publice finanţate din bugetul local, execuţia bugetară. Clasificaţia bugetară.
 4. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
 5. Contabilitatea instituţiilor publice. Principii de bază ale contabilităţii, particularităţi privind organizarea contabilităţii la instituţiile publice, reglementări contabile specifice.
 6. Controlul financiar preventiv la instituţiile publice. Obiectivele, organizarea şi regimul acordării vizei de control financiar preventiv.
 7. Inventarierea patrimoniului. Cadrul legal, înregistrarea, scoaterea din funcţiune, valorificarea, declasarea şi casarea bunurilor.
 8. Salarizarea în sistemul bugetar. Particularităţi ale acestui sistem la instituţiile publice cu profil de cercetare.
 9. Procedură privind modulul “înregistrarea angajamentelor legale şi angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor”.
 1. BIBLIOGRAFIE :
 2. HGR nr. 442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă, ale Municipiului Bucureşti, republicată în 1997
 3. HGR nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare
 4. HGR nr. 966/1998 pentru modificarea şi completarea HGR nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice
 5. HGR nr. 264/2003 (republicată) privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare
 6. HGR nr. 1860/2006 (actualizată) privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului
 7. HGR nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern
 8. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată
 9. Legea nr. 94/1992 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 10. Legea nr. 215/2001 (republicată) administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 11. Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 12. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
 13. Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii), cu modificările şi completările ulterioare.
 14. Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea OG nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare
 15. Legea nr. 227/2015 (actualizată) (Codul fiscal), cu modificările şi completările ulterioare
 16. Legea 69/2010 (republicată) a responsabilităţii fiscal-bugetare cu modificările şi completările ulterioare.
 17. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 18. Ordinul nr. 1792/2002 al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata angajamentelor bugetare şi legale
 19. Ordinul nr. 522/2003 al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
 20. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice
 21. Ordinul nr. 2861/2009 al Ministrului Finanţelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
 22. Ordinul nr. 2002/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005.
 23. Ordinul nr. 2005/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 801/1995.
 24. Ordinul nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului.
 25. Ordinul nr. 2007/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005.
 26. Ordinul nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005.
 27. Ordonanţa Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare
 28. Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare
 29. Ordinul nr. 128/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de procedure aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului national de raportare – Forexebug cu modificările şi completările ulterioare
 30. Ordinul nr. 2407/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de procedure aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului national de raportare – Forexebug cu modificările şi completările ulterioare
 31. Ordonanţa Guvernului nr. 57/2017 – Codul administrativ
 32. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată
 33. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 210/2023, disponibil pe site-ul Bibliotecii Metropolitane București la adresa (https://bibmet.ro/wp-content/uploads/2023/09/BMB_ROF-2023_aprobat.pdf)

Aprobat,

Director General

Ramona Ioana Mezei

 

TEMATICA PENTRU CONCURS

 1. POST:

ÎNGRIJITOR (M;G) poziția 163 (Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară, Birou Mentenanță și administrare spații)

 

 1. TEMATICA:
 2. Curățarea și dezinfecția.
 3. Noțiuni fundamentale de igienă.
 4. Securitatea și sănătatea în muncă și PSI.
 5. Cunoașterea și respectarea legislației muncii.
 6. Organizarea și funcționarea Bibliotecii Meropolitane București
 1. BIBLIOGRAFIA:
 2. OUG nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cap. II, secțiunea I și secțiunea a 6-a;
 3. Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă, capitolul IV.
 4. Legea 53/2003-Codul muncii, art. 12, 16, 31, 39, 40, 50, 51, 52, 55, 60, 75, 81, 148, 248.
 5. Ordin nr. 119/2014 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare, art. 50
 6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 210/2023, disponibil pe siteul Bibliotecii Metropolitane București la adresa https://bibmet.ro/wp-content/uploads/2023/09/BMB_ROF-2023_aprobat.pdf

Anunț concurs de promovare

Rezultate finale

 

Centralizator rezultate finale_Comisia 1

Centralizator rezultate finale_Comisia 2

Centralizator rezultate finale_Comisia 3

Centralizator rezultate finale_Comisia 4

Centralizator proba scrisa Comisia 1

Centralizator proba scrisa Comisia 2

Centralizator proba scrisa Comisia 3

Centralizator proba scrisa Comisia 4

Anunt examen

Cerere inscriere ex promovare

Tematici_bibliografii complete

 

Centralizator selecția dosarelor_Comisia 1

Centralizator selecția dosarelor_Comisia 2

Centralizator selecția dosarelor_Comisia 3

Centralizator selecția dosarelor_Comisia 4

 

 

Anunț concurs angajare

Rezultate finale Com 1
Rezultate finale Com 2
Rezultate finale Com 3
Rezultate finale Com 4
Rezultate finale Com 5

 

Centralizator interviu Com 1

Centralizator interviu Com 2

Centralizator interviu Com 3

Centralizator interviu Com 4

Centralizator interviu Com 5

 

Programare interviu

Centralizator proba scrisa Com 1

Centralizator proba scrisa Com 2

Centralizator proba scrisa Com 3

Anunt continuare concurs

Centralizator selectie dosare Com 1

Centralizator selectie dosare Com 2

Centralizator selectie dosare Com 3

                                                        A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 1336/2022 şi ale Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale și promovarea personalului contractual din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, aprobat prin Dispoziţia nr. 45/17.01.2023 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 17.05.2023 (proba scrisă) și 23.05.2023 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi și pe durată nedeterminată, după cum urmează:

– 1 post contabil șef, studii superioare, gr. II (poziția 4 la Conducerea instituției)

– 1 post șef serviciu, studii superioare (poziția 18 la Serviciul Resurse umane. Formare profesională)

– 1 post bibliotecar, studii superioare, gr. IA (poziția 35 la Compartimentul Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

– 1 post bibliotecar, studii superioare, gr. IA (poziția 51 la Serviciul Catalogare, clasificare. Indexare)

– 1 post inspector de specialitate, studii superioare, gr. II (poziția 170 la Compartimentul Financiar-contabilitate).

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind  Spaţiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanităţii, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitarea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. h).

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Condiţii de participare specifice:

 1. contabil șef, studii superioare, gr. II (poziția 4 la Conducerea instituției)
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice;
 • vechime în muncă de minimum 6 ani într-o o funcție pe studii superioare economice din care vechime în contabilitate de minumum 4 ani
 • vechime în muncă de minimum 6 luni într-o funcție de conducere
 1. șef serviciu, studii superioare (poziția 18 la Serviciul Resurse umane. Formare profesională)
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice;
 • vechime în muncă de minimum 6 ani într-o o funcție pe studii superioare din care vechime într-o funcție de conducere de minimum 6 luni;
 • deține certificat absolvire curs inspector resurse umane;
 • deține certificat absolvire curs salarizare;
 1. bibliotecar, studii superioare, gr. IA (poziția 35 la Compartimentul Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în ramura Științe ale comunicării sau în domeniul Marketing (ramura Științe economice);
 • vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni pe o funcție pe studii superioare;
 • cunoștințe de grafică pe calculator;
 • cunoștințe de utilizare a platformelor de social media;
 1. bibliotecar, studii superioare, gr. IA (poziția 51 la Serviciul Catalogare, clasificare. Indexare)

studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în ramura Știinţe ale comunicării, specializarea Biblioteconomie;
 • completarea studiilor de licență cu studii masterale/postuniversitare în domeniul Știinţe ale comunicării constituie avantaj
 • vechime minimă în activitatea specifică de bibliotecă, într-o functie pe studii superioare: 6 ani şi 6 luni;
 • cunoaşterea şi utilizarea programelor MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet, baze de date şi sisteme informatice de bibliotecă, formate MARC destinate schimburilor de informaţii bibliografice.
 • cunoaşterea sistemului integrat de bibliotecă Aleph constituie un avantaj;
 1. inspector de specialitate, studii superioare, gr. II (poziția 170 la Compartimentul Financiar-contabilitate)
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice
 • vechime în muncă de minim 6 luni într-o o funcție pe studii superioare
 • experiența într-o instituție publică de minim 6 luni

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 1. a) proba scrisă ce constă în redactarea unei lucrări ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă.
 2. b) interviul.

Calendarul concursului:

 • 10.05.2023, ora 12.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați;
 • 11.05.2023 – selecția dosarelor de concurs
 • 12.05.2023 – afișare rezultate selecție dosare
 • 15.05.2023 –  ora 14.00 – termen depunere contestaţii
 • 16.05.2023 –  afişare rezultate contestaţii
 • 17.05.2023 – începând cu ora 10.00, proba scrisă
 • 18.05.2023 –  afişare rezultate proba scrisă
 • 19.05.2023 –  ora 14.00 – termen depunere contestaţii
 • 22.05.2023 –   afişare rezultate contestaţii
 • 23.05.2023 –  începând cu ora 09.00 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut la proba scrisă minim 70 de puncte pentru funcțiile de conducere și minim 50 de puncte pentru funcțiile de execuție.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 • 24.05.2023 –  afişare rezultate interviu
 • 25.05.2023 –  ora 13.00 – termen depunere contestaţii
 • 26.05.2023 –  afişare rezultate contestaţii
 • 29.05.2023 –  afişare rezultate finale

 

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 26.04.2023-10.05.2023 de luni până joi în intervalul orar 9.00-15.30, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, București.

 

 • Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului din anexa nr. 1;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. copia carnetului de muncă și/sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare – DOAR pentru funcția de bibliotecar, studii superioare, gr. IA poziția 35 la Compartimentul Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte;
 9. curriculum vitae, model comun european.

 

 • Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
 • Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 • Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice.
 • Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

 

ACTELE DE MAI SUS VOR FI PREZENTATE ŞI ÎN ORIGINAL în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea și VOR FI ÎNSOȚITE DE UN DOSAR CU ȘINĂ CARTONAT. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus pot fi respinse în cadrul selecţiei dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până joi între orele 9.00 – 15.30 și vineri între orele 9.00 – 13.30 la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Formularul de înscriere la concurs, Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e), precum și Tematicile şi bibliografiile concursului le găsiți anexat.

Director general,

Ramona Ioana Mezei

 

ANEXA NR. 1 CERERE

ANEXA 2 ADEVERINTA_BMB

Tematica si bibliografie Contabil sef_4

Tematica si bibliografie inspector de specialitate_170

Tematica si bibliografie_catalogare_51

Tematica si bibliografie sef serviciu RU_18

Tematica si bibliografie_marketing_35

 

 

 

 

 

Anunț concurs de angajare

Centralizator rezultate finale_Comisia 1

Centralizator rezultate finale_Comisia 2

 

Centralizator interviu_Comisia 1

Centralizator interviu_Comisia 2

 

Centralizator proba scrisa_Comisia 1

Centralizator proba scrisa_Comisia 2

 

Centralizator selecție de dosare COMISIA 1

Centralizator selecție de dosare COMISIA 2

                                                                                                                          A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de25.07.2022(proba scrisă) și29.07.2022 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

– 1 post auditor gr. II, studii superioare(poziția 6 la Compartimentul Audit)

– 1 post magaziner, studii medii(poziția 11 la Compartimentul Achiziții publice)

– 1 post referent de specialitatedebutant, studii superioare(poziția 14 la Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă)

– 1 post bibliotecar tr. II, studii medii (poziția 45 la Serviciul Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor)

– 1 post bibliotecar gr. I, studii superioare,(poziția 108 la Biroul Filiale sector 3)

– 1 post îngrijitor, studii generale, (poziția 165 la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

– 1 post inspector de specialitate gr. IA, studii superioare, (poziția 169 la Compartimentul Financiar-Contabilitate)

 

 1. Condiţii generale de participare:
 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat .

 1. Condiţii de participare specifice:

2.1.auditor (S) gr. II(poziția 6 la Compartimentul Audit)

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice sau Științe juridice;
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni pe studii superioare;
 • obține avizul din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normele Metodologice Specifice Exercitarii Activităţii de Audit Public Intern in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, serviciilor publice si institutiilor publice de interes local ale municipalitatii, precum si regiilor autonome si societatilor comerciale infiintate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti , sau la care Consiliul General al Municipiului Bucuresti este actionar, punctele 2.3.4.1.1. și 2.3.4.3., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 427/06.03.2019.
 • experiența într-o instituție publică constituie un avantaj

2.2.magaziner (M) (poz. 11 la Compartimentul Achiziții publice)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni

2.3.referent de specialitate (S) debutant(poz. 14 la Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiența de lucru (practică, voluntariat, colaborare) în cadrul unei instituții publice constituie un avantaj

 

2.4. bibliotecar (M) gr. II (poz. 45 la Serviciul Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni
 • experiența într-o instituție publică constituie un avantaj

2.5.bibliotecar (S) gr. I (poz. 108 la Biroul Filiale sector 3)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni pe studii superioare
 • experiența într-o instituție publică constituie un avantaj

2.6.îngrijitor (M;G) (poz.165 la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii generale
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni

2.7.inspector de specialitate(S) gr. IA(poz. 169 la Compartimentul Financiar-Contabilitate)

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice
 • experiență/vechime în muncăde minim 6 ani și 6 luni pe studii superioare din care vechime în contabilitate bugetară de minumum 4 ani
 • experiență în utilizarea Sistemului național de Raportare FOREXEBUG de minimum 2 ani, dovedită cu prin copia cererii de înrolare pentru accesare și utilizare a sistemului Forexebug, conformată pentru originalitate de către angajator

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 • În data de 19.07.2022, ora 16.00, afișare rezultate selecție dosare
 • Termen depunere contestaţii 20.07.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 20.07.2022 ora 16.00

 

 • În data de 25.07.2022, începând cu ora 11.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă.
 • Termen afişare rezultate 26.07.2022 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 27.07.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 28.07.2022 ora 16.00

 

 • În data de 29.07.2022, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte la probascrisă.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 • Termen afişare rezultate 01.08.2022 ora 14.00
 • Termen depunere contestaţii 02.08.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 03.08.2022 ora 14.00.
 • Termen afişare rezultate finale 04.08.2022, ora 14.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 04.07.2022-14.07.2022, de luni până joi în intervalul orar 9.00-15.00, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare.

 

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, copii aleadeverinţelor care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cuoriginalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data și ora desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004;

 

ACTELE DE MAI SUS VOR FI PREZENTATE ŞI ÎN ORIGINALîn vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea și VOR FI ÎNSOȚITE DE UN DOSAR CU ȘINĂ CARTONAT. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizarede luni până joiîntre orele 9.00 – 15.30 și vineri între orele 9.00 – 13.30 la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Cerere-concurs

Acord-prelucrare-date-salariat

Tematicile şi bibliografiile concursului, precum și cererea de concurs le găsiți anexat.

Bibliografie si tematica_referent de specialitate_14

Bibliografie si tematica auditor_6

Bibliografie si tematica inspector de specialitate_169

Bibliografie si tematica_bibliotecari_45 si 108

Bibliografie si tematica_ingrijitor_165

Bibliografie si tematica_magaziner_11

 

Anunț concurs de angajare

Centralizator rezultate finale

Centralizator interviu

Centralizator proba scrisa

Centralizator selectie dosare

                                                                                         A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 02.06.2022 (proba scrisă) și 08.06.2022 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea unui post de bibliotecar (S) gr. I (poz. 33 la Compartiment Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte).

 

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență într-unul dintre domeniile economie, marketing, științe ale comunicării;
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni pe studii superioare;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
 • cunoștințele și experiență în Corel și Adobe constituie un avantaj.

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 • În data de 26.05.2022, ora 16.00, afișare rezultate selecție dosare
 • Termen depunere contestaţii 27.05.2022 până la ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 30.05.2022 ora 16.00
 • În data de 02.06.2022, începând cu ora 11.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă.
 • Termen afişare rezultate 03.06.2022 ora 11.00
 • Termen depunere contestaţii 06.06.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 07.06.2022 ora 16.00
 • În data de 08.06.2022, începând cu ora 11,00 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisă.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 • Termen afişare rezultate 09.06.2022 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 10.06.2022 ora 11.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 15.06.2022 ora 16.00.
 • Termen afişare rezultate finale 16.06.2022, ora 16.00.

 

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 10.05.2022-24.05.2022 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până joi și în intervalul orar 9.00-13.00 vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, persoană de contact Constantin Daniela.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004;

 

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 13.00 la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

 

Tematicile şi bibliografiile concursului, precum și cererea de concurs  le găsiți anexat.

 

Director general,

Mezei Ramona Ioana

FP_33_Bibliotecar SI_Marketing (1)

Tematica si bibliografie

Cerere concurs

Anunțuri concurs angajare

Centralizator rezultate finale_Comisia 1

Centralizator rezultate finale_Comisia 2

Centralizator contestatie interviu

Centralizator interviu_Comisia 1

Centralizator interviu_Comisia 2

 

Centralizator rezultate proba scrisa_Comisia 1

Interviul va avea loc în data de 11.05.2022, începând cu ora 10.00.

Contestațiile la proba scrisă se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătore de la data afișării, respectiv până la 09.05.2022, ora 12.

Centralizator rezultate proba scrisa_Comisia 2

Interviul va avea loc în data de 11.05.2022, începând cu ora 11.00.

Contestațiile la proba scrisă se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătore de la data afișării, respectiv până la 09.05.2022, ora 12.

 

Afișat astăzi 06.05.2022 ora 12.00

 

Centralizator selectie dosare_Comisia 1   

Centralizator selectie dosare_Comisia 2  

                                                       

                                                                                                 A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 05.05.2022 (proba scrisă) și 11.05.2022 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

 

– 1 post bibliotecar (M) debutant (poz. 98 la Birou Filiale sector 2);

– 1 post bibliotecar (M) tr. II (poz. 82 la Birou Filiale sector 1);

– 3 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 42 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor, poz. 52 la Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare; poz. 131 la Birou Filiale sector 6)

– 1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 33 la Compartiment Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte);

– 1 post bibliotecar (S) gr. IA (poz.102 la Birou Filiale sector 3);

– 1 post șef serviciu (S) gr. II (poz. 153 la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Condiţii de participare specifice:

 

1 post bibliotecar (M) debutant (poz. 98 la Birou Filiale sector 2)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

Experiența într-o instituție publică constituie un avantaj

 

1 post bibliotecar (M) tr. II (poz. 82 la Birou Filiale sector 1)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni

 

3 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 42 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor, poz. 52 la Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare; poz. 131 la Birou Filiale sector 6)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni pe studii superioare
 • experiență pe o poziție similară în cadrul unei instituții publice constituie un avantaj

 

1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 33 la Compartiment Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte);

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în specializarea Marketing
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni pe studii superioare
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională
 • cunoștințe/experiență Corel și Adobe (diploma constituie un avantaj)

 

1 post bibliotecar (S) gr. IA (poz.102 la Birou Filiale sector 3);

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni pe studii superioare
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională

Experiența într-o instituție publică constituie un avantaj.

 

1 post șef serviciu (S) gr. II (poz. 153 la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul de studii administrație publică, administrarea afacerilor
 • experiență/vechime în domeniul de activitate de minim 3 ani și 6 luni (pe studii superioare)
 • experiență/vechime într-un post de conducere din domeniul administrativ într-o instituție publică de minimum 6 luni

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 

Pentru toate posturile:

 • În data de 20.04.2022, ora 16.00, afișare rezultate selecție dosare
 • Termen depunere contestaţii 21.04.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 21.04.2022 ora 16.00

 

 • În data de 05.05.2022, începând cu ora 11.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă.
 • Termen afişare rezultate 06.05.2022 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 09.05.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 10.05.2022 ora 16.00

 

 • În data de 11.05.2022, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisă pentru posturile de execuție și minim 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisă pentru postul de conducere.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 • Termen afişare rezultate 12.05.2022 ora 14.00
 • Termen depunere contestaţii 13.05.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 16.05.2022 ora 14.00.
 • Termen afişare rezultate finale 17.05.2022, ora 14.00.

 

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 04.04.2022-18.04.2022 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până joi și în intervalul orar 9.00-13.00 vineri, în 18.04.2022 ora 12.00, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, persoană de contact Constantin Daniela. Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004;

 

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până joi între orele 9.00 – 15.30 și vineri între orele 9.00 – 13.30 la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

 

Tematicile şi bibliografiile concursului, precum și cererea de concurs  le găsiți anexat.

Tematici si bibliografii_concurs 2022

Cerere_concurs

Fișele posturilor scoase la concurs

FP_33_Bibliotecar SI_Marketing

FP_42_Bibliotecar_SII achizitii

FP_52_ Bibliotecar_SII _Catalogare

FP_82_Bibl MII_Filiale sector 1

FP_98_Bibl M DEB_Filiale sector 2

FP_102_Bibl SIA_Filiale sect 3

FP_131_Bibl SII_Filiale Sector 6

FP_153_ Sef serviciu Administrativ

Anunț – examenul de promovare

 

Centralizator examen de promovare, proba scrisă – octombrie 2021

 

                                                                                                     A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în ziua de 18.10.2021, începând cu ora 11.00, la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, examen de promovare în funcție pentru mai multe posturi, după cum urmează:

 

Nr. crt. Poziția stat aprobat Funcția actuală Nivel studii Grad/ treaptă profe-sional(ă) Funcția după transformare Nivel studii Grad/ treaptă profe-sional(ă) Ocupantul postului
1 15 Referent M I Referent de specialitate S II Stăncescu Loredana
2 35 Bibliotecar M IA Bibliotecar S II Urdărea Elena Daniela
3 110 Bibliotecar M II Bibliotecar S II Ioniță Daniela Lavinia Maria

 

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti într-o singură etapă, după cum urmează:

 Pentru toți salariații în data de 18.10.2021, începând cu ora 11.00 ;

  1. Termen afişare rezultate 20.10.2021 ora 16.00
  2. Termen depunere contestaţii 21.10.2021 ora 16.00
  3. Termen afişare rezultate contestaţii 25.10.2021 ora 16.00.

Modalitatea de desfășurarea a examenului este proba scrisă. Examenul se desfăşoară la sediul instituţiei din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti.

Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc examenul de promovare.

După promovare, fișa de post se modifică și se completează cu noi atribuții.

elaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare între orele 900 – 1600, telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane @bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile  pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1

Director general,

Mezei Ramona Ioana

 

 

 

Centralizator cu programarea și rezultatul probelor pentru examenul de angajare 2020

Centralizator rezultate finale_Comisia 1

Centralizator rezultate finale_Comisia 2

Centralizator rezultate finale_Comisia 3

Centralizator contestatie interviu_Comisia 3

Centralizator interviu_Comisia 1

Centralizator interviu_Comisia 2

 Centralizator interviu_Comisia 3

Programare interviu_30.10.2020

Centralizator proba scrisa_Comisia 1

Centralizator proba scrisa_Comisia 2

Centralizator proba scrisa_Comisia 3

Programare concurs proba scrisă – 26.10.2020

COMISIA_1

COMISIA_2

COMISIA_3

Centralizator contestație selecție dosare Comisia 3

Centralizator contestatie selectie dosare_2 Comisia 3

Anunț de angajare prin concurs

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014, ale Legii nr. 203/ 2020 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 26.10.2020 și 30.10.2020, la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

1 post auditor (S) gr. I (poz. 5 la Compartimentul Audit)

1 post pompier (M;G) (poz. 13 la Compartimentul Securitate și sănătate în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență)

1 post șef serviciu (S) gr. II (poz. 27 la Serviciul Comunicare. Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

1 post referent de specialitate (S) gr. I (poz. 28 la Compartimentul Comunicare)

1 post bibliotecar (S) gr. II (poz. 34 la Compartimentul Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 45 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor)

1 post referent (S) gr. I (poz. 141 la Compartimentul de studii orientale. Cercetare)

1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 142 la Compartimentul de studii orientale, cercetare).

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Condiţii de participare specifice:

1 post auditor (S) gr. I (poz. 5 la Compartiment Audit)

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice sau Științe juridice;
 • experienţă profesională de minim 3 ani și 6 luni pe studii superioare;
 • vechime pe un post similar intr-o institutie publica de minim 1 an.;
 • detine avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și regiilor autonome de interes local R.A.D.E.T. București, R.A.T.B. punctele 2.3.4.1.1. și 2.3.4.3., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 1527/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post pompier (M;G) (poz. 13 la Compartimentul Securitate și sănătate în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență)

 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Curs absolvit de cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
 • Experienţă / vechime în muncă de minim 3 ani

1 post șef serviciu (S) gr. II, (poz. 27 la Serviciul Comunicare. Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte).

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență ;
 • experiență/vechime în muncă de minim 10 ani;
 • experiență în specialitate, într-o instituție publică, de minim 3 ani;
 • experiență în management de minim 6 luni;
 • cunoștinte de managementul proiectelor.
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post referent de specialitate (S) gr. I (poz. 28 la Compartimentul Comunicare)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • experienţa/vechime în domeniul de activitate de minim 3 ani și 6 luni;
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă);

1 post bibliotecar (S) gr. II (poz. 34 la Compartimentul Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • experienta/vechime în muncă de minim 6 luni pe studii superioare;
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 45 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor)

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 ani ;
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post referent (S) gr. I (poz. 141 la Compartimentul de studii orientale. Cercetare)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;
 • experiență/vechime în munca de minim 6 luni, pe studii superioare;
 • cunoașterea unei limbi străine, de preferinta orientala.

1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 142 la Compartimentul de studii orientale, cercetare)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;
 • experiență/vechime în munca de minim 3 ani și 6 luni;
 • cunoașterea unei limbi străine, de preferinta orientala.

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 1. În data de 26.10.2020, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă;
 • Termen afişare rezultate 27.10.2020 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 28.10.2020 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 29.10.2020 ora 16.00
 1. În data de 30.10.2020, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut la proba scrisă minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte pentru funcții de execuție și minim 70 puncte dintr-un maxim de 100 de puncte pentru funcția de conducere;
 • Termen afişare rezultate 02.11.2020 ora 12.00
 • Termen depunere contestaţii 03.11.2020 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 04.11.2020 ora 16.00.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 1. Termen afişare rezultate finale 05.11.2020, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 01.10.2020 – 15.10.2020 în intervalul orar 09.00-15.00 de luni până joi și în intervalul orar 9.00-13.00 vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, persoană de contact Murar Adina-Minodora.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004;

ACTELE DE MAI SUS VOR FI PREZENTATE ŞI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII COPIILOR CU ACESTEA SI VOR FI INSOTITE DE UN  DOSAR CU SINA CARTONAT

Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până joi între orele 9.00-15.00 și vineri între orele 9.00-13.00,la telefon: 021.539.65.36 sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile:

Bibliografie si tematica auditor_5_Auditor

Bibliografie și tematică_ 28_Referent comunicare_ 2020

Bibliografie si tematica_13 Pompier

Bibliografie si tematica_27_Sef serviciu marketing

Bibliografie și tematică_34 Bibliotecar comunicare

Bibliografie si tematica_45 si 142_Bibliotecari filiale

Bibliografie si tematica_141_Referent cercetare

Fişele posturilor:

FP_5_Auditor

FP_13_Pompier

FP_27_Sef Serviciu Comunicare_Marketing_Coordonare

FP_28_Referent specialitate_Comunicare

FP_34_Bibliotecar SII_Marketing

FP_45_Bibliotecar_M IA_SDEC

FP_141_Referent_cercetare

FP_142_Bibliotecar_si_Cercetare

Cerere înscriere concurs