Anunț concurs de angajare

Centralizator rezultate finale_Comisia 1

Centralizator rezultate finale_Comisia 2

 

Centralizator interviu_Comisia 1

Centralizator interviu_Comisia 2

 

Centralizator proba scrisa_Comisia 1

Centralizator proba scrisa_Comisia 2

 

Centralizator selecție de dosare COMISIA 1

Centralizator selecție de dosare COMISIA 2

                                                                                                                          A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de25.07.2022(proba scrisă) și29.07.2022 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

– 1 post auditor gr. II, studii superioare(poziția 6 la Compartimentul Audit)

– 1 post magaziner, studii medii(poziția 11 la Compartimentul Achiziții publice)

– 1 post referent de specialitatedebutant, studii superioare(poziția 14 la Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă)

– 1 post bibliotecar tr. II, studii medii (poziția 45 la Serviciul Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor)

– 1 post bibliotecar gr. I, studii superioare,(poziția 108 la Biroul Filiale sector 3)

– 1 post îngrijitor, studii generale, (poziția 165 la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

– 1 post inspector de specialitate gr. IA, studii superioare, (poziția 169 la Compartimentul Financiar-Contabilitate)

 

 1. Condiţii generale de participare:
 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat .

 1. Condiţii de participare specifice:

2.1.auditor (S) gr. II(poziția 6 la Compartimentul Audit)

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice sau Științe juridice;
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni pe studii superioare;
 • obține avizul din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normele Metodologice Specifice Exercitarii Activităţii de Audit Public Intern in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, serviciilor publice si institutiilor publice de interes local ale municipalitatii, precum si regiilor autonome si societatilor comerciale infiintate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti , sau la care Consiliul General al Municipiului Bucuresti este actionar, punctele 2.3.4.1.1. și 2.3.4.3., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 427/06.03.2019.
 • experiența într-o instituție publică constituie un avantaj

2.2.magaziner (M) (poz. 11 la Compartimentul Achiziții publice)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni

2.3.referent de specialitate (S) debutant(poz. 14 la Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiența de lucru (practică, voluntariat, colaborare) în cadrul unei instituții publice constituie un avantaj

 

2.4. bibliotecar (M) gr. II (poz. 45 la Serviciul Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni
 • experiența într-o instituție publică constituie un avantaj

2.5.bibliotecar (S) gr. I (poz. 108 la Biroul Filiale sector 3)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni pe studii superioare
 • experiența într-o instituție publică constituie un avantaj

2.6.îngrijitor (M;G) (poz.165 la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii generale
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni

2.7.inspector de specialitate(S) gr. IA(poz. 169 la Compartimentul Financiar-Contabilitate)

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice
 • experiență/vechime în muncăde minim 6 ani și 6 luni pe studii superioare din care vechime în contabilitate bugetară de minumum 4 ani
 • experiență în utilizarea Sistemului național de Raportare FOREXEBUG de minimum 2 ani, dovedită cu prin copia cererii de înrolare pentru accesare și utilizare a sistemului Forexebug, conformată pentru originalitate de către angajator

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 • În data de 19.07.2022, ora 16.00, afișare rezultate selecție dosare
 • Termen depunere contestaţii 20.07.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 20.07.2022 ora 16.00

 

 • În data de 25.07.2022, începând cu ora 11.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă.
 • Termen afişare rezultate 26.07.2022 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 27.07.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 28.07.2022 ora 16.00

 

 • În data de 29.07.2022, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte la probascrisă.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 • Termen afişare rezultate 01.08.2022 ora 14.00
 • Termen depunere contestaţii 02.08.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 03.08.2022 ora 14.00.
 • Termen afişare rezultate finale 04.08.2022, ora 14.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 04.07.2022-14.07.2022, de luni până joi în intervalul orar 9.00-15.00, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare.

 

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, copii aleadeverinţelor care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cuoriginalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data și ora desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004;

 

ACTELE DE MAI SUS VOR FI PREZENTATE ŞI ÎN ORIGINALîn vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea și VOR FI ÎNSOȚITE DE UN DOSAR CU ȘINĂ CARTONAT. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizarede luni până joiîntre orele 9.00 – 15.30 și vineri între orele 9.00 – 13.30 la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Cerere-concurs

Acord-prelucrare-date-salariat

Tematicile şi bibliografiile concursului, precum și cererea de concurs le găsiți anexat.

Bibliografie si tematica_referent de specialitate_14

Bibliografie si tematica auditor_6

Bibliografie si tematica inspector de specialitate_169

Bibliografie si tematica_bibliotecari_45 si 108

Bibliografie si tematica_ingrijitor_165

Bibliografie si tematica_magaziner_11

 

Anunț concurs de angajare

Centralizator rezultate finale

Centralizator interviu

Centralizator proba scrisa

Centralizator selectie dosare

                                                                                         A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 02.06.2022 (proba scrisă) și 08.06.2022 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea unui post de bibliotecar (S) gr. I (poz. 33 la Compartiment Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte).

 

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență într-unul dintre domeniile economie, marketing, științe ale comunicării;
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni pe studii superioare;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
 • cunoștințele și experiență în Corel și Adobe constituie un avantaj.

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 • În data de 26.05.2022, ora 16.00, afișare rezultate selecție dosare
 • Termen depunere contestaţii 27.05.2022 până la ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 30.05.2022 ora 16.00
 • În data de 02.06.2022, începând cu ora 11.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă.
 • Termen afişare rezultate 03.06.2022 ora 11.00
 • Termen depunere contestaţii 06.06.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 07.06.2022 ora 16.00
 • În data de 08.06.2022, începând cu ora 11,00 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisă.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 • Termen afişare rezultate 09.06.2022 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 10.06.2022 ora 11.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 15.06.2022 ora 16.00.
 • Termen afişare rezultate finale 16.06.2022, ora 16.00.

 

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 10.05.2022-24.05.2022 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până joi și în intervalul orar 9.00-13.00 vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, persoană de contact Constantin Daniela.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004;

 

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 13.00 la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

 

Tematicile şi bibliografiile concursului, precum și cererea de concurs  le găsiți anexat.

 

Director general,

Mezei Ramona Ioana

FP_33_Bibliotecar SI_Marketing (1)

Tematica si bibliografie

Cerere concurs

Anunțuri concurs angajare

Centralizator rezultate finale_Comisia 1

Centralizator rezultate finale_Comisia 2

Centralizator contestatie interviu

Centralizator interviu_Comisia 1

Centralizator interviu_Comisia 2

 

Centralizator rezultate proba scrisa_Comisia 1

Interviul va avea loc în data de 11.05.2022, începând cu ora 10.00.

Contestațiile la proba scrisă se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătore de la data afișării, respectiv până la 09.05.2022, ora 12.

Centralizator rezultate proba scrisa_Comisia 2

Interviul va avea loc în data de 11.05.2022, începând cu ora 11.00.

Contestațiile la proba scrisă se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătore de la data afișării, respectiv până la 09.05.2022, ora 12.

 

Afișat astăzi 06.05.2022 ora 12.00

 

Centralizator selectie dosare_Comisia 1   

Centralizator selectie dosare_Comisia 2  

                                                       

                                                                                                 A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 05.05.2022 (proba scrisă) și 11.05.2022 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

 

– 1 post bibliotecar (M) debutant (poz. 98 la Birou Filiale sector 2);

– 1 post bibliotecar (M) tr. II (poz. 82 la Birou Filiale sector 1);

– 3 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 42 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor, poz. 52 la Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare; poz. 131 la Birou Filiale sector 6)

– 1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 33 la Compartiment Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte);

– 1 post bibliotecar (S) gr. IA (poz.102 la Birou Filiale sector 3);

– 1 post șef serviciu (S) gr. II (poz. 153 la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Condiţii de participare specifice:

 

1 post bibliotecar (M) debutant (poz. 98 la Birou Filiale sector 2)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

Experiența într-o instituție publică constituie un avantaj

 

1 post bibliotecar (M) tr. II (poz. 82 la Birou Filiale sector 1)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni

 

3 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 42 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor, poz. 52 la Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare; poz. 131 la Birou Filiale sector 6)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni pe studii superioare
 • experiență pe o poziție similară în cadrul unei instituții publice constituie un avantaj

 

1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 33 la Compartiment Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte);

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în specializarea Marketing
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni pe studii superioare
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională
 • cunoștințe/experiență Corel și Adobe (diploma constituie un avantaj)

 

1 post bibliotecar (S) gr. IA (poz.102 la Birou Filiale sector 3);

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni pe studii superioare
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională

Experiența într-o instituție publică constituie un avantaj.

 

1 post șef serviciu (S) gr. II (poz. 153 la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul de studii administrație publică, administrarea afacerilor
 • experiență/vechime în domeniul de activitate de minim 3 ani și 6 luni (pe studii superioare)
 • experiență/vechime într-un post de conducere din domeniul administrativ într-o instituție publică de minimum 6 luni

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 

Pentru toate posturile:

 • În data de 20.04.2022, ora 16.00, afișare rezultate selecție dosare
 • Termen depunere contestaţii 21.04.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 21.04.2022 ora 16.00

 

 • În data de 05.05.2022, începând cu ora 11.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă.
 • Termen afişare rezultate 06.05.2022 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 09.05.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 10.05.2022 ora 16.00

 

 • În data de 11.05.2022, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisă pentru posturile de execuție și minim 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisă pentru postul de conducere.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 • Termen afişare rezultate 12.05.2022 ora 14.00
 • Termen depunere contestaţii 13.05.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 16.05.2022 ora 14.00.
 • Termen afişare rezultate finale 17.05.2022, ora 14.00.

 

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 04.04.2022-18.04.2022 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până joi și în intervalul orar 9.00-13.00 vineri, în 18.04.2022 ora 12.00, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, persoană de contact Constantin Daniela. Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004;

 

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până joi între orele 9.00 – 15.30 și vineri între orele 9.00 – 13.30 la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

 

Tematicile şi bibliografiile concursului, precum și cererea de concurs  le găsiți anexat.

Tematici si bibliografii_concurs 2022

Cerere_concurs

Fișele posturilor scoase la concurs

FP_33_Bibliotecar SI_Marketing

FP_42_Bibliotecar_SII achizitii

FP_52_ Bibliotecar_SII _Catalogare

FP_82_Bibl MII_Filiale sector 1

FP_98_Bibl M DEB_Filiale sector 2

FP_102_Bibl SIA_Filiale sect 3

FP_131_Bibl SII_Filiale Sector 6

FP_153_ Sef serviciu Administrativ

Anunț – examenul de promovare

 

Centralizator examen de promovare, proba scrisă – octombrie 2021

 

                                                                                                     A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în ziua de 18.10.2021, începând cu ora 11.00, la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, examen de promovare în funcție pentru mai multe posturi, după cum urmează:

 

Nr. crt. Poziția stat aprobat Funcția actuală Nivel studii Grad/ treaptă profe-sional(ă) Funcția după transformare Nivel studii Grad/ treaptă profe-sional(ă) Ocupantul postului
1 15 Referent M I Referent de specialitate S II Stăncescu Loredana
2 35 Bibliotecar M IA Bibliotecar S II Urdărea Elena Daniela
3 110 Bibliotecar M II Bibliotecar S II Ioniță Daniela Lavinia Maria

 

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti într-o singură etapă, după cum urmează:

 Pentru toți salariații în data de 18.10.2021, începând cu ora 11.00 ;

  1. Termen afişare rezultate 20.10.2021 ora 16.00
  2. Termen depunere contestaţii 21.10.2021 ora 16.00
  3. Termen afişare rezultate contestaţii 25.10.2021 ora 16.00.

Modalitatea de desfășurarea a examenului este proba scrisă. Examenul se desfăşoară la sediul instituţiei din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti.

Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc examenul de promovare.

După promovare, fișa de post se modifică și se completează cu noi atribuții.

elaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare între orele 900 – 1600, telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane @bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile  pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1

Director general,

Mezei Ramona Ioana

 

 

 

Centralizator cu programarea și rezultatul probelor pentru examenul de angajare 2020

Centralizator rezultate finale_Comisia 1

Centralizator rezultate finale_Comisia 2

Centralizator rezultate finale_Comisia 3

Centralizator contestatie interviu_Comisia 3

Centralizator interviu_Comisia 1

Centralizator interviu_Comisia 2

 Centralizator interviu_Comisia 3

Programare interviu_30.10.2020

Centralizator proba scrisa_Comisia 1

Centralizator proba scrisa_Comisia 2

Centralizator proba scrisa_Comisia 3

Programare concurs proba scrisă – 26.10.2020

COMISIA_1

COMISIA_2

COMISIA_3

Centralizator contestație selecție dosare Comisia 3

Centralizator contestatie selectie dosare_2 Comisia 3

Anunț de angajare prin concurs

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014, ale Legii nr. 203/ 2020 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 26.10.2020 și 30.10.2020, la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

1 post auditor (S) gr. I (poz. 5 la Compartimentul Audit)

1 post pompier (M;G) (poz. 13 la Compartimentul Securitate și sănătate în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență)

1 post șef serviciu (S) gr. II (poz. 27 la Serviciul Comunicare. Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

1 post referent de specialitate (S) gr. I (poz. 28 la Compartimentul Comunicare)

1 post bibliotecar (S) gr. II (poz. 34 la Compartimentul Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 45 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor)

1 post referent (S) gr. I (poz. 141 la Compartimentul de studii orientale. Cercetare)

1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 142 la Compartimentul de studii orientale, cercetare).

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Condiţii de participare specifice:

1 post auditor (S) gr. I (poz. 5 la Compartiment Audit)

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice sau Științe juridice;
 • experienţă profesională de minim 3 ani și 6 luni pe studii superioare;
 • vechime pe un post similar intr-o institutie publica de minim 1 an.;
 • detine avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și regiilor autonome de interes local R.A.D.E.T. București, R.A.T.B. punctele 2.3.4.1.1. și 2.3.4.3., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 1527/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post pompier (M;G) (poz. 13 la Compartimentul Securitate și sănătate în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență)

 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Curs absolvit de cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
 • Experienţă / vechime în muncă de minim 3 ani

1 post șef serviciu (S) gr. II, (poz. 27 la Serviciul Comunicare. Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte).

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență ;
 • experiență/vechime în muncă de minim 10 ani;
 • experiență în specialitate, într-o instituție publică, de minim 3 ani;
 • experiență în management de minim 6 luni;
 • cunoștinte de managementul proiectelor.
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post referent de specialitate (S) gr. I (poz. 28 la Compartimentul Comunicare)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • experienţa/vechime în domeniul de activitate de minim 3 ani și 6 luni;
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă);

1 post bibliotecar (S) gr. II (poz. 34 la Compartimentul Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • experienta/vechime în muncă de minim 6 luni pe studii superioare;
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 45 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor)

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 ani ;
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post referent (S) gr. I (poz. 141 la Compartimentul de studii orientale. Cercetare)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;
 • experiență/vechime în munca de minim 6 luni, pe studii superioare;
 • cunoașterea unei limbi străine, de preferinta orientala.

1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 142 la Compartimentul de studii orientale, cercetare)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;
 • experiență/vechime în munca de minim 3 ani și 6 luni;
 • cunoașterea unei limbi străine, de preferinta orientala.

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 1. În data de 26.10.2020, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă;
 • Termen afişare rezultate 27.10.2020 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 28.10.2020 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 29.10.2020 ora 16.00
 1. În data de 30.10.2020, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut la proba scrisă minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte pentru funcții de execuție și minim 70 puncte dintr-un maxim de 100 de puncte pentru funcția de conducere;
 • Termen afişare rezultate 02.11.2020 ora 12.00
 • Termen depunere contestaţii 03.11.2020 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 04.11.2020 ora 16.00.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 1. Termen afişare rezultate finale 05.11.2020, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 01.10.2020 – 15.10.2020 în intervalul orar 09.00-15.00 de luni până joi și în intervalul orar 9.00-13.00 vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, persoană de contact Murar Adina-Minodora.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004;

ACTELE DE MAI SUS VOR FI PREZENTATE ŞI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII COPIILOR CU ACESTEA SI VOR FI INSOTITE DE UN  DOSAR CU SINA CARTONAT

Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până joi între orele 9.00-15.00 și vineri între orele 9.00-13.00,la telefon: 021.539.65.36 sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile:

Bibliografie si tematica auditor_5_Auditor

Bibliografie și tematică_ 28_Referent comunicare_ 2020

Bibliografie si tematica_13 Pompier

Bibliografie si tematica_27_Sef serviciu marketing

Bibliografie și tematică_34 Bibliotecar comunicare

Bibliografie si tematica_45 si 142_Bibliotecari filiale

Bibliografie si tematica_141_Referent cercetare

Fişele posturilor:

FP_5_Auditor

FP_13_Pompier

FP_27_Sef Serviciu Comunicare_Marketing_Coordonare

FP_28_Referent specialitate_Comunicare

FP_34_Bibliotecar SII_Marketing

FP_45_Bibliotecar_M IA_SDEC

FP_141_Referent_cercetare

FP_142_Bibliotecar_si_Cercetare

Cerere înscriere concurs 

 

Centralizator rezultate la proba scrisă, interviu și rezultate finale octombrie 2019

Centralizator rezultate finale

Centralizator rezultate finale Comisia 1

Centralizator rezultate finale Comisia 2

Centralizator rezultate finale Comisia 3

 

Centralizator rezultate interviu din data de 14.10.2019

Centralizator proba interviu Comisia 1

Centralizator proba interviu Comisia 2

Centralizator proba interviu Comisia 3

 

Centralizator rezultate la proba scrisă din 8.10.2019

Centralizator proba scrisa Comisia 1

Centralizator proba scrisa Comisia 2

Centralizator proba scrisa Comisia 3