Anunț concurs angajare

Actualizări:

Centralizator rezultate finale
Centralizator proba interviu
Programare interviu
Centralizator rezultate proba scrisa
Centralizator proba practica
Centralizator selectie dosare

A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 08.08.2017 (proba practică), 16.08.2017 (proba scrisă) şi 22.08.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

3 posturi bibliotecar (S) gr. I (poz. 11 și 12 la Serviciul Formare profesională. Metodologic, poz. 130 la Biroul Filiale Vest)

3 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 39 la Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare, poz. 102 la Biroul Filiale Nord și poz. 139 la Biroul Filiale Vest)

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 89, Biroul Filiale Sud)

3 posturi bibliotecar (M) tr. II (poz. 88 la Biroul Filiale Sud, poz. 125 și 126 la Biroul Filiale Est)

1 post consilier juridic (S) gr. I (poz. 15, Compartimentul Juridic. Contencios)

1 post inginer sistem (S) gr. I (poz. 147, Biroul Automatizare. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT)

1 post inginer (S) gr. I (poz. 153, Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

1 post casier (M) (poz. 174, Compartimentul Financiar contabilitate).

 

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Pentru toate posturile, constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:

 • Absolvirea de cursuri şi specializări pe domeniul de referinţă al postului
 • Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
 • Cunoştinţele de operare PC.

 

Condiţii de participare specifice:

 

3 posturi bibliotecar (S) gr. I (poz. 11 și 12 la Serviciul Formare profesională. Metodologic, poz. 130 la Biroul Filiale Vest)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

3 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 39 la Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare, poz. 102 la Biroul Filiale Nord și poz. 139 la Biroul Filiale Vest)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post bibliotecar (M) tr. IA, poziția 89 (Birou Filiale Sud)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

3 posturi bibliotecar (M) tr. II (poz. 88 la Biroul Filiale Sud, poz. 125 și 126 la Biroul Filiale Est)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post consilier juridic (S) gr. I (poz. 15, Compartimentul Juridic. Contencios)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul juridic
 • experiență profesională în domeniul de referință de minim 3 ani și 6 luni;

1 post inginer sistem (S) gr. I (poz. 147, Biroul Automatizare. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT)

 • absolvent de studii superioare de lungă durată în domeniul tehnologiei informației (Automatizări și calculatoare, Informatică, Tehnologia informației)
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni

1 post inginer (S) gr. I (poz. 153, Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni

1 post casier (M) (poz. 174, Compartimentul Financiar contabilitate)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 2 ani

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

În data de 08.08.2017, începând cu ora 12.00, proba practică, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.

 • Termen afişare rezultate 09.08.2017 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 10.08.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 11.08.2017 ora 13.00

În data de 16.08.2017, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică;

 • Termen afişare rezultate 17.08.2017 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 18.08.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 21.08.2017 ora 16.00

În data de 22.08.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă;

 • Termen afişare rezultate 23.08.2017 ora 12.00
 • Termen depunere contestaţii 24.08.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 25.08.2017 ora 16.00

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

Termen afişare rezultate finale 25.08.2017, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 17.07.2017-31.07.2017 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până vineri între orele 9.00 – 15.30, la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în  Anexa 1.

Fişele posturilor sunt prezentate în  Anexa 2 

Cererea înscriere concurs este prezentată în  Anexa 3. 

Antexa 1 Tematici – Bibliografii

Anexa 2  Fise post

Anexa 3 Cerere

Anunt concurs

 

 

Director general,

Anca Cristina Râpeanu