Anunț concurs angajare

Actualizări

Centralizator rezultate finale

Centralizator proba interviu

Centralizator proba scrisă

Centralizator selectie dosare

Centralizator proba practică

Centralizator contestatii depuse probra practica

A N U N Ţ

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 05.05.2017 (proba practică), 10.05.2017 (proba scrisă) şi 16.05.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea postului de inginer sistem gr. I, poziția 148 din statul de funcții (Biroul Automatizare. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT).

Condiţii generale de participare:
• are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Constituie avantaj:
• Absolvirea de cursuri şi specializări corespunzătoare activităților, aplicațiilor și serviciilor IT
• Experiența consistentă în gestionarea sistemelor și rețelelor de calculatoare
Se vor verifica în cadrul probelor:
• Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
• Cunoştinţele tehnice specific postului de inginer sistem.

Condiţii de participare specifice:

• este absolvent de studii superioare în domeniul ingineriei informatice (Automatizări și calculatoare, Electronică și telecomunicații, Informatică, Tehnologia informației)
• are experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni.

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

I. În data de 05.05.2017, începând cu ora 10, proba practică, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.
• Termen afişare rezultate 05.05.2017 ora 16
• Termen depunere contestaţii 08.05.2017 ora 14
• Termen afişare rezultate contestaţii 09.05.2017 ora 14

II. În data de 10.05.2017, începând cu ora 10, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografia prezentată mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică;
• Termen afişare rezultate 11.05.2017 ora 14
• Termen depunere contestaţii 12.05.2017 ora 14
• Termen afişare rezultate contestaţii 15.05.2017 ora 14

III. În data de 16.05.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă;
• Termen afişare rezultate 17.05.2017 ora 15
• Termen depunere contestaţii 18.05.2017 ora 12
• Termen afişare rezultate contestaţii 19.05.2017 ora 12

IV. Termen afişare rezultate finale 22.05.2017, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse până la data de 25.04.2017 ora 1500 la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, telefon 021.539.65.36.
Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
1) cerere de înscriere;
2) copia actului de identitate;
3) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
4) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
6) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
7) curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare între orele 900 – 1530, telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane @bibmet.ro.

Tematica concursului şi bibliografia sunt prezentate în Anexa 1.
Fişa postului este prezentată în Anexa 2 .
Cererea înscriere concurs este prezentată în Anexa 3 .

Director general,
Anca Cristina Râpeanu

Anunț concurs inginer de sistem

Anexa 1 – Tematica și bibliografia concursului

Anexa 2 – Fișa postului

Anexa 3- Cerere înscriere concurs