Anunț concurs angajare

A N U N Ţ

 

Centralizator Contestatii Concurs

Centralizator rezultate finale Comisia 1

Centralizator contestatii Comisia 1

Centralizator Proba scrisa 19.09.2018 – Comisia 2

Centralizator interviu Comisia 1

Centralizator Proba scrisa 11.09.2018 Comisia 1

Centralizator selectie dosare comisia 1

Centralizator selectie dosare comisia 2

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014, Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 10.09.2018 și 18.09.2018 (proba scrisă), 17.09.2018 și 24.09.2018 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

4 posturi bibliotecar (S) gr. IA (poz. 36 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; poz. 53 la Serviciul Prezervare. Conservare. Comunicare și valorizare colecții speciale și de patrimoniu; poz. 99 la Biroul Filiale sector 3; poz. 125 la Biroul Filiale sector 6)

1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 113 la Biroul Filiale sector 4)

6 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 50, 51 la Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare; poz. 69 la Serviciul Filiale sector 1; poz. 74 la Serviciul Filiale sector 1; poz. 93, 95 la Biroul Filiale sector 2)

1 post șef birou (S) gr. II, (poz . 116 la Biroul Filiale sector 5)

1 post cercetător științific (S) (poz . 136 la Serviciul Institutul Mircea Eliade).

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Pentru toate posturile se vor verifica în cadrul probelor:

 • Cunoaşterea a cel puțin o limbă de circulaţie internaţională

Condiţii de participare specifice:

4 posturi bibliotecar (S) gr. IA (poz. 36 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; poz. 53 la Serviciul Prezervare. Conservare. Comunicare și valorizare colecții speciale și de patrimoniu; poz. 99 la Biroul Filiale sector 3; poz. 125 la Biroul Filiale sector 6)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 113 la Biroul Filiale sector 4)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

6 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 50, 51 la Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare; poz. 69 la Serviciul Filiale sector 1; poz. 74 la Serviciul Filiale sector 1; poz. 93, 95 la Biroul Filiale sector 2)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post șef birou (S) gr. II, (poz . 116 la Biroul Filiale sector 5)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în domeniul de activitate de minim 3 ani și 6 luni
 • experiență în management de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post cercetător științific (S) (poz . 136 la Serviciul Institutul Mircea Eliade)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 2 ani sau de cel puțin 4 ani în alte activități
 • cunoaște minim o limbă străină, de preferință orientală.

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 1. Pentru bibliotecari și șef birou:
 2. În data de 10.09.2018, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi declarați admiși în etapa selecției dosarelor de concurs;
 • Termen afişare rezultate 11.09.2018 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 12.09.2018 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 13.09.2018 ora 15.00
 1. În data de 17.09.2018, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte pentru funcții de execuție și minim 70 puncte dintr-un maxim de 100 de puncte pentru funcția de conducere la proba scrisă;
 • Termen afişare rezultate 18.09.2018 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 19.09.2018 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 20.09.2018 ora 15.00.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 1. Termen afişare rezultate finale 21.09.2018, ora 13.00.
 2. Pentru funcția de cercetător științific:
 3. În data de 18.09.2018, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare de sinteza, pe baza tematicii și bibliografiei prezentate mai jos.
 • Termen afişare rezultate 19.09.2018 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 20.09.2018 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 21.09.2018 ora 13.00.
 1. În data de 24.09.2018, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim media 8 și nici o notă sub 7 la proba scrisă;
 • Termen afişare rezultate 25.09.2018 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 26.09.2018 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 27.09.2018 ora 15.00.
 1. Termen afişare rezultate finale 28.09.2018, ora 13.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 14.08.2018-31.08.2018 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până joi și în intervalul orar 9.00-13.00 vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, persoană de contact Constantin Daniela. Menționăm că zilele de 15,16,17 august sunt zile nelucrătoare.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail);

Pentru funcția de cercetător științific, prin derogare de la Legea 319/2003, documentele nu vor mai fi legalizate și vor cuprinde, alături de documentele de mai sus și următoarele:

 • lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative.

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până joi între orele 9.00 – 15.30 și vineri între orele 9.00 – 13.30  la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în  Anexa 1
Fişele posturilor sunt prezentate în Anexa 2 fise-post
Cererea înscriere concurs este prezentată în  Anexa 3.

Anunt concurs

Director general
Zvetlana Ileana Preoteasa