Anunț publicitar – Pentru Achizitia de publicatii de biblioteca pentru Biblioteca Metropolitana Bucuresti-carte si non-carte – procedura simplificata intr-o singura etapa

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI

GENERAL

□ Sectoriale

X A existat in prealabil o consultare de piata? Precizati obiectul consultarii:

Pentru carti s-a calculat media preturilor pentru un numar de 1.700 de titluri. Titlurile au fost identificate pe site-uri de specialitate. Pentru non-carte s-a calculat media preturilor pentru un numar de 500 de titluri. Titlurile au fost identificate pe site-uri de specialitate.

Tip legislatie

Legea nr. 98/23.05.2016

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficiala: BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI
Adresa: Tache Ionescu nr 4, sector 1
Localitate: Bucuresti Cod postal: 010352 Tara: ROMÂNIA
Punct(e) de contact: Biblioteca Metropolitana Bucuresti

In atentia

Telefon: 0210316.83.00
E-mail: biblioteca@bibmet.ro Fax: 0210316.83.04
Adresa/ele de internet (daca este cazul): https://bibmet.ro/anunturi-achizitii-publice/

Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL):

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Alte informaţii pot fi obţinute la:

X Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

□ Altele: completaţi anexa A.I

Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la:

X Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

□ Altele: completaţi anexa A.II

Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:

                           X Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

□ Altele: completaţi anexa A.III

Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor

Zile : 03 (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor)

 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

□ Agentie/birou national sau federal

□ Colectivitate teritoriala

□ Agentie/birou regional sau local

□ Organism de drept public

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana

 

 

□ Altele (precizati): Institutie publica locala, ordonator tertiar, institutie de cultura

□ Servicii publice generale

□ Aparare

□ Ordine si siguranta publica

□ Mediu

□ Afaceri economice si financiare

□ Sanatate

□ Constructii si amenajari teritoriale

□ Protectie sociala

X Recreere, cultura si religie

□ Educatie

□ Altele (precizati): —————

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              da □ nu X

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Achizitie de publicatii de biblioteca pentru Biblioteca Metropolitana Bucuresti-carte si non-carte
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
a) Lucrari                                   □ B) Produse                                    X c) Servicii                                      
Executare                                 □

Proiectare si executare              □

Executarea, prin orice               □

mijloace, a unei lucrari,

conform cerintelor

specificate de autoritatea

contractanta

Cumparare                                     X

Leasing                                          □

Inchiriere                                       □

Inchiriere cu optiune de                □

cumparare

O combinatie intre acestea            □

Categoria serviciilor

 

Locul principal de executare

……………………

Cod NUTS □□□□□□

Locul principal de livrare

Romania, Bucuresti

Cod NUTS: RO321 – Bucuresti

Locul principal de prestare

……………………

Cod NUTS □□□□□□

 

II.1.3) Procedura implica

Un contract de achizitii publice                                                                 X

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                 □

Incheierea unui acord-cadru                                                                      □

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz)

Nu este cazul.

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
Vocabular principal
Obiect principal 22113000-5 – Carti de biblioteca (Rev. 2)

37524100-8 – Jocuri educative (Rev. 2)

37532000-6 – Jocuri video (Rev. 2)

32353000-2 – Inregistrari audio (Rev. 2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)                da □ nu X
II.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati)                                                                  da X nu □

□ un singur lot X unul sau mai multe loturi □ toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

da □ nu  X

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile)

Cantitatea totala produse –  minim19997 exemplare din care:

Lot 1 : minim 18107 exemplare carte- valoare estimata 511160.61 lei

Lot 2: minim1890 exemplare non-carte –valoare estimata 88877.9 lei

Valoarea estimata totala a contractului: 600038.51 RON

Moneda: ­­­­­­­­­­­­­­RON.

II.2.2) Optiuni (dupa caz)

da □ nu X

Numarul de prelungiri  posibile (dupa caz):

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata contractului pana la 31.12.2017.

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                                    da □ nu X

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare                                                                                                          da X nu □

Valoare garantie: Lot 1 – 5100lei; Lot 2 – 880 lei; Pentru verificarea corespondentei intre loturile ofertate si garantia de participare depusa ofertantii vor mentiona in documentele prezentate pentru ce loturi s-a depus garantia de participare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor; Forma de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare se va constitui conform Art. 36 din HG nr. 395/2016. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Contul bancar unde se va depune garantia de participare este: RO35TREZ7015006XXX005242, Trezoreria Sector 1 Bucuresti.  Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice.

NOTA: documentul care reprezinta garantia de participare se va scana si se va atasa in sistemul electronic (SEAP).

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                                     da □          nu X
 

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Buget local.

 

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul (dupa caz)

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)                                da □ nu x
III.1.5. Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016;

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

c) www.anap.gov.ro

d) Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Solicitantii trebuie sa dovedeasca faptul ca au capacitatea tehnica si financiara de a participa la selectia de oferte.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din legea 98/19.05.2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar, conform art. 196 alin. (2) din legea 98/2016, IN TERMEN DE 3 ZILE LUCRATOARE DE LA SOLICITAREA ACESTORA.

Aceste documente pot fi:

A. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

B. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

C. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

D. alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota: Se prezinta de ofertanti, membrii asocierii realizata în vederea depunerii de oferta comuna, tertul sustinator si subcontractantii propusi, atunci când este cazul.

 

1.Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art.59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Se va completa Declaratia privind evitarea conflictului de interese potrivit art.59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice ( Formularul cu nr. 2) de catre toti ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii si se va depune impreuna cu Documentul DUAE.

Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, sunt urmatoarele: ANCA-CRISTINA RAPEANU, OVIDIU DRAGULINESCU.

 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

 

Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, se va incarca in SEAP, in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa si numai pana la data si ora limita prevazute in anuntul de participare simplificat.

 

Documentele justificative care probeaza inregistrarea în conditiile legii din tara de rezidenta (Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în baza Legii nr. 26/1990, sau echivalent, care sa corespunda situatiei reale a ofertantului, pentru persoanele fizice sau juridice române, respectiv documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa corespunda situatiei reale a ofertantului) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 alin. (2) din legea 98/19.05.2016.

 

Documentele justificative solicitate trebuie sa fie valabile in momentul prezentarii. Se prezinta de ofertanti si membrii asocierii realizata în vederea depunerii de oferta comuna.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii
III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                                  da □ nu X
Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                      □

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate                         □

 

 

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                                       da □ nu X

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile:

Dupa caz,  mentionati care profesie (concurs de solutii)

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile                                            da □ nu X

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea

serviciilor respective

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  PROCEDURA DE ATRIBUIRE

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                                       Offline  □     On line  X
Procedura simplificata X O singura etapa

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii)

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati criteriile de atribuire )
X Cel mai bun raport calitate/pret

Pret – 12.12%

Criterii tehnice – 87.88 %

LOT 1

Nr. Crt Denumire Mod de calcul Valori Punctaj Explicatii
1 Pretul mediu al exemplarului fara TVA (Total valoare Oferta tehnica Lot 1 Partea 1 + Total valoare Oferta tehnica Lot 1 Partea 2 ) / ( Total exemplare Oferta tehnica Lot 1 Partea 1 + Total exemplare Oferta tehnica Lot 1 Partea 2) Sub 22.90 lei fara TVA 40 puncte Pentru carti s-a calculat media preturilor pentru un numar de aproximativ 1.700 de titluri. Titlurile au fost identificate pe site-uri de specialitate: http://carturesti.ro; http://www.libhumanitas.ro; http://www.librarie.net; https://www.librariaonline.ro; http://www.libris.ro; http://www.elefant.ro; http://www.cartidiverse.ro; http://www.cartea-mea.ro; http://www.magazinulcartilor.ro; http://www.depozit-de-carti.ro;  “Pretul mediu al exemplarului fara TVA” cu ponderea de 12.12% din punctajul maxim posibil asigura un pret total acceptabil cu un volum optim, lasand insa flexibilitate ofertantului in constituirea unei oferte echilibrate.                Ponderea relativ mica a “Pretul mediu al exemplarului fara TVA” din total punctaj este in linie cu importanta calitatii ofertei si in acord cu principiile internationale utilizate in dezvoltarea colectiilor de biblioteca, reflectate in Politica de dezvoltare a colectiilor a Bibliotecii Metropolitane Bucuresti 2015-2020 (anexa 4 la caietul de sarcini)
22.91 – 24.33  lei  fara TVA 30 puncte
24.34 – 27.20 lei  fara TVA 20 puncte
27.21  – 28.23 lei  fara TVA 10 puncte
2 Gradul de cuprindere a ofertei in raport cu anexa 1 la caietul de sarcini Total exemplare Oferta tehnica Lot 1 Partea 1 *100/   Total exemplare Anexa 1 la Caietul de sarcini 95% – 100% 230 puncte „Gradul de cuprindere a ofertei in raport cu anexa 1 la caietul de sarcini” cu ponderea din total punctaj 69.70% din punctaj maxim posibil scade riscul de a primi oferte de unitati bibliografice care sunt greu sau imposibil de integrat in colectiile existente
85% – 94.99% 100 puncte
75% – 84.99% 80 puncte
65% – 74.99% 50 puncte
55% – 64.99% 30 puncte
50% – 54.99% 10 puncte
3 Pondere exemplare aparute in 2016 si 2017 raportat la  Oferta tehnica Lot 1 Partea 2 Total exemplare aparute in 2016 si 2017 din Oferta tehnica Lot 1 Partea 2*100/ Total exemplare din Oferta tehnica Lot 1 Partea 2 90% – 100% 40 puncte „Pondere exemplare aparute in 2016 si 2017 raportat la  Oferta tehnica Lot 1 Partea 2” cu pondere de 12.12% din punctajul maxim posibil creste sansele de a primi oferte de unitati bibliografice de data foarte recenta, care au prioritate la achizitie conform Politicii de dezvoltare a colectiilor  a Bibliotecii Metropolitane Bucuresti 2015-2020 (anexa 4 la caietul de sarcini)
81% – 89.99% 30 puncte
70% – 80.99% 10 puncte
4 Diversitatea ofertei din punct de vedere al editurilor Numar de edituri cu minim 1 titlu in Oferta tehnica Lot 1 Partea 1 +  Numar de edituri cu minim 1 titlu in Oferta tehnica Lot 1 Partea 2 >60 20 puncte Diversitatea ofertei din punct de vedere al editurilor cu pondere de 6.06% din punctajul maxim posibil scade riscul de a primi oferte de unitati bibliografice limitative si care sa nu reflecte diversitatea pietei editoriale din momentul actual
40-59 15 puncte
20-39 10 puncte
1-19 0 puncte
Punctaj maxim 330 puncte  

 

LOT 2

Nr. Crt Denumire Mod de calcul Valori Punctaj Explicatii
1 Pretul mediu al exemplarului fara TVA (Total valoare Oferta tehnica Lot 2 Partea 1 + Total valoare Oferta tehnica Lot 2 Partea 2) / (Total exemplare Oferta tehnica Lot 2 Partea 1 + Total exemplare Oferta tehnica Lot 2 Partea 2) Sub 40.91 lei fara TVA 40 puncte Pentru non-carte s-a calculat media preturilor pentru un numar de aproximativ 500 de titluri.  Titlurile au fost identificate pe site-uri de specialitate: http://carturesti.ro; http://www.libhumanitas.ro; http://www.librarie.net; https://www.librariaonline.ro; http://www.libris.ro; http://www.elefant.ro; http://www.cartea-mea.rohttp://www.dol.rohttp://www.moviemag.rohttp://www.altex.ro; “Pretul mediu al exemplarului fara TVA” cu ponderea de 12.12% din punctajul maxim posibil asigura un pret total acceptabil cu un volum optim, lasand insa flexibilitate ofertantului in constituirea unei oferte echilibrate.                Ponderea relativ mica a “Pretul mediu al exemplarului fara TVA” din total punctaj este in linie cu importanta calitatii ofertei si in acord cu principiile internationale utilizate in dezvoltarea colectiilor de biblioteca, reflectate in Politica de dezvoltare a colectiilor a Bibliotecii Metropolitane Bucuresti 2015-2020 (anexa 4 la caietul de sarcini)
41.38 – 40.90  lei  fara TVA 30 puncte
43.26 – 41.37  lei  fara TVA 20 puncte
41.38 – 47.02   lei  fara TVA 10 puncte
   
2 Gradul de cuprindere a ofertei in raport cu anexa 2 la caietul de sarcini Total exemplare Oferta tehnica Lot 2 Partea 1 *100/   Total exemplare Anexa 2 la Caietul de sarcini 95% – 100% 230 puncte „ Gradul de cuprindere a ofertei in raport cu anexa 2 la caietul de sarcini ” cu ponderea din total punctaj 69.70% din punctaj maxim posibil scade riscul de a primi oferte de unitati bibliografice care sunt greu sau imposibil de integrat in colectiile existente
85% – 94.99% 100 puncte
75% – 84.99% 80 puncte
65% – 74.99% 50 puncte
55% – 64.99% 30 puncte
50% – 54.99% 10 puncte
3 Pondere exemplare aparute in 2016 si 2017 raportat la  Oferta tehnica Lot 2 Partea 2 Total exemplare aparute in 2016 si 2017 din Oferta tehnica Lot 2 Partea 2*100/ Total exemplare din Oferta tehnica Lot 2  Partea 2 90% – 100% 40 puncte „Pondere exemplare aparute in 2016 si 2017 raportat la  Oferta tehnica Lot 2 Partea 2” cu pondere de 12.12% din punctajul maxim posibil creste sansele de a primi oferte de unitati bibliografice de data foarte recenta, care au prioritate la achizitie conform Politicii de dezvoltare a colectiilor  a Bibliotecii Metropolitane Bucuresti 2015-2020 (anexa 3 la caietul de sarcini)
81% – 89.99% 30 puncte
70% – 80.99%

 

10 puncte

 

4 Diversitatea ofertei din punct de vedere al editurilor/ producatorilor Numar de edituri/ producatori cu minim 1 titlu in Oferta tehnica Lot 2 Partea 1 +  Numar de edituri cu minim 1 titlu in Oferta tehnica Lot 2 Partea 2 >15 20 puncte Diversitatea ofertei din punct de vedere al editurilor/producatorilor cu pondere de 6.06% din punctajul maxim posibil scade riscul de a primi oferte de unitati bibliografice limitative si care sa nu reflecte diversitatea pietei editoriale si a producatorilor din momentul actual
10-14 15 puncte
5-9 10 puncte
1-5 0 puncte
Punctaj maxim 330 puncte  
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                                                                                  da □ nu X
IV.2.3. ”Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii restrans)”

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz)

 

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                                da  nu X
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV

□     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     X     □     □     □     □

Altele: ____________________________________________________________________________-

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de L.E.

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in luni: □□□ sau in zile: 90 (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va respecta in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini si in documentatia de atribuire cu privire la prezentarea acesteia, precum si eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la data de depunere a ofertelor. Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda detaliat si complet toate informatiile necesare pentru evaluarea ofertelor in corelatie cu cerintele cuprinse in Caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va fi prezentata in conformitate cu specificatiile tehnice din Caietul de sarcini si va contine descrierea produselor ofertate, pentru fiecare lot in parte, conform formatului indicat (Formular 3). Neprezentarea ofertei tehnice are ca efect respingerea ofertei.

Produsele ofertate trebuie sa corespunda in totalitate, sa indeplineasca minim cerintele din Caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte. Propunerile tehnice care nu prezinta informatiile tehnice corespunzatoare cerintelor cuprinse în Caietul de sarcini din prezenta documentatie vor fi declarate neconforme.

OFERTELE PARTIALE VOR FI DESCALIFICATE.

Pe toata perioada desfasurarii procedurii de achizitie, documentele vor fi disponibile pentru vizualizare si descarcare, inclusiv in formate editabile la adresa web https://bibmet.ro/anunturi-achizitii-publice/

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa contina toate informatiile cu privire la pret. Se va depune oferta financiara pentru cantitatea ofertata de produse, conform format indicat (Formular 4). Neprezentarea ofertei financiare are ca efect respingerea ofertei.

Pretul va fi ferm in lei pe toata durata de valabilitate a contractului si va fi calculat cu max 2 zecimale. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta mentionat on-line pana la data limita de depunere a ofertei. Pretul va fi cel la destinatia finala si va cuprinde toate cheltuielile, inclusiv transport, taxe, etc., exclusiv TVA.

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate solicitata de catre autoritatea contractanta, respectiv 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

Pe toata perioada desfasurarii procedurii de achizitie, documentele vor fi disponibile pentru vizualizare si descarcare, inclusiv in formate editabile la adresa web https://bibmet.ro/anunturi-achizitii-publice/

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Procedura se aplica integral prin mijloace electronice (ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP). Operatorii economici pot transmite oferta numai in format Electronic si numai pana la data limita stabilita pentru depunere oferte, in anuntul de participare. Documentele de calificare si/sau selectie, propunerea tehnica si propunerea financiara, precum si documentele care insotesc oferta se transmit prin SEAP in format Electronic, la sectiunea corespunzatoare respectivelor documente pana cel tarziu la data limita de depunere a ofertelor precizat in anuntul de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. Toate documentele care fac parte din oferta candidatilor vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa, conform art.60 alin.(4) din HG 395/2016.

Documentele redactate in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar  DUAE.

OBS. Lipsa DUAE duce la descalificarea ofertantului. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa, certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, respectand termenul prevazut de aceasta. Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca efect respingerea ofertei.

Info: DUAE poate fi accesat la linkul: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Sectiunea General Documente.

Pe toata perioada desfasurarii procedurii de achizitie, documentele vor fi disponibile pentru vizualizare si descarcare, inclusiv in formate editabile la adresa web https://bibmet.ro/anunturi-achizitii-publice/

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)                                                                          da □ nu X

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________

VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare                 da □ nu X

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):_________________________________________

 

VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)

CRITERII DE ELIGIBILITATE LOT 1 si LOT 2, conform caiet de sarcini.

Depunerea DUAE odata cu oferta este obligatorie, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inaceptabila conform art. 137 alin 2 lit b din HG nr.395/2016.

Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate:

1. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor in vederea participarii la procedura.

2. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca find autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.

In conformitate cu art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii si a mediului, conform art. 51, alin.(2) Legea nr. 98/2016. Informatii detaliate privind reglementarile în vigoare la nivelul national ce se refera la conditiile de munca, securitate si sanatate în munca se pot obtine pe site-ul http/www. Inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html, iar pentru protectia mediului site-ul http/www mmediu.ro/ Legislatie/legislatie.html.

VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti Cod postal: 030084 Tara: ROMANIA
E-mail:

office@cnsc.ro

 

Telefon:

+40 213104641

 

Adresă Internet (URL)

www.cnsc.ro

 

Fax:

+40 213104642/+40 218900745

 

Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz)
Denumire oficială:
Adresă:
Localitate:

 

Cod poştal:

 

 

Ţară:

 

E-mail:

 

Telefon:

 

Adresă Internet (URL) Fax:

 

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3)

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:

5 zile din ziua imediat urmatoare luarii la cunostinta conform Legea 101/2016 art. 6, alin. 1, litera b.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac
Denumire oficială: Biblioteca Metropolitana Bucuresti- Compartimentul Juridic.Contencios
Adresă: Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1
Localitate: Bucuresti Cod poştal: 010352 Ţară: Romania
E-mail: biblioteca@bibmet.ro Telefon: 02103168300
Adresă Internet (URL): www.bibmet.ro Fax: 02103168304

 

ANEXA B: INFORMATII PRIVIND LOTURILE

LOT Nr. 1  Denumire: Carte

 • Descriere succinta

Carti de biblioteca

 • Clasificare CPV (Vocabular comun privind achizitiile publice)

Obiect principal Vocabular principal – 22113000-5 – Carti de biblioteca

Obiecte secundare –

 • Cantitate sau domeniu

Minim 18107 exemplare

Valoare estimata fara TVA:  511.160,61 lei

 • Informatii suplimentare privind loturile:

Conform specificatii Caiet de sarcini

Livrarea pentru produsele aferente LOT 1 , se va face astfel:

 • Minim 5000 exemplare in maxim 15 zile calendaristice de la semnarea contractului;
 • Restul exemplarelor, pana la data de 10.12.2017.

Valoarea garantiei de participare: 5100       Moneda: RON

 

LOT Nr. 2  Denumire: Non-Carte

 • Descriere succinta

Achizitie de: Filme, Muzica, Jocuri educative si video, Audiobook-uri

 • Clasificare CPV (Vocabular comun privind achizitiile publice)

Obiect principal:

37532000-6 – Jocuri video(Rev. 2)

37524100-8 – Jocuri educative (Rev. 2)

32353000-2 – Inregistrari audio (Rev. 2)

32321300-2 – Materiale audiovizuale (Rev. 2)

 • Cantitate sau domeniu

Total: minim 1890 exemplare

Valoare estimata fara TVA:  88.877,9 lei

 • Informatii suplimentare privind loturile:

 

Conform specificatii Caiet de sarcini

Livrarea pentru produsele aferente LOT 2, se va face astfel:

 • Minim 500 exemplare in maxim 15 zile calendaristice de la semnarea contractului;
 • Restul exemplarelor, pana la data de 10.12.2017.

Valoarea garantiei de participare: 880       Moneda: RON

 

DOCUMENTE

Caiet de sarcini -editabil

Caiet de sarcini

Anexa 1 la caietul de sarcini – Carte – editabil

Anexa 1-Caiet de sarcini

Anexa 2 la caietul de sarcini – Non-Carte – editabil

Anexa 2- Caiet de sarcini

Anexa 3 la Caietul de sarcini Prezentarea domeniilor – editabil

Anexa 3- Caiet de sarcini

Anexa 4 la Caietul de sarcini Politica de dezvoltare a colectiilor -editabil

Anexa 4 – Caiet de sarcini

Contract de furnizare – editabil

Contract de furnizare

Modele Formulare – editabil

Modele de formulare