REGULAMENT CONCURS DE PROIECTE PENTRU REVISTA LITERATORUL

DATE GENERALE

1.1.Organizatorul concursului
1.1.1.Organizatorul concursului este Biblioteca Metropolitană Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Tache Ionescu nr. 4, Sector 1, tel. 021/539.65.00, e-mail: biblioteca@gmail.com
1.1.2.Coordonarea concursului este asigurată de către Organizator.
1.1.3.Este desemnat un coordonator general al concursului, în persoana doamnei Marilena Chiriţă, care va gestiona conţinutul documentaţiei de concurs, relaţia cu Comisia de evaluare şi organizarea tuturor activităţilor pe care le implică desfăşurarea concursului, precum şi un responsabil gestionare instrumente on-line, în persoana domnului Daniel Ciobanu.
1.2.Scopul concursului
Premizele concursului de proiecte se regăsesc în dorinţa de a da un suflu proaspăt Revistei Literatorul – revistă de literatură şi artă – în jurul unor teme culturale în care tradiţia se îmbină armonios cu actualitatea. Proiectul ales în urma voturilor acordate de Comisia de Evaluare şi de publicul bucureştean, va indica în acelaşi timp pe cel care va fi redactorul şef al revistei în următorii 2 ani.

SCURT ISTORIC al revistei
Literatorul este o revistă literară, înfiinţată de Alexandru Macedonski, ce a apărut la Bucureşti, cu mari intermitenţe între 1880 şi 1919.
Pornită cu o orientare declarat antijunimistă, Literatorul a teoretizat, prin Macedonski, poezia socială, urmând tradiţiile progresiste ale paşoptiştilor. Ulterior a militat însă în chip confuz pentru simbolism, „instrumentalism” sau „neoromantism”, precum şi pentru parnasianism, adoptând astfel o atitudine eclectică.
Printre colaboratorii mai de seamă, permanenţi sau incidentali, ai revistei, se numără: Vasile Alecsandri, Duiliu Zamfirescu, Traian Demetrescu, Ştefan Petică, Cincinat Pavelescu, Alexandru T. Stamatiad, Tudor Vianu, Mircea Demetriade etc. Arghezi, de pildă, debutează într-un satelit şi supliment al revistei, Liga ortodoxă, în 1886, sub pseudonimul Ion Theo. După 1991 publicaţia reapare săptămânal, sub direcţia lui Marin Sorescu, iar după decesul acestuia, în 1996, vor urma la conducerea revistei Fănuş Neagu, Mircea Micu, George Cuşnarencu, Răzvan Voncu (în perioada editării publicaţiei de către cotidianul „Cronica Română”).
S-au perindat mai multe comitete redacţionale (din care au făcut parte Eugen Simion, Valeriu Cristea, Lucian Chişu, Ion Cocora, Andrei Grigor, Mihai D. Popescu, Radu Băieşu, Valerian Sava, Marin Stoian, Emil Lungeanu, Nicolae Georgescu, Narcis Zărnescu etc.), mai mulţi colaboratori (de la o grămadă de debutanţi până la D.R. Popescu, Ştefan Augustin Doinaş, Dumitru Micu, Virgil Tănase, Mihai Ispirescu, Titus Popovici, Valentin Nicolau, Corneliu Ostahie şi mulţi alţii) pentru ca, din 2010, revista să devină publicaţie lunară editată de Biblioteca Metropolitană Bucureşti sub conducerea scriitorului Nicolae Iliescu. Revista în format electronic este accesibilă la: https://bibmet.ro/revista-literatorul/ şi respectiv https://bibmet.ro/arhiva-site/
Câteva fotografii ale revistei de-a lungul vremii pot fi vizualizate aici.

1.3.Tipul concursului
Concursul este public, deschis pentru toţi scriitorii ce îndeplinesc condiţiile precizate la punctul 2. Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.
1.4.Perioada de desfăşurare
Propunerile de proiecte pot fi înregistrate la secretariatul BMB sau trimise pe email la adresa biblioteca@bibmet.ro în perioada 16 aprilie – 16 mai.

1.5. Locul de desfăşurare
Concursul este organizat şi se desfăşoară la sediul BMB, unde se va întruni Comisia de Evaluare. Intervalul de desfăşurare şi toate datele referitoare la concurs vor fi publicate pe pagina oficială şi respectiv pe pagina de Facebook a instituţiei organizatoare.
1.6. Mecanismul de votare este următorul
− Votul celor 6 membri ai Comisiei de Evaluare a proiectelor;
− Votul Publicului (cel de-al 7-lea membru), prin intermediul unui Formular Google de vot online.
Fiecare membru va acorda fiecărui proiect înscris o notă de la 1 la 10. Rezultatul final va reprezenta media aritmetică a celor 7 note primite de fiecare proiect. Proiectul care va obţine cea mai mare notă va fi declarat câştigător, iar autorul lui va fi noul redactor şef al Revistei Literatorul, în anii 2018 şi 2019.
Rezultatele vor fi publicate obligatoriu pe site-ul instituţiei.
1.7. Limba concursului
Documentaţia de concurs, proiectele participante, inclusiv documentele şi raportul juriului vor fi redactate în limba română.
1.8. Juriul concursului
1.8.1. Se constituie Comisia de Evaluare a proiectelor cu următoarea componenţă:
− loan Cristescu – manager al Muzeului Naţional al Literaturii Române – preşedintele comisiei
− Radu Preda – consilier al Primarului General pe probleme de cultură
− Traian Petrescu – director executiv al Direcţiei Cultură, Sport, Turism din Primăria Municipiului Bucureşti
− Lucian lliescu – preşedintele Comisie Cultură şi Culte a Primăriei Municipiului Bucureşti
− Mirel Taloş – vicepreşedinte al Institutului Cultural Român
− Zvetlana Preoteasa – manager al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti
− Publicul bucureştean (media voturilor on-line pe care le vor acorda bucureştenii).
1.8.2. Toţi membrii juriului participă efectiv la lucrările acestuia, pe toată perioada deliberării şi evaluării, până la finalizarea raportului.
1.8.3. Juriul concursului are următoarele atribuţii:
− îşi stabileşte de comun acord metodologia de lucru;
− evaluează proiectele depuse în baza criteriilor aplicate pentru stabilirea proiectului câştigător indicate în tema de concurs;
− stabileşte o ierarhie finală şi un singur câştigător al concursului;
− întocmeşte şi înaintează către Organizator raportul privind lucrările juriului şi rezultatele concursului, document original întocmit în limba română şi semnat de către toţi membrii titulari ai juriului.
1.8.4. Juriul este asistat în deliberări şi evaluare de către coordonatorul concursului, fără ca acesta să aibă drept de vot.
1.8.5. Coordonatorul va întocmi un raport privind respectarea condiţiilor impuse de regulamentul şi tema concursului, fără a face aprecieri de valoare.
1.9. Coordonarea concursului
1.9.1. Comunicarea dintre concurenţi şi coordonatorul concursului se realizează exclusiv în scris, prin intermediul e-mail-ului biblioteca@bibmet.ro.
1.9.2. Coordonatorul concursului are următoarele atribuţii:
− verifică înaintea jurizării dacă participanţii înscrişi în concurs respectă condiţiile stipulate în prezentul regulament;
− întocmeşte un proces-verbal în care se consemnează îndeplinirea cerinţelor formale de prezentare a proiectelor şi a condiţiilor de participare la concurs, pe care îl înaintează juriului la începerea lucrărilor de jurizare;
− asigură comunicarea şi anunţarea rezultatelor jurizării;

− asigură arhivarea tuturor documentelor aferente jurizării şi predarea lor Organizatorului, înregistrarea primirii şi gestiunea propunerilor de proiecte participante la concurs.
− organizează şedinţele Comisiei de evaluare, în vederea jurizării;
− răspunde de redactarea raportului final al juriului şi a tuturor materialelor solicitate de juriu în procesul de evaluare a proiectelor.
1.10. Calendarul concursului:
1.10.1. Lansarea concursului: 5 aprilie 2018
1.10.2. Înscrierea la concurs începând din 16 aprilie 2018 până la 16 mai 2018, ora 24:00
1.10.3. Examinarea propunerilor de proiecte, întocmirea procesului-verbal de către coordonatorul concursului şi înaintarea lui către Comisia de evaluare: 20 mai
1.10.4. Postarea proiectelor pe pagina dedicată concursului: 20 mai.
1.10.5. Votul Publicului (online, prin intermediul unui Formular Google) şi centralizarea notelor acordate: 20 mai – 5 iunie
1.10.6. Jurizarea proiectelor de către Comisia de evaluare: 20 mai – 5 iunie.
1.10.7. Anunţarea rezultatelor pe pagina dedicată concursului: 7 iunie 2018
1.10.8. Termen depunere contestaţii: 8 iunie 2018
1.10.9. Termen de soluţionare a contestaţiilor: 9 iunie 2018.
1.10.10. Anunţarea câştigătorului: 10 iunie 2018.

2. PARTICIPAREA LA CONCURS
2.1. Lansarea concursului
− Data lansării este data publicării pe site-ul şi pe pagina de Facebook a BMB;
− Pagina dedicată concursului va conţine regulamentul de concurs, toate proiectele care respectă cerinţele concursului, formularul pentru Votul Publicului, anunţul cu privire la rezultatele jurizării, alte anunţuri relevante pentru buna desfăşurare a concursului, inclusiv contestaţiile (dacă va fi cazul) şi respectiv rezultatele acestora.
2.2. Condiţii minime de participare:
− Înscrierea la concurs este liberă şi gratuită, până la data şi ora specificată în calendarul concursului precizată la calendarul concursului 1.10.2.
− Participanţii la concurs trebuie să fie autorii a cel puţin două cărți publicate.
– să aibă experiență în presa scrisă,
– calitatea de membru a unei uniuni de creație poate constitui un avantaj.

2.2.1. Pentru a participa la concurs trebuie ca, alături de proiect, să se transmită datele de identificare ale persoanei participante, o scurtă scrisoare de motivaţie şi un CV.
Notă: înscrierea la concurs este considerată acceptarea implicită a acestui regulament şi asumarea răspunderii pentru corectitudinea datelor transmise. în cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul va considera respectiva participare non-validă.
2.2.2. Pentru a fi luate în considerare, proiectele trebuie să respecte:
− condiţiile privind calitatea de concurent;
− tema de proiect a concursului;
− respectarea termenului de predare.
2.2.3. Propunerea de proiect:
− va ţine cont de istoricul şi statutul revistei, dar şi de tema concursului;
− va avea conţinutul bine structurat: teme, articole, ilustraţii etc.;
− va aduce elemente noi, de actualitate, din peisajul cultural, literar şi artistic;
− va ţine cont că anul 2018 este An Centenar şi va adapta conţinut ca atare (texte şi imagini);
− va reuni scriitori din toate generaţiile, cu accent pus pe valoarea demersului literar.
2.3. Confidenţialitate
− Nici un concurent nu are dreptul de a contacta membrii juriului în legătură cu concursul sau cu propriul proiect.
− Organizatorul, coordonatorul, precum şi membrii juriului, au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului proiectelor (până la momentul publicării lor pe site) şi asupra deliberărilor.
3. Comunicarea rezultatelor

3.1. Rezultatele jurizării vor fi comunicate pe site-ul instituţiei şi pe pagina de Facebook dedicată.
4. Contestaţii
4.1. Decizia juriului privind evaluarea proiectelor nu poate fi contestată şi nu poate constitui subiect de drept.
4.2. Concurenţii pot depune contestaţii, în termen de 24 de ore de la data anunţării rezultatului concursului, numai cu privire la respectarea aspectelor procedurale.
4.3. Contestaţiile vor fi rezolvate în conformitate cu prevederile regulamentului.
5. Protecţia datelor personale:
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:
− Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor personale pe care candidaţii le completează la înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop;
− Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale participanţilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament;
− Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
− Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
6. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
− Organizatorul nu îşi asumă răspunderea cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet, dar va depune toate diligenţele în vederea minimizării acestui tip de riscuri sau respectiv pentru identificarea de soluţii alternative.
− Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
− Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
− Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge eventualele comentarii ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
− Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.
Regulamentul concursului este parte integrantă a documentaţiei acestuia şi poate fi descărcat de pe site-ul BMB.
Prin participarea la acest concurs, concurenţii sunt de acord să se conformeze prezentului Regulament.