Anunț concurs de promovare

Rezultate finale

 

Centralizator rezultate finale_Comisia 1

Centralizator rezultate finale_Comisia 2

Centralizator rezultate finale_Comisia 3

Centralizator rezultate finale_Comisia 4

Centralizator proba scrisa Comisia 1

Centralizator proba scrisa Comisia 2

Centralizator proba scrisa Comisia 3

Centralizator proba scrisa Comisia 4

Anunt examen

Cerere inscriere ex promovare

Tematici_bibliografii complete

 

Centralizator selecția dosarelor_Comisia 1

Centralizator selecția dosarelor_Comisia 2

Centralizator selecția dosarelor_Comisia 3

Centralizator selecția dosarelor_Comisia 4

 

 

Anunț concurs de angajare

Centralizator rezultate finale_Comisia 1

Centralizator rezultate finale_Comisia 2

 

Centralizator interviu_Comisia 1

Centralizator interviu_Comisia 2

 

Centralizator proba scrisa_Comisia 1

Centralizator proba scrisa_Comisia 2

 

Centralizator selecție de dosare COMISIA 1

Centralizator selecție de dosare COMISIA 2

                                                                                                                          A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de25.07.2022(proba scrisă) și29.07.2022 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

– 1 post auditor gr. II, studii superioare(poziția 6 la Compartimentul Audit)

– 1 post magaziner, studii medii(poziția 11 la Compartimentul Achiziții publice)

– 1 post referent de specialitatedebutant, studii superioare(poziția 14 la Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă)

– 1 post bibliotecar tr. II, studii medii (poziția 45 la Serviciul Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor)

– 1 post bibliotecar gr. I, studii superioare,(poziția 108 la Biroul Filiale sector 3)

– 1 post îngrijitor, studii generale, (poziția 165 la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

– 1 post inspector de specialitate gr. IA, studii superioare, (poziția 169 la Compartimentul Financiar-Contabilitate)

 

 1. Condiţii generale de participare:
 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat .

 1. Condiţii de participare specifice:

2.1.auditor (S) gr. II(poziția 6 la Compartimentul Audit)

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice sau Științe juridice;
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni pe studii superioare;
 • obține avizul din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normele Metodologice Specifice Exercitarii Activităţii de Audit Public Intern in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, serviciilor publice si institutiilor publice de interes local ale municipalitatii, precum si regiilor autonome si societatilor comerciale infiintate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti , sau la care Consiliul General al Municipiului Bucuresti este actionar, punctele 2.3.4.1.1. și 2.3.4.3., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 427/06.03.2019.
 • experiența într-o instituție publică constituie un avantaj

2.2.magaziner (M) (poz. 11 la Compartimentul Achiziții publice)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni

2.3.referent de specialitate (S) debutant(poz. 14 la Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiența de lucru (practică, voluntariat, colaborare) în cadrul unei instituții publice constituie un avantaj

 

2.4. bibliotecar (M) gr. II (poz. 45 la Serviciul Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni
 • experiența într-o instituție publică constituie un avantaj

2.5.bibliotecar (S) gr. I (poz. 108 la Biroul Filiale sector 3)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni pe studii superioare
 • experiența într-o instituție publică constituie un avantaj

2.6.îngrijitor (M;G) (poz.165 la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii generale
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni

2.7.inspector de specialitate(S) gr. IA(poz. 169 la Compartimentul Financiar-Contabilitate)

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice
 • experiență/vechime în muncăde minim 6 ani și 6 luni pe studii superioare din care vechime în contabilitate bugetară de minumum 4 ani
 • experiență în utilizarea Sistemului național de Raportare FOREXEBUG de minimum 2 ani, dovedită cu prin copia cererii de înrolare pentru accesare și utilizare a sistemului Forexebug, conformată pentru originalitate de către angajator

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 • În data de 19.07.2022, ora 16.00, afișare rezultate selecție dosare
 • Termen depunere contestaţii 20.07.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 20.07.2022 ora 16.00

 

 • În data de 25.07.2022, începând cu ora 11.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă.
 • Termen afişare rezultate 26.07.2022 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 27.07.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 28.07.2022 ora 16.00

 

 • În data de 29.07.2022, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte la probascrisă.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 • Termen afişare rezultate 01.08.2022 ora 14.00
 • Termen depunere contestaţii 02.08.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 03.08.2022 ora 14.00.
 • Termen afişare rezultate finale 04.08.2022, ora 14.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 04.07.2022-14.07.2022, de luni până joi în intervalul orar 9.00-15.00, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare.

 

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, copii aleadeverinţelor care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cuoriginalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data și ora desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004;

 

ACTELE DE MAI SUS VOR FI PREZENTATE ŞI ÎN ORIGINALîn vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea și VOR FI ÎNSOȚITE DE UN DOSAR CU ȘINĂ CARTONAT. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizarede luni până joiîntre orele 9.00 – 15.30 și vineri între orele 9.00 – 13.30 la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Cerere-concurs

Acord-prelucrare-date-salariat

Tematicile şi bibliografiile concursului, precum și cererea de concurs le găsiți anexat.

Bibliografie si tematica_referent de specialitate_14

Bibliografie si tematica auditor_6

Bibliografie si tematica inspector de specialitate_169

Bibliografie si tematica_bibliotecari_45 si 108

Bibliografie si tematica_ingrijitor_165

Bibliografie si tematica_magaziner_11

 

„Parol, Mon Cher”, un nou concurs de creaţie literară pentru liceenii bucureșteni

Biblioteca Metropolitană București (BMB), prin Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism a Primăriei Municipiului Bucureşti, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, organizează și în anul 2022 un concurs de creaţie literară, adresat liceenilor bucureşteni, intitulat „Parol, Mon Cher”, cu tema „Universul caragialesc”.

Proză scurtă, poezie și dramaturgie sunt cele trei categorii în care vor trebui să se încadreze creațiile artistice (texte literare, poezii).

Parol, Mon Cher” este un concurs adresat elevilor claselor IX-XII, care au preocupări literare şi doresc să-şi prezinte operele într-o competiţie şcolară. Înscrierea se face pe baza unei Fișe de înscriere, iar lucrările vor fi expediate electronic pe adresa de e-mail caragiale2022@bibmet.ro, în perioada: 2 mai – 15 iunie. De asemenea, pe lângă creațiile câștigătoare, cele mai bune lucrări vor fi publicate într-o Antologie de texte tipărită la Editura Bibliotecii Metropolitane București, seria Literatura fără vârstă.

Concursul reprezintă o încurajare pentru tânăra generație în a-și dezvolta abilitățile literare, inventivitatea și dorința de inovare. Pentru mai multe informații, puteți consulta Regulamentul concursului pe bibmet.ro, unde veți regăsi și Fișa de înscriere.

Fișă de înscriere Parol, Mon Cher

Regulament Parol, Mon Cher

 

Biblioteca Metropolitană București este o rețea de biblioteci publice, aflată sub patronajul Primăriei Municipiului București, care facilitează accesul la informare și lectură, prin serviciul gratuit de împrumut la domiciliu. Prin complexitatea ofertei culturale pe care o pune la dispoziția publicului în filialele sale răspândite în toate sectoarele Bucureștiului, BMB contribuie activ la îmbunătățirea calității vieții membrilor comunității.

 

Centralizator cu programarea și rezultatul probelor pentru examenul de angajare 2020

Centralizator rezultate finale_Comisia 1

Centralizator rezultate finale_Comisia 2

Centralizator rezultate finale_Comisia 3

Centralizator contestatie interviu_Comisia 3

Centralizator interviu_Comisia 1

Centralizator interviu_Comisia 2

 Centralizator interviu_Comisia 3

Programare interviu_30.10.2020

Centralizator proba scrisa_Comisia 1

Centralizator proba scrisa_Comisia 2

Centralizator proba scrisa_Comisia 3

Programare concurs proba scrisă – 26.10.2020

COMISIA_1

COMISIA_2

COMISIA_3

Centralizator contestație selecție dosare Comisia 3

Centralizator contestatie selectie dosare_2 Comisia 3

Anunț de angajare prin concurs

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014, ale Legii nr. 203/ 2020 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 26.10.2020 și 30.10.2020, la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

1 post auditor (S) gr. I (poz. 5 la Compartimentul Audit)

1 post pompier (M;G) (poz. 13 la Compartimentul Securitate și sănătate în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență)

1 post șef serviciu (S) gr. II (poz. 27 la Serviciul Comunicare. Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

1 post referent de specialitate (S) gr. I (poz. 28 la Compartimentul Comunicare)

1 post bibliotecar (S) gr. II (poz. 34 la Compartimentul Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 45 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor)

1 post referent (S) gr. I (poz. 141 la Compartimentul de studii orientale. Cercetare)

1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 142 la Compartimentul de studii orientale, cercetare).

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Condiţii de participare specifice:

1 post auditor (S) gr. I (poz. 5 la Compartiment Audit)

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice sau Științe juridice;
 • experienţă profesională de minim 3 ani și 6 luni pe studii superioare;
 • vechime pe un post similar intr-o institutie publica de minim 1 an.;
 • detine avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și regiilor autonome de interes local R.A.D.E.T. București, R.A.T.B. punctele 2.3.4.1.1. și 2.3.4.3., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 1527/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post pompier (M;G) (poz. 13 la Compartimentul Securitate și sănătate în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență)

 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Curs absolvit de cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
 • Experienţă / vechime în muncă de minim 3 ani

1 post șef serviciu (S) gr. II, (poz. 27 la Serviciul Comunicare. Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte).

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență ;
 • experiență/vechime în muncă de minim 10 ani;
 • experiență în specialitate, într-o instituție publică, de minim 3 ani;
 • experiență în management de minim 6 luni;
 • cunoștinte de managementul proiectelor.
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post referent de specialitate (S) gr. I (poz. 28 la Compartimentul Comunicare)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • experienţa/vechime în domeniul de activitate de minim 3 ani și 6 luni;
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă);

1 post bibliotecar (S) gr. II (poz. 34 la Compartimentul Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • experienta/vechime în muncă de minim 6 luni pe studii superioare;
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 45 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor)

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 ani ;
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post referent (S) gr. I (poz. 141 la Compartimentul de studii orientale. Cercetare)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;
 • experiență/vechime în munca de minim 6 luni, pe studii superioare;
 • cunoașterea unei limbi străine, de preferinta orientala.

1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 142 la Compartimentul de studii orientale, cercetare)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;
 • experiență/vechime în munca de minim 3 ani și 6 luni;
 • cunoașterea unei limbi străine, de preferinta orientala.

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 1. În data de 26.10.2020, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă;
 • Termen afişare rezultate 27.10.2020 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 28.10.2020 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 29.10.2020 ora 16.00
 1. În data de 30.10.2020, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut la proba scrisă minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte pentru funcții de execuție și minim 70 puncte dintr-un maxim de 100 de puncte pentru funcția de conducere;
 • Termen afişare rezultate 02.11.2020 ora 12.00
 • Termen depunere contestaţii 03.11.2020 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 04.11.2020 ora 16.00.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 1. Termen afişare rezultate finale 05.11.2020, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 01.10.2020 – 15.10.2020 în intervalul orar 09.00-15.00 de luni până joi și în intervalul orar 9.00-13.00 vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, persoană de contact Murar Adina-Minodora.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004;

ACTELE DE MAI SUS VOR FI PREZENTATE ŞI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII COPIILOR CU ACESTEA SI VOR FI INSOTITE DE UN  DOSAR CU SINA CARTONAT

Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până joi între orele 9.00-15.00 și vineri între orele 9.00-13.00,la telefon: 021.539.65.36 sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile:

Bibliografie si tematica auditor_5_Auditor

Bibliografie și tematică_ 28_Referent comunicare_ 2020

Bibliografie si tematica_13 Pompier

Bibliografie si tematica_27_Sef serviciu marketing

Bibliografie și tematică_34 Bibliotecar comunicare

Bibliografie si tematica_45 si 142_Bibliotecari filiale

Bibliografie si tematica_141_Referent cercetare

Fişele posturilor:

FP_5_Auditor

FP_13_Pompier

FP_27_Sef Serviciu Comunicare_Marketing_Coordonare

FP_28_Referent specialitate_Comunicare

FP_34_Bibliotecar SII_Marketing

FP_45_Bibliotecar_M IA_SDEC

FP_141_Referent_cercetare

FP_142_Bibliotecar_si_Cercetare

Cerere înscriere concurs 

 

Anunț concurs angajare

Actualizări

Centralizator rezultate finale

Centralizator interviu

Centralizator proba scrisa

Centralizator proba practica Seria II

Centralizator proba practica Seria I

Centralizator selectie dosare concurs

Repartizare candidati pe serii la proba practica

A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 19.06.2017 (Seria I) și 20.06.2017 (Seria II) – proba practică, 26.06.2017 (proba scrisă) şi 30.06.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

2 posturi auditor (S) gr. I, pozițiile 5, 6 (Compartimentul Audit)

1 post consilier juridic (S) gr. I, poziția 15 (Compartimentul Juridic. Contencios)

1 post inginer (S) gr. I, poziția 153 (Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

1 post inginer sistem (S) gr. I, poz. 147 (Biroul Automarizare. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT)

1 post economist (S) gr. II, poz. 172 (Compartimentul Financiar-contabilitate)

1 post casier (M), poz. 174, (Compartimentul Financiar-contabilitate)

2 posturi bibliotecar (S) gr. IA, poziția 49 (Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor) și poz. 93 (Biroul Filiale Nord)

7 posturi bibliotecar (S) gr. I, poziția 63 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte), pozițiile 11, 12 (Serviciul Formare profesională. Metodologic), pozițiile 112, 114 (Birou Filiale Est), poz. 129, 130 (Birou Filiale Vest)

3 posturi bibliotecar (S) gr. II, poziția 39 (Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare), 102 (Birou Filiale Nord), 139 (Birou Filiale Vest)

1 post bibliotecar (M) tr. IA, poziția 89 (Birou Filiale Sud)

1 post bibliotecar (M) tr. I, poziția 141 (Birou Filiale Vest)

3 posturi bibliotecar (M) tr. II, poziția 88 (Birou Filiale Sud), poz. 125 și 126 (Birou Filiale Est).

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Pentru toate posturile, constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:

 • Absolvirea de cursuri şi specializări pe domeniul de referinţă al postului
 • Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
 • Cunoştinţele de operare PC.

Condiţii de participare specifice:

 

1 post auditor (S) gr. I, poziția 5 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul economic;
 • să obțină în prealabil avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post auditor (S) gr. I, poziția 6 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul juridic;
 • să obțină în prealabil avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post consilier juridic (S) gr. I, poziția 15 (Compartimentul Juridic. Contencios)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul juridic
 • experiență profesională în domeniul de referință de minim 3 ani și 6 luni;

1 post inginer (S) gr. I, poziția 153 (Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni

1 post inginer sistem (S) gr. I, poz. 147 (Biroul Automarizare. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT)

 • absolvent de studii superioare în domeniul tehnologiei informației (Automatizări și calculatoare, Informatică, Tehnologia informației)
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni

1 post economist (S) gr. II, poziția 172 (Compartimentul Financiar-contabilitate)

 • experiență în muncă în domeniul economic de minim 1 an;

1 post casier (M), poz. 174, (Compartimentul Financiar-contabilitate)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 2 ani

2 posturi bibliotecar (S) gr. IA, poziția 49 (Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor) și poz. 93 (Biroul Filiale Nord)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post bibliotecar (S) gr. I, poziția 63 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)
 • cunoștinte de managementul proiectelor

6 posturi bibliotecar (S) gr. I, pozițiile 11, 12 (Serviciul Formare profesională. Metodologic), pozițiile 112, 114 (Birou Filiale Est), poz. 129, 130 (Birou Filiale Vest)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

3 posturi bibliotecar (S) gr. II, poziția 39 (Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare), 102 (Birou Filiale Nord), 139 (Birou Filiale Vest)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post bibliotecar (M) tr. IA, poziția 89 (Birou Filiale Sud)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post bibliotecar (M) tr. I, poziția 141 (Birou Filiale Vest)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

3 posturi bibliotecar (M) tr. II, poziția 88 (Birou Filiale Sud), poz. 125 și 126 (Birou Filiale Est)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

În data de 19.06.2017, începând cu ora 10.00, proba practică – Seria I, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.

 • Termen afişare rezultate 20.06.2017 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 21.06.2017 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 22.06.2017 ora 15.30

În data de 20.06.2017, începând cu ora 10.00, proba practică – Seria II

 • Termen afişare rezultate 21.06.2017 ora 15.30
 • Termen depunere contestaţii 22.06.2017 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 23.06.2017 ora 15.30

Programarea candidaților pe serii se va comunica pe site pe 16.06.2017.

În data de 26.06.2017, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică;

 • Termen afişare rezultate 27.06.2017 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 28.06.2017 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 29.05.2017 ora 15.00

 

În data de 30.06.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă în cazul funcțiilor de execuție;

 • Termen afişare rezultate 03.07.2017 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 04.07.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 05.07.2017 ora 12.00

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 1. Termen afişare rezultate finale 06.07.2017, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 25.05.2017-09.06.2017 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Secretariat.Registratură.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până vineri între orele 9.00 – 15.30, la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în  Anexa 1

Fişele posturilor sunt prezentate în  Anexa 2.

Cererea înscriere concurs este prezentată în  Anexa 3 .

Anunt concurs

Anexa 1 – Tematici, bibliografii

Anexa 2 – Fise de post

Anexa 3 – Cerere concurs