Anunț concurs angajare

Actualizări

Centralizator rezultate finale

Centralizator rezultate interviu

6264-2017-Centralizator rezultate concurs proba scrisa

subiecte proba scrisa poz 155

subiecte proba scrisa poz 93

subiecte proba scrisa poz 51

DECIZIA NR. 112-01.09.2017 de anulare a concursului pentru pozitiile 2, 7, 26, 47, 58, 66

subiecte proba practica poz. 19

subiecte proba practica poz. 155

6155-2017-Centralizator rezultate proba practica Comisia 2- poz 19-155

subiecte proba practica poz. 55

subiecte proba practica poz. 7-26-58-66

subiecte proba practica poz. 2

subiecte proba practica poz. 50-51

subiecte proba practica poz. 93

Centralizator rezultate proba practica – Comisia 1

Centralizator rezultate proba practica Comisia 2

ERATĂ

pentru urmatoarele posturi vacante scoase la concurs:
–      pompier poz. 19 din cadrul Compartimentul Securitate și sănătate
în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență;
–      muncitor calificat tr. I – lăcătuș mecanic de întreținere și reparații
universale  poz. 155 din cadrul Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară;
Menționăm că în data de 30.08.2017 – începând cu ora 12  se va desfașura proba practică; termenul de afișare rezultate proba practică este de 31.08.2017 – ora 15.00; termen depunere contestații proba practică 01.09.2017 – ora 12,00; termen afișare rezultate soluționare contestații 01.09.2017 ora 16,00.

Erata pentru poz 19 si 155

Centralizator selecţie dosare

A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 29.08.2017 (proba practică), 04.09.2017 (proba scrisă) şi 08.09.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

1 post director (de specialitate), (S) gr. II
poz. 2, Conducere Fisa post ; Tematica si bibliografie

5 posturi șefi de serviciu (S) gr. II
poz. 7 – Serviciul Formare profesională. Metodologic; Fisa post ; Tematica si bibliografie
poz. 26 – Serviciul Prezervare. Conservare. Comunicare și valorizare colecții speciale și de patrimoniu. DLL; Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 47 – Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 58 – Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte; Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 66 – Serviciul Comunicarea colecțiilor. Relații cu publicul Fisa post; Tematica si bibliografie

4 posturi șefi birou (S) gr. II
poz. 41 – Biroul Prelucrare documente digitale. Metadate; Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 74 – Biroul Filiale Sud; Fisa post Tematica si bibliografie
poz. 108 – Biroul Filiale Est; Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 127 – Biroul Filiale Vest Fisa post; Tematica si bibliografie

2 posturi auditor (S) gr. I
poz. 5 Compartimentul Audit Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 6 Compartimentul Audit Fisa post; Tematica si bibliografie

1 post pompier
poz. 19, Compartimentul Securitate și sănătate în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență
Fisa post; Tematica si bibliografie

2 posturi bibliotecar (S) gr. IA
poz. 59 – Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 93 – Biroul Filiale Nord Fisa post; Tematica si bibliografie

2 posturi bibliotecari (S) gr. I
poz. 50, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 51, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor Fisa post; Tematica si bibliografie

1 post bibliotecar (S) gr. II
poz. 55, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor Fisa post; Tematica si bibliografie

1 post muncitor calificat tr. I – lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale
poz. 155 – Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară Fisa post; Tematica si bibliografie

1 post contabil (M) tr. IA
poz. 173 – Compartimentul Financiar-contabilitate Fisa post; Tematica si bibliografie

 

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Pentru toate posturile, constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:

 • Absolvirea de cursuri şi specializări pe domeniul de referinţă al postului
 • Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
 • Cunoştinţele de operare PC.

Condiţii de participare specifice:

1 post director (de specialitate), (S) gr. II (poz. 2, Conducere),

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • studii aprofundate (master)/ studii postuniversitare/ studii doctorale/ studii postdoctorale în domeniul biblioteconomiei, științelor informării și documentării sau echivalent
 • experiență în management de minim 12 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională

5 posturi șefi de serviciu (S) gr. II (poz. 7 – Serviciul Formare profesională. Metodologic; poz. 26 – Serviciul Prezervare. Conservare. Comunicare și valorizare colecții speciale și de patrimoniu. DLL; poz. 47 – Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; poz. 58 – Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte; poz. 66 – Serviciul Comunicarea colecțiilor. Relații cu publicul)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în domeniul de activitate de minim 3 ani 6 luni
 • experiență în management de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională

4 posturi șefi birou (S) gr. II (poz. 41 – Biroul Prelucrare documente digitale. Metadate; poz. 74 – Biroul Filiale Sud; poz. 108 – Biroul Filiale Est; poz. 127 – Biroul Filiale Vest)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în domeniul de activitate de minim 3 ani 6 luni
 • experiență în management de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională

1 post auditor (S) gr. I, poziția 5 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul economic;
 • să obțină avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post auditor (S) gr. I, poziția 6 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul juridic;
 • să obțină avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post pompier (poz. 19, Compartimentul Securitate și sănătate în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență)

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • curs absolvit de cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

1 post bibliotecar (S) gr. IA (poz. 59 – Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)

 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)
 • cunoștințe de managementul proiectelor

 

1 post bibliotecar (S) gr. IA (poz. 93 – Biroul Filiale Nord)

 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

2 posturi bibliotecari (S) gr. I (poz. 50 și 51, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor)

 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post bibliotecar (S) gr. II (poz. 55, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post muncitor calificat tr. I – lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale (poz. 155 – Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • experiență în muncă minim 3 ani

1 post contabil (M) tr. IA (poz. 173 – Compartimentul Financiar-contabilitate)

 • experiență în muncă minim 6 ani și 6 luni.

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

În data de  29.08.2017, începând cu ora 12.00, proba practică, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.

 • Termen afişare rezultate 30.08.2017 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 31.08.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 01.09.2017 ora 13.00

 

 1. În data de 04.09.2017, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică la funcțiile de execuție și minim 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la funcțiile de conducere;
 • Termen afişare rezultate 05.09.2017 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 06.09.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 07.09.2017 ora 16.00
 • În data de 08.09.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă în cazul funcțiilor de execuție și minim 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă în cazul funcțiilor de conducere;
 • Termen afişare rezultate 11.09.2017 ora 12.00
 • Termen depunere contestaţii 12.09.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 13.09.2017 ora 16.00

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

Termen afişare rezultate finale 14.09.2017, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 03.08.2017-21.08.2017 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Formare profesională. Metodologic/Compartimentul Resurse umane. Salarizare, de luni până vineri între orele 9.00 – 15.30, la telefon: 021.539.65.00/120, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1.
Anexa 1 concurs Tematici si bibliografii

Anexa 2 concurs Fise de post partea 1

Anexa 2 concurs Fise de post partea 2

Cererea înscriere concurs este prezentată în Anexa 3.

Cerere inscriere concurs

 

Director general,

Anca Cristina Râpeanu

Anunț concurs angajare

Actualizări:

Centralizator rezultate finale
Centralizator proba interviu
Programare interviu
Centralizator rezultate proba scrisa
Centralizator proba practica
Centralizator selectie dosare

A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 08.08.2017 (proba practică), 16.08.2017 (proba scrisă) şi 22.08.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

3 posturi bibliotecar (S) gr. I (poz. 11 și 12 la Serviciul Formare profesională. Metodologic, poz. 130 la Biroul Filiale Vest)

3 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 39 la Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare, poz. 102 la Biroul Filiale Nord și poz. 139 la Biroul Filiale Vest)

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 89, Biroul Filiale Sud)

3 posturi bibliotecar (M) tr. II (poz. 88 la Biroul Filiale Sud, poz. 125 și 126 la Biroul Filiale Est)

1 post consilier juridic (S) gr. I (poz. 15, Compartimentul Juridic. Contencios)

1 post inginer sistem (S) gr. I (poz. 147, Biroul Automatizare. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT)

1 post inginer (S) gr. I (poz. 153, Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

1 post casier (M) (poz. 174, Compartimentul Financiar contabilitate).

 

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Pentru toate posturile, constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:

 • Absolvirea de cursuri şi specializări pe domeniul de referinţă al postului
 • Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
 • Cunoştinţele de operare PC.

 

Condiţii de participare specifice:

 

3 posturi bibliotecar (S) gr. I (poz. 11 și 12 la Serviciul Formare profesională. Metodologic, poz. 130 la Biroul Filiale Vest)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

3 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 39 la Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare, poz. 102 la Biroul Filiale Nord și poz. 139 la Biroul Filiale Vest)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post bibliotecar (M) tr. IA, poziția 89 (Birou Filiale Sud)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

3 posturi bibliotecar (M) tr. II (poz. 88 la Biroul Filiale Sud, poz. 125 și 126 la Biroul Filiale Est)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post consilier juridic (S) gr. I (poz. 15, Compartimentul Juridic. Contencios)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul juridic
 • experiență profesională în domeniul de referință de minim 3 ani și 6 luni;

1 post inginer sistem (S) gr. I (poz. 147, Biroul Automatizare. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT)

 • absolvent de studii superioare de lungă durată în domeniul tehnologiei informației (Automatizări și calculatoare, Informatică, Tehnologia informației)
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni

1 post inginer (S) gr. I (poz. 153, Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni

1 post casier (M) (poz. 174, Compartimentul Financiar contabilitate)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 2 ani

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

În data de 08.08.2017, începând cu ora 12.00, proba practică, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.

 • Termen afişare rezultate 09.08.2017 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 10.08.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 11.08.2017 ora 13.00

În data de 16.08.2017, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică;

 • Termen afişare rezultate 17.08.2017 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 18.08.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 21.08.2017 ora 16.00

În data de 22.08.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă;

 • Termen afişare rezultate 23.08.2017 ora 12.00
 • Termen depunere contestaţii 24.08.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 25.08.2017 ora 16.00

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

Termen afişare rezultate finale 25.08.2017, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 17.07.2017-31.07.2017 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până vineri între orele 9.00 – 15.30, la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în  Anexa 1.

Fişele posturilor sunt prezentate în  Anexa 2 

Cererea înscriere concurs este prezentată în  Anexa 3. 

Antexa 1 Tematici – Bibliografii

Anexa 2  Fise post

Anexa 3 Cerere

Anunt concurs

 

 

Director general,

Anca Cristina Râpeanu

Anunț concurs angajare

ACTUALIZĂRI:

Centralizator rezultate finale

Centralizator rezultate interviu

Centralizator rezultate proba scrisa

Subiecte proba scrisa pt bibliotecar SI poz. 114, 129

Subiecte proba scrisa pt bibliotecar SIA poz. 93

Subiecte proba scrisa pt economist SII poz. 172

Centralizator rezultate contestatie proba practica

Centralizator rezultate proba practica

Subiecte proba practica pt economist SII poz 172

Subiecte proba practica bibliotecar SIA poz 93

Subiecte proba practica bibliotecar SI poz 114 129

Subiecte proba practica pt auditor poz. 5 6

Centralizator selectie dosare

A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 14.07.2017 (proba practică), 20.07.2017 (proba scrisă) şi 26.07.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

2 posturi auditor (S) gr. I, pozițiile 5, 6 (Compartimentul Audit)

1 post economist (S) gr. II, poz. 172 (Compartimentul Financiar-contabilitate)

1 post bibliotecar (S) gr. IA, poz. 93 (Biroul Filiale Nord)

4 posturi bibliotecar (S) gr. I, pozițiile 11, 12 (Serviciul Formare profesională. Metodologic), poz. 114 (Birou Filiale Est), poz. 129 (Birou Filiale Vest)

1 post bibliotecar (M) tr. IA, poziția 89 (Birou Filiale Sud).

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Pentru toate posturile, constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:

 • Absolvirea de cursuri şi specializări pe domeniul de referinţă al postului
 • Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
 • Cunoştinţele de operare PC.

 

Condiţii de participare specifice:

1 post auditor (S) gr. I, poziția 5 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul economic;
 • să obțină în prealabil avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post auditor (S) gr. I, poziția 6 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul juridic;
 • să obțină în prealabil avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post economist (S) gr. II, poziția 172 (Compartimentul Financiar-contabilitate)

 • experiență în muncă în domeniul economic de minim 1 an;

1 post bibliotecar (S) gr. IA, poz. 93 (Biroul Filiale Nord)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

4 posturi bibliotecar (S) gr. I, poz. 11, 12 (Serviciul Formare profesională. Metodologic), poz. 114 (Birou Filiale Est), poz. 129 (Birou Filiale Vest)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post bibliotecar (M) tr. IA, poziția 89 (Birou Filiale Sud)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

În data de 14.07.2017, începând cu ora 12.00, proba practică, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.

 • Termen afişare rezultate 17.07.2017 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 18.07.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 19.07.2017 ora 13.00

În data de 20.07.2017, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică;

 • Termen afişare rezultate 21.07.2017 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 24.07.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 25.07.2017 ora 15.00

În data de 26.07.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă;

 • Termen afişare rezultate 27.07.2017 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 28.07.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 31.07.2017 ora 12.00

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

Termen afişare rezultate finale 01.08.2017, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 20.06.2017-04.07.2017 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

 

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până vineri între orele 9.00 – 15.30, la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1

Fişele posturilor sunt prezentate în  Anexa 2

Cererea înscriere concurs este prezentată în  Anexa 3

 

Director general,

Anca Cristina Râpeanu

Anunț concurs angajare

Actualizări

Centralizator rezultate finale

Centralizator interviu

Centralizator proba scrisa

Centralizator proba practica Seria II

Centralizator proba practica Seria I

Centralizator selectie dosare concurs

Repartizare candidati pe serii la proba practica

A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 19.06.2017 (Seria I) și 20.06.2017 (Seria II) – proba practică, 26.06.2017 (proba scrisă) şi 30.06.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

2 posturi auditor (S) gr. I, pozițiile 5, 6 (Compartimentul Audit)

1 post consilier juridic (S) gr. I, poziția 15 (Compartimentul Juridic. Contencios)

1 post inginer (S) gr. I, poziția 153 (Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

1 post inginer sistem (S) gr. I, poz. 147 (Biroul Automarizare. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT)

1 post economist (S) gr. II, poz. 172 (Compartimentul Financiar-contabilitate)

1 post casier (M), poz. 174, (Compartimentul Financiar-contabilitate)

2 posturi bibliotecar (S) gr. IA, poziția 49 (Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor) și poz. 93 (Biroul Filiale Nord)

7 posturi bibliotecar (S) gr. I, poziția 63 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte), pozițiile 11, 12 (Serviciul Formare profesională. Metodologic), pozițiile 112, 114 (Birou Filiale Est), poz. 129, 130 (Birou Filiale Vest)

3 posturi bibliotecar (S) gr. II, poziția 39 (Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare), 102 (Birou Filiale Nord), 139 (Birou Filiale Vest)

1 post bibliotecar (M) tr. IA, poziția 89 (Birou Filiale Sud)

1 post bibliotecar (M) tr. I, poziția 141 (Birou Filiale Vest)

3 posturi bibliotecar (M) tr. II, poziția 88 (Birou Filiale Sud), poz. 125 și 126 (Birou Filiale Est).

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Pentru toate posturile, constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:

 • Absolvirea de cursuri şi specializări pe domeniul de referinţă al postului
 • Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
 • Cunoştinţele de operare PC.

Condiţii de participare specifice:

 

1 post auditor (S) gr. I, poziția 5 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul economic;
 • să obțină în prealabil avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post auditor (S) gr. I, poziția 6 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul juridic;
 • să obțină în prealabil avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post consilier juridic (S) gr. I, poziția 15 (Compartimentul Juridic. Contencios)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul juridic
 • experiență profesională în domeniul de referință de minim 3 ani și 6 luni;

1 post inginer (S) gr. I, poziția 153 (Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni

1 post inginer sistem (S) gr. I, poz. 147 (Biroul Automarizare. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT)

 • absolvent de studii superioare în domeniul tehnologiei informației (Automatizări și calculatoare, Informatică, Tehnologia informației)
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni

1 post economist (S) gr. II, poziția 172 (Compartimentul Financiar-contabilitate)

 • experiență în muncă în domeniul economic de minim 1 an;

1 post casier (M), poz. 174, (Compartimentul Financiar-contabilitate)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 2 ani

2 posturi bibliotecar (S) gr. IA, poziția 49 (Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor) și poz. 93 (Biroul Filiale Nord)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post bibliotecar (S) gr. I, poziția 63 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)
 • cunoștinte de managementul proiectelor

6 posturi bibliotecar (S) gr. I, pozițiile 11, 12 (Serviciul Formare profesională. Metodologic), pozițiile 112, 114 (Birou Filiale Est), poz. 129, 130 (Birou Filiale Vest)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

3 posturi bibliotecar (S) gr. II, poziția 39 (Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare), 102 (Birou Filiale Nord), 139 (Birou Filiale Vest)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post bibliotecar (M) tr. IA, poziția 89 (Birou Filiale Sud)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post bibliotecar (M) tr. I, poziția 141 (Birou Filiale Vest)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

3 posturi bibliotecar (M) tr. II, poziția 88 (Birou Filiale Sud), poz. 125 și 126 (Birou Filiale Est)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

În data de 19.06.2017, începând cu ora 10.00, proba practică – Seria I, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.

 • Termen afişare rezultate 20.06.2017 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 21.06.2017 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 22.06.2017 ora 15.30

În data de 20.06.2017, începând cu ora 10.00, proba practică – Seria II

 • Termen afişare rezultate 21.06.2017 ora 15.30
 • Termen depunere contestaţii 22.06.2017 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 23.06.2017 ora 15.30

Programarea candidaților pe serii se va comunica pe site pe 16.06.2017.

În data de 26.06.2017, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică;

 • Termen afişare rezultate 27.06.2017 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 28.06.2017 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 29.05.2017 ora 15.00

 

În data de 30.06.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă în cazul funcțiilor de execuție;

 • Termen afişare rezultate 03.07.2017 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 04.07.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 05.07.2017 ora 12.00

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 1. Termen afişare rezultate finale 06.07.2017, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 25.05.2017-09.06.2017 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Secretariat.Registratură.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până vineri între orele 9.00 – 15.30, la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în  Anexa 1

Fişele posturilor sunt prezentate în  Anexa 2.

Cererea înscriere concurs este prezentată în  Anexa 3 .

Anunt concurs

Anexa 1 – Tematici, bibliografii

Anexa 2 – Fise de post

Anexa 3 – Cerere concurs

 

 

Anunț concurs angajare

Actualizări

Centralizator rezultate finale

Centralizator proba interviu

Centralizator proba scrisă

Centralizator selectie dosare

Centralizator proba practică

Centralizator contestatii depuse probra practica

A N U N Ţ

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 05.05.2017 (proba practică), 10.05.2017 (proba scrisă) şi 16.05.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea postului de inginer sistem gr. I, poziția 148 din statul de funcții (Biroul Automatizare. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT).

Condiţii generale de participare:
• are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Constituie avantaj:
• Absolvirea de cursuri şi specializări corespunzătoare activităților, aplicațiilor și serviciilor IT
• Experiența consistentă în gestionarea sistemelor și rețelelor de calculatoare
Se vor verifica în cadrul probelor:
• Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
• Cunoştinţele tehnice specific postului de inginer sistem.

Condiţii de participare specifice:

• este absolvent de studii superioare în domeniul ingineriei informatice (Automatizări și calculatoare, Electronică și telecomunicații, Informatică, Tehnologia informației)
• are experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni.

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

I. În data de 05.05.2017, începând cu ora 10, proba practică, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.
• Termen afişare rezultate 05.05.2017 ora 16
• Termen depunere contestaţii 08.05.2017 ora 14
• Termen afişare rezultate contestaţii 09.05.2017 ora 14

II. În data de 10.05.2017, începând cu ora 10, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografia prezentată mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică;
• Termen afişare rezultate 11.05.2017 ora 14
• Termen depunere contestaţii 12.05.2017 ora 14
• Termen afişare rezultate contestaţii 15.05.2017 ora 14

III. În data de 16.05.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă;
• Termen afişare rezultate 17.05.2017 ora 15
• Termen depunere contestaţii 18.05.2017 ora 12
• Termen afişare rezultate contestaţii 19.05.2017 ora 12

IV. Termen afişare rezultate finale 22.05.2017, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse până la data de 25.04.2017 ora 1500 la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, telefon 021.539.65.36.
Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
1) cerere de înscriere;
2) copia actului de identitate;
3) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
4) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
6) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
7) curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare între orele 900 – 1530, telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane @bibmet.ro.

Tematica concursului şi bibliografia sunt prezentate în Anexa 1.
Fişa postului este prezentată în Anexa 2 .
Cererea înscriere concurs este prezentată în Anexa 3 .

Director general,
Anca Cristina Râpeanu

Anunț concurs inginer de sistem

Anexa 1 – Tematica și bibliografia concursului

Anexa 2 – Fișa postului

Anexa 3- Cerere înscriere concurs

Anunt concurs angajare

Actualizări

 

Erata Centralizator cu rezultatele finale concurs

Centralizator rezultate finale concurs

Centralizator proba interviu

Programare interviuri

Centralizator proba scrisă

Centralizator proba practica seria II 03.05.2017

Centralizator rezultate proba practică 02.05.2017

Centralizator selectie dosare concurs 

Centralizator selecție dosare – Comisia 1

Repartizare candidați pe serii proba practică 

 

Anunț concurs angajare

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 02.05.2017 (Seria I) și 03.05.2017 (Seria II) – proba practică, 09.05.2017 (proba scrisă) şi 15.05.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:
1 post contabil șef (S) gr. II, poziția 4 din statul de funcții (Conducere)
1 post consilier juridic (S) gr. I, poziția 15 (Compartimentul Juridic. Contencios)
1 post bibliotecar (S) gr. IA, poziția 28 (Serviciul Prezervare. Conservare, comunicare și valorizare colecții speciale și de patrimoniu. DLL)
1 post bibliotecar (S) gr. IA, poziția 60 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)
1 post bibliotecar (S) gr. I, poziția 63 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)
1 post bibliotecar (S) gr. II, poziția 65 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)
2 posturi bibliotecar (S) gr. II, pozițiile 78, 79 (Biroul Filiale SUD)
1 post bibliotecar (M) tr. II, poziția 88 (Biroul Filiale SUD)
1 post bibliotecar (S) gr. II, poziția 102 (Biroul Filiale NORD)
2 posturi bibliotecar (M) tr. II, pozițiile 125, 126 (Biroul Filiale EST)
1 post bibliotecar (S) gr. II, poziția 140 (Biroul Filiale VEST)
1 post secretar-dactilograf (M) tr. IA, poziția 144 (Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă)
1 post inginer (S) gr. I, poziția 153 (Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)
1 post economist (S) gr. I, poz. 169 (Compartimentul Achiziții publice)
2 posturi economist (S) gr. II, pozițiile 171, 172 (Compartimentul Financiar-contabilitate).

Condiţii generale de participare:
• are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Pentru toate posturile, constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:
• Absolvirea de cursuri şi specializări pe domeniul de referinţă al postului
• Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
• Cunoştinţele de operare PC.

Condiţii de participare specifice:

1 post contabil șef (S) gr. II, poziția 4 din statul de funcții (Conducere)
• are experiență profesională în domeniul de referință de minim 5 ani;
• are experiență managerială de minim 2 ani;
• are vechime efectivă în domeniul finanțelor publice de minim 3 ani;
.
1 post consilier juridic (S) gr. I, poziția 15 (Compartimentul Juridic. Contencios)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul juridic
• are experiență profesională în domeniul de referință de minim 3 ani și 6 luni;

1 post bibliotecar (S) gr. IA, poziția 28 (Serviciul Prezervare. Conservare, comunicare și valorizare colecții speciale și de patrimoniu. DLL)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență
• are experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
• cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post bibliotecar (S) gr. IA, poziția 60 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență
• are experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
• cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)
• are cunoștinte de managementul proiectelor

1 post bibliotecar (S) gr. I, poziția 63 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență
• are experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
• are cunoștinte de managementul proiectelor

1 post bibliotecar (S) gr. II, poziția 65 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență
• are experiență în muncă de minim 6 luni
• are cunoștinte de managementul proiectelor

4 posturi bibliotecar (S) gr. II, pozițiile 78, 79 (Biroul Filiale SUD), poziția 102 (Biroul Filiale NORD), poziția 140 (Biroul Filiale VEST)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență
• are experiență în muncă de minim 6 luni
• cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

3 posturi bibliotecar (M) tr. II, poziția 88 (Biroul Filiale SUD), pozițiile 125, 126 (Biroul Filiale EST)
• are studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
• are experiență în muncă de minim 6 luni
• cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post secretar-dactilograf (M) tr. IA, poziția 144 (Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă)
• are studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
• are experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
• are cunoștințe de operare PC la nivel avansat: MS Office, navigare internet, e-mail.

1 post inginer (S) gr. I, poziția 153 (Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență
• are experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni

1 post economist (S) gr. I, poz. 169 (Compartimentul Achiziții publice),
• are experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
• deținerea unui certificat de atestare în domeniul achizițiilor publice constituie un avantaj.

2 posturi economist (S) gr. II, pozițiile 171, 172 (Compartimentul Financiar-contabilitate)
• are experiență în domeniul economic de minim 1 an;

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

I. În data de 02.05.2017, începând cu ora 10, proba practică – Seria I, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.
• Termen afişare rezultate 03.05.2017 ora 15
• Termen depunere contestaţii 04.05.2017 ora 15
• Termen afişare rezultate contestaţii 05.05.2017 ora 15

În data de 03.05.2017, începând cu ora 10, proba practică – Seria II
• Termen afişare rezultate 04.05.2017 ora 15.30
• Termen depunere contestaţii 05.05.2017 ora 15.30
• Termen afişare rezultate contestaţii 08.05.2017 ora 15.30
Programarea candidaților pe serii se va comunica pe site pe 28.04.2017.

II. În data de 09.05.2017, începând cu ora 10, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografia prezentată mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică, în cazul funcțiilor de execuție și minim 70 puncte dintr-un maxim de 100 de puncte în cazul funcției de conducere;
• Termen afişare rezultate 10.05.2017 ora 16
• Termen depunere contestaţii 11.05.2017 ora 15
• Termen afişare rezultate contestaţii 12.05.2017 ora 15

III. În data de 15.05.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă în cazul funcțiilor de execuție și minim 70 puncte dintr-un maxim de 100 de puncte în cazul funcției de conducere;
• Termen afişare rezultate 16.05.2017 ora 15
• Termen depunere contestaţii 17.05.2017 ora 12
• Termen afişare rezultate contestaţii 18.05.2017 ora 12

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

IV. Termen afişare rezultate finale 19.05.2017, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse până la data 14.04.2017 ora 1500 la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, telefon 021.539.65.36.
Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
1) cerere de înscriere;
2) copia actului de identitate;
3) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
4) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
6) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
7) curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare între orele 900 – 1530, telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane @bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1.
Fişele posturilor sunt prezentate în Anexa 2 .
Cererea înscriere concurs este prezentată în Anexa 3 .

Director general,
Anca Cristina Râpeanu

Anunt concurs 03.04.2017
Anexa 1 anunt concurs tematici bibliografii
Anexa 2 anunt concurs fise post
Anexa 3 anunt concurs cerere

 

Anunț concurs angajare

Actualizări

Centralizator rezultate finale concurs

Centralizator rezultate interviu

Centralizator contestații proba scrisă

Centralizator proba scrisă

Centralizator proba practică
Centralizator selecție dosare

Anunț concurs angajare

Ținând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată și completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 și ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul instituțiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului București, precum și pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcție a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziția nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului București, Biblioteca Metropolitană București organizează în zilele de 11.11.2016 (proba practică, doar pentru posturile de bibliotecar), 15.11.2016 (proba scrisă), și 17.11.2016 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, București, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:
I. 1 post BIBLIOTECAR STUDII MEDII TR. II, poziția 39 (Serviciul Servicii Publice. Circulația documentelor și evidența utilizatorilor);
II. 1 posturi de BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE GR. II, poziția 53 (Serviciul Catalog electronic. Coordonare bibliografică);
III. 1 post de CONTABIL TR. IA, poziția 68 (Compartimentul Financiar Contabilitate).

Condiții generale de participare:
• are cetățenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• cunoaște limba română, scris și vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii, vechime și condițiile specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile enunțate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Pentru posturile de bibliotecar, constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:
• Absolvirea de cursuri și specializări pe domeniul de referință al postului
• Cunoașterea uneia sau mai multor limbi de circulație internațională
• Cunoștințele de operare PC.

1 post de BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE GR. II, poziția 53 (Serviciul Catalog electronic. Coordonare bibliografică);
Condiții de participare specifice:
• are studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
• are vechime în muncă de minimum 6 luni.

1 post BIBLIOTECAR STUDII MEDII TR. II, poziția 39 (Serviciul Servicii Publice. Circulația documentelor și evidența utilizatorilor)
Condiții de participare specifice:
• are studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
• are vechime în muncă de minimum 6 luni.

1 post CONTABIL STUDII MEDII TR. IA, poziția 68 (Compartimentul Financiar-Contabilitate)
Condiții de participare specifice:
• are studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat (liceu economic sau curs atestat de contabil);
• are vechime în muncă de minimum 6 ani.

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane București din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, București în trei etape, după cum urmează:

A. În data de 11.11.2016, începând cu ora 10.00, proba practică (doar pentru posturile de bibliotecar), ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.
Termen afișare rezultate 11.11.2016 ora 16.00.
Termen depunere contestații 14.11.2016 ora 12.00.
Termen afișare rezultate contestații 14.11.2016 ora 16.00.
Se vor prezenta la proba următoare doar candidații care au obținut un minim de 50 puncte dintr-un maxim de 100 puncte.

B. În data de 15.11.2016, ora 10.00 – proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conține răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografiile prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă;
Termen afișare rezultate 15.11.2016 ora 16.00;
Termen depunere contestații 16.11.2016 ora 12.00;
Termen afișare rezultate contestații 16.11.2016 ora 16.00

C. În data de 17.11.2016, începând cu ora 10.00 – interviul, care va putea fi susținut doar de acei candidați care au obținut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele scrisă și practică.
Termen afișare rezultate 17.11.2016 ora 16.00
Termen depunere contestații 18.11.2016 ora 12.00
Termen afișare rezultate contestații 18.11.2016 ora 16.00
Programările pentru proba interviu, vor fi anunțate după finalizarea selecției pentru proba scrisă.

D. Termen afișare rezultate finale 21.11.2016, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse până la data 03.11.2016 ora 1500, la Biblioteca Metropolitană București – Compartimentul Resurse Umane, telefon 021.539.65.36 și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:
1) cerere de înscriere;
2) copia actului de identitate;
3) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice de participare;
4) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
6) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate; pentru conducătorul auto, adeverință medicală și aviz psihologic;
7) curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informații suplimentare referințe profesionale sunt necesare cel puțin 3 contacte pentru verificarea referințelor (nume, prenume, funcție, telefon/mail).

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele care nu îndeplinesc condițiile de participare și care nu conțin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecției ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Juridic. Resurse umane. Administrativ între orele 900 – 1530, telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematică și bibliografie posturi bibliotecar
Fișe posturi bibliotecar
Tematică și bibliografie post contabil studii medii
Fișa post contabil studii medii