Anunț concurs de angajare

Centralizator rezultate finale_Comisia 1

Centralizator rezultate finale_Comisia 2

 

Centralizator interviu_Comisia 1

Centralizator interviu_Comisia 2

 

Centralizator proba scrisa_Comisia 1

Centralizator proba scrisa_Comisia 2

 

Centralizator selecție de dosare COMISIA 1

Centralizator selecție de dosare COMISIA 2

                                                                                                                          A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de25.07.2022(proba scrisă) și29.07.2022 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

– 1 post auditor gr. II, studii superioare(poziția 6 la Compartimentul Audit)

– 1 post magaziner, studii medii(poziția 11 la Compartimentul Achiziții publice)

– 1 post referent de specialitatedebutant, studii superioare(poziția 14 la Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă)

– 1 post bibliotecar tr. II, studii medii (poziția 45 la Serviciul Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor)

– 1 post bibliotecar gr. I, studii superioare,(poziția 108 la Biroul Filiale sector 3)

– 1 post îngrijitor, studii generale, (poziția 165 la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

– 1 post inspector de specialitate gr. IA, studii superioare, (poziția 169 la Compartimentul Financiar-Contabilitate)

 

 1. Condiţii generale de participare:
 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat .

 1. Condiţii de participare specifice:

2.1.auditor (S) gr. II(poziția 6 la Compartimentul Audit)

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice sau Științe juridice;
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni pe studii superioare;
 • obține avizul din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normele Metodologice Specifice Exercitarii Activităţii de Audit Public Intern in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, serviciilor publice si institutiilor publice de interes local ale municipalitatii, precum si regiilor autonome si societatilor comerciale infiintate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti , sau la care Consiliul General al Municipiului Bucuresti este actionar, punctele 2.3.4.1.1. și 2.3.4.3., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 427/06.03.2019.
 • experiența într-o instituție publică constituie un avantaj

2.2.magaziner (M) (poz. 11 la Compartimentul Achiziții publice)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni

2.3.referent de specialitate (S) debutant(poz. 14 la Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiența de lucru (practică, voluntariat, colaborare) în cadrul unei instituții publice constituie un avantaj

 

2.4. bibliotecar (M) gr. II (poz. 45 la Serviciul Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni
 • experiența într-o instituție publică constituie un avantaj

2.5.bibliotecar (S) gr. I (poz. 108 la Biroul Filiale sector 3)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni pe studii superioare
 • experiența într-o instituție publică constituie un avantaj

2.6.îngrijitor (M;G) (poz.165 la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii generale
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni

2.7.inspector de specialitate(S) gr. IA(poz. 169 la Compartimentul Financiar-Contabilitate)

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice
 • experiență/vechime în muncăde minim 6 ani și 6 luni pe studii superioare din care vechime în contabilitate bugetară de minumum 4 ani
 • experiență în utilizarea Sistemului național de Raportare FOREXEBUG de minimum 2 ani, dovedită cu prin copia cererii de înrolare pentru accesare și utilizare a sistemului Forexebug, conformată pentru originalitate de către angajator

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 • În data de 19.07.2022, ora 16.00, afișare rezultate selecție dosare
 • Termen depunere contestaţii 20.07.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 20.07.2022 ora 16.00

 

 • În data de 25.07.2022, începând cu ora 11.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă.
 • Termen afişare rezultate 26.07.2022 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 27.07.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 28.07.2022 ora 16.00

 

 • În data de 29.07.2022, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte la probascrisă.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 • Termen afişare rezultate 01.08.2022 ora 14.00
 • Termen depunere contestaţii 02.08.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 03.08.2022 ora 14.00.
 • Termen afişare rezultate finale 04.08.2022, ora 14.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 04.07.2022-14.07.2022, de luni până joi în intervalul orar 9.00-15.00, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare.

 

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, copii aleadeverinţelor care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cuoriginalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data și ora desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004;

 

ACTELE DE MAI SUS VOR FI PREZENTATE ŞI ÎN ORIGINALîn vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea și VOR FI ÎNSOȚITE DE UN DOSAR CU ȘINĂ CARTONAT. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizarede luni până joiîntre orele 9.00 – 15.30 și vineri între orele 9.00 – 13.30 la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Cerere-concurs

Acord-prelucrare-date-salariat

Tematicile şi bibliografiile concursului, precum și cererea de concurs le găsiți anexat.

Bibliografie si tematica_referent de specialitate_14

Bibliografie si tematica auditor_6

Bibliografie si tematica inspector de specialitate_169

Bibliografie si tematica_bibliotecari_45 si 108

Bibliografie si tematica_ingrijitor_165

Bibliografie si tematica_magaziner_11

 

Licurici și… Tolba cu povești

„Licurici și… Tolba cu povești” aduce biblioteca acasă. Pentru a rămâne împreună, chiar şi de la distanţă, bibliotecarii Bibliotecii Metropolitane Bucureşti vor citi poveşti, iar personajele îndrăgite ale teatrului de păpuşi Licurici vor prezenta o serie de montaje cu piesele lor clasice, dar și cu adaptări după diferite povești cunoscute. Biblioteca Metropolitană își propune să ajungă la publicul său utilizator folosind mijloacele de comunicare online. În acest sens, am lansat proiectul „Licurici și… Tolba cu povești”, un proiect implementat de Primăria Capitalei prin Biblioteca Metropolitană București, ce permite accesul publicului la o serie de povești și piese de teatru, care în mod obișnuit erau citite sau jucate în filialele BMB.

„Ana și cățelul bibliotecar”, adaptare după „Madeline Finn și cățelul bibliotecar”

„Căsuța umbrelă”

 

„Pisica şi şoricelul înţelept”

„Ursul păcălit de vulpe”

 

„Vulpea și iepurașul”

 

„Ionică cel mincinos”

„Scufiţa Roşie”

„Capra cu trei iezi”

„Vrăjitoarea păcălită”

„Băiatul care nu voia să crească”

„Broscoiul extraterestru”

Licurici și… Tolba cu povești” – „Aventurile lui Murdărici”

„Licurici și… Tolba cu povești” – „Dumbrava minunată”

„Licurici și… Tolba cu povești” – Fabule: „Lupul moralist”, „Calul și maimuța”

„Licurici și… Tolba cu povești” – Păcală și negustorul

„Licurici și… Tolba cu povești” – „Punguţa cu doi bani”

„Licurici și… Tolba cu povești” – Hansel şi Gretel

„Licurici și… Tolba cu povești” – Fabula „Critica de jos”

„Licurici și… Tolba cu povești” – Şoricica îngâmfată

„Licurici și… Tolba cu povești” din nou în lumea fabulelor

„Licurici și… Tolba cu povești” – Ursul păcălit de Scufiţa Roşie

„Licurici și… Tolba cu povești” – Fabule

„Licurici și… Tolba cu povești” – Păcală şi boierul

Povestea unui elefant neîndemânatic

„Licurici și… Tolba cu povești” – Curajul de Bernard Waber

„Licurici și… Tolba cu povești” – Pufoşel cel mustăcel

Povestea „Madeline Finn și cățelul bibliotecar”

Teatru de umbre – „Micul Prinţ”, de Antoine de Saint – Exupery

Povestea Broscoiului îngâmfat

Povestea lui „Splat, un cotoi ca un zgâmboi!”, de Rob Scotton

“Eşti preţios”, încântătoarea poveste a lui Max Lucado

„Licurici și… Tolba cu povești” – povestea Petuniei

Broscoiul Oaki nu prea se pricepe la citit

„Licurici și… Tolba cu povești”

Concurs de recenzii de carte

Primăria Municipiului București, prin Biblioteca Metropolitană București, invită publicul la o competiție care are ca scop stimularea interesului pentru carte și lectură în vederea dezvoltării creativităţii şi originalităţii în domeniul literar. Concursul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6-12 ani și premiază cele mai bune recenzii de carte filmate.

REGULAMENT: 

 • Pot participa elevi cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani din instituțiile de învățământ bucureştene care au preocupări literare;
 • Concursul se desfășoară exclusiv pe Facebook, recenziile realizate de copii vor fi postate pe paginile social‑media de Facebook ale rețelei Bibliotecii Metropolitane București.
 • Pentru a se înscrie în concurs participanții trebuie să ne trimită un film/ videoclip în care vor face recenzia unei cărți preferate (carte românească sau străină) până la data de 01 iunie a.c.
 • Fiecare film/ videoclip va începe cu o scurtă prezentare a autorului recenziei (nume, prenume, vârsta, școală). Recenziile înregistrate nu trebuie să aibă o durată mai mare de 5 min.
 • Biblioteca Metropolitană București își rezervă dreptul de-a publica recenziile pe paginile social‑media de Facebook ale rețelei BMB, prin trimiterea recenziilor participanții (/ reprezentanții legali ai acestora) își dau acordul pentru publicarea lor.
 • Bibliotecarii își rezervă dreptul de a selecta recenziile trimise.
 • Recenziile vor fi expediate electronic pe adresa de e-mail: Accesează link-ul https://bibmet.ro/filiale/ pentru datele de contact ale filialelor BMB!
 • La finalul concursului, cele mai apreciate recenzii postate pe paginile social‑media de Facebook ale rețelei Bibliotecii Metropolitane București vor fi premiate. Indicatorul de departajare va fi numărul de aprecieri primite (like‑uri).
 • Premiile acordate copiilor vor consta în diplome și cărți oferite de Editura Corint Junior.

Organizatorii pot acorda și alte premii, precum cele de: expresivitate, dicție etc.

ETAPELE DE DESFĂŞURARE ALE CONCURSULUI:

  • Etapa I- primirea recenziilor: 16 martie – 01 iunie 2020
  • Etapa a II-a –  etapa de definitivare a rezultatelor: 02- 09 iunie 2020
  • Etapa a III-a- centralizarea şi comunicarea rezultatelor/ a premianților concursului: 10-16 iunie 2020

Primăria Capitalei prin Biblioteca Metropolitană București pregătește noi surprize pentru voi!

În contextul situației actuale, oferirea unor mijloace alternative de petrecere a timpului liber este foarte importantă şi de aceea BMB, din prețuire și respect pentru utilizatorii săi, pregătește noi surprize. Amenințările și provocările zilelor noastre ne conduc către o comunicare intermediată de mediul online.

Astfel, pe rețelele de socializare oficiale ale BMB vor fi postate concursuri, jocuri, spectacole ale Teatrului de Păpuși „Licurici”, recenzii de cărţi, povești digitale și fragmente din recitalurile de muzică susţinute în ultimele luni în cadrul proiectului „Opera la bibliotecă”.

De asemenea, liceenii bucureșteni sunt invitați să se înscriere la un concurs de creaţie literară intitulat „Lumea de mâine”, genul Fanstasy, iniţiat de Primăria Capitalei prin Biblioteca Metropolitană Bucureşti, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Regulamentul și fișa de înscriere pot fi obţinute accesând site-ul instituţiei: https://bibmet.ro/concurs-de-creatie-literara-lumea-de-maine/

Suntem siguri, dragi bucureșteni, că aveți atâta imaginație şi inventivitate încât internetul, acest înger și demon al zilelor noastre, nu este un obstacol, ci doar o altă formă de cunoaștere și comunicare.

Rāmâneţi conectaţi online la Biblioteca Metropolitană București, Teatrul de păpuşi “Licurici” al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, precum și pe paginile filialelor!

Biblioteca Metropolitană București este o rețea de biblioteci publice, aflată sub patronajul Primăriei Municipiului București, care facilitează accesul la informare și lectură, prin serviciul gratuit de împrumut la domiciliu. Prin complexitatea ofertei culturale pe care o pune la dispoziția publicului în filialele sale răspândite în toate sectoarele Bucureștiului, BMB contribuie activ la îmbunătățirea calității vieții membrilor comunității.

Concurs de creaţie literară „Lumea de mâine”

REGULAMENT

În intenţia de a descoperi şi promova tineri care au aptitudini artistice, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,  iniţiază un concurs de creaţie literară intitulat „Lumea de mâine”, genul Fanstasy, adresat liceenilor bucureşteni.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Identificarea şi încurajarea elevilor cu aptitudini creatoare
 • Promovarea şi mediatizarea tinerelor talente
 • Dezvoltarea orizontului cultural al tinerilor

GRUP ŢINTĂ:

Elevii din clasele IX- XII din liceele bucureştene

REGULAMENT: 

 • Pot participa elevi din clasele IX-XII din liceele bucureştene care au preocupări literare şi care doresc să-şi  prezinte creaţiile într-o competiţie şcolară
 • Lucrările vor fi expediate electronic pe adresa de e-mail: elena.david@bibmet.ro, în perioada: 17 februarie –  15 mai  2020 
 • Lucrările vor fi redactate cu font Times New Roman 12 la 1- 1/2 rânduri, obligatoriu cu diacritice (lucrările fără diacritice vor fi eliminate din concurs)
 • Înscrierea în concurs se face pe baza Fișei de înscriere – Anexa nr. 1

ETAPE DE DESFĂŞURARE ALE CONCURSULUI:

 • primirea lucrărilor: 17 februarie –  15 mai  2020 
 • evaluarea lucrărilor: 25 mai – 30 iunie 2020
 • centralizarea şi comunicarea rezultatelor: iulie-august 2020
 • lansarea  Antologiei de creaţii literare și festivitatea de premiere: 21 septembrie-23 octombrie 2020, data exactă și locul vor fi fixate ulterior şi comunicate din timp participanţilor

COMPONENŢA JURIULUI:

Preşedinte: Conf. Univ. Dr. Ioan Cristescu  (preşedintele Muzeului Naţional al Literaturii Române)

Vicepreşedinte: Prof. Dr. Mihaela Daniela Cîrstea (Inspector ISMB de Limba și literatura română)

Membri: Prof. Ștefania Manea (Inspector General Adjunct ISMB)

PREMII:

 • Concurenţii care vor fi premiaţi vor fi anunţaţi pe e-mail , personal
 • Lucrările participanţilor vor fi publicate într-o Antologie de texte. Elevii participanți în concurs, cât şi profesorii coordonatori vor primi gratuit câte 1 exemplar.
 • Se vor acorda diplome pentru fiecare categorie în parte (Premiul I, Premiul II, Premiul III, Menţiune) şi Marele Premiu- Premiul Literarium. Vor primi diplome și profesorii coordonatori. Diplomele vor avea viza ISMB.

SECŢIUNILE CONCURSULUI:

Tematică: „Lumea de mâine”

CLASELE IX-XII 

1. Proză scurtă:  cel puțin 1 text de  maximum 4000 de caractere

2. Poezie: 3-10 poezii

3. Dramaturgie: cel puțin 1 text – Textele înscrise în concurs vor avea între 2- 20 pagini.

Notă:

 • Concurenţii pot participa la mai multe secţiuni, ei vor trimite separat textele și Fișele de înscriere, pentru fiecare secţiune.
 • Pentru participanţii la secţiunea poezie este important de reţinut că poeziile trebuie scrise în acelaşi document, nu în 3 documente separate!
 • Nu se pot depune contestaţii şi nu se returnează creaţiile care au participat la concurs.
 • Lucrările care nu se încadrează în parametrii specificaţi vor fi descalificate.
 • Participarea este gratuită

CRITERII DE JURIZARE:

Valenţele stilistice ale textului, aprecierea unor elemente de creativitate( figuri de stil, imagini artistice, procedee retorice, etc);

Autenticitate şi originalitatea creaţiei, gradul de complexitate artistică;

Particularităţi de ordin compoziţional şi de tehnică a creaţiei;

Trimiteri care arată gradul de acumulări culturale ale concurentului;

Impactul mesajului transmis, valoarea instructiv-educativă a acestuia.

Respectarea tehnicilor curente de tehnoredactare şi impresia generală oferită de text;

Respectarea normelor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie în vigoare.

DESCARCĂ Fișă-de-înscriere-Lumea-de-mâine

 

Măsuri de urgență luate de BMB în vederea limitării riscului de îmbolnăvire cu COVID 19

Biblioteca Metropolitană București s-a aliniat hotărârilor Grupului de Suport Tehnico-Știinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României și a hotărât închiderea filialelor pentru lucrul cu publicul până la data de 31.03.2020.

Vă rugăm să respectați toate măsurile de protecție împotriva răspândirii virusului COVID 19!

Mulțumim tuturor cititorilor noștri pentru înțelegere!