Anunț concurs angajare

Actualizări

Centralizator rezultate finale concurs

Centralizator rezultate interviu

Centralizator contestații proba scrisă

Centralizator proba scrisă

Centralizator proba practică
Centralizator selecție dosare

Anunț concurs angajare

Ținând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată și completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 și ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul instituțiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului București, precum și pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcție a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziția nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului București, Biblioteca Metropolitană București organizează în zilele de 11.11.2016 (proba practică, doar pentru posturile de bibliotecar), 15.11.2016 (proba scrisă), și 17.11.2016 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, București, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:
I. 1 post BIBLIOTECAR STUDII MEDII TR. II, poziția 39 (Serviciul Servicii Publice. Circulația documentelor și evidența utilizatorilor);
II. 1 posturi de BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE GR. II, poziția 53 (Serviciul Catalog electronic. Coordonare bibliografică);
III. 1 post de CONTABIL TR. IA, poziția 68 (Compartimentul Financiar Contabilitate).

Condiții generale de participare:
• are cetățenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• cunoaște limba română, scris și vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii, vechime și condițiile specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile enunțate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Pentru posturile de bibliotecar, constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:
• Absolvirea de cursuri și specializări pe domeniul de referință al postului
• Cunoașterea uneia sau mai multor limbi de circulație internațională
• Cunoștințele de operare PC.

1 post de BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE GR. II, poziția 53 (Serviciul Catalog electronic. Coordonare bibliografică);
Condiții de participare specifice:
• are studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
• are vechime în muncă de minimum 6 luni.

1 post BIBLIOTECAR STUDII MEDII TR. II, poziția 39 (Serviciul Servicii Publice. Circulația documentelor și evidența utilizatorilor)
Condiții de participare specifice:
• are studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
• are vechime în muncă de minimum 6 luni.

1 post CONTABIL STUDII MEDII TR. IA, poziția 68 (Compartimentul Financiar-Contabilitate)
Condiții de participare specifice:
• are studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat (liceu economic sau curs atestat de contabil);
• are vechime în muncă de minimum 6 ani.

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane București din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, București în trei etape, după cum urmează:

A. În data de 11.11.2016, începând cu ora 10.00, proba practică (doar pentru posturile de bibliotecar), ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.
Termen afișare rezultate 11.11.2016 ora 16.00.
Termen depunere contestații 14.11.2016 ora 12.00.
Termen afișare rezultate contestații 14.11.2016 ora 16.00.
Se vor prezenta la proba următoare doar candidații care au obținut un minim de 50 puncte dintr-un maxim de 100 puncte.

B. În data de 15.11.2016, ora 10.00 – proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conține răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografiile prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă;
Termen afișare rezultate 15.11.2016 ora 16.00;
Termen depunere contestații 16.11.2016 ora 12.00;
Termen afișare rezultate contestații 16.11.2016 ora 16.00

C. În data de 17.11.2016, începând cu ora 10.00 – interviul, care va putea fi susținut doar de acei candidați care au obținut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele scrisă și practică.
Termen afișare rezultate 17.11.2016 ora 16.00
Termen depunere contestații 18.11.2016 ora 12.00
Termen afișare rezultate contestații 18.11.2016 ora 16.00
Programările pentru proba interviu, vor fi anunțate după finalizarea selecției pentru proba scrisă.

D. Termen afișare rezultate finale 21.11.2016, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse până la data 03.11.2016 ora 1500, la Biblioteca Metropolitană București – Compartimentul Resurse Umane, telefon 021.539.65.36 și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:
1) cerere de înscriere;
2) copia actului de identitate;
3) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice de participare;
4) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
6) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate; pentru conducătorul auto, adeverință medicală și aviz psihologic;
7) curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informații suplimentare referințe profesionale sunt necesare cel puțin 3 contacte pentru verificarea referințelor (nume, prenume, funcție, telefon/mail).

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele care nu îndeplinesc condițiile de participare și care nu conțin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecției ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Juridic. Resurse umane. Administrativ între orele 900 – 1530, telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematică și bibliografie posturi bibliotecar
Fișe posturi bibliotecar
Tematică și bibliografie post contabil studii medii
Fișa post contabil studii medii