Anunț concurs angajare

Actualizări

Centralizator rezultate finale

Centralizator interviu

Centralizator proba scrisa

Centralizator proba practica Seria II

Centralizator proba practica Seria I

Centralizator selectie dosare concurs

Repartizare candidati pe serii la proba practica

A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 19.06.2017 (Seria I) și 20.06.2017 (Seria II) – proba practică, 26.06.2017 (proba scrisă) şi 30.06.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

2 posturi auditor (S) gr. I, pozițiile 5, 6 (Compartimentul Audit)

1 post consilier juridic (S) gr. I, poziția 15 (Compartimentul Juridic. Contencios)

1 post inginer (S) gr. I, poziția 153 (Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

1 post inginer sistem (S) gr. I, poz. 147 (Biroul Automarizare. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT)

1 post economist (S) gr. II, poz. 172 (Compartimentul Financiar-contabilitate)

1 post casier (M), poz. 174, (Compartimentul Financiar-contabilitate)

2 posturi bibliotecar (S) gr. IA, poziția 49 (Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor) și poz. 93 (Biroul Filiale Nord)

7 posturi bibliotecar (S) gr. I, poziția 63 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte), pozițiile 11, 12 (Serviciul Formare profesională. Metodologic), pozițiile 112, 114 (Birou Filiale Est), poz. 129, 130 (Birou Filiale Vest)

3 posturi bibliotecar (S) gr. II, poziția 39 (Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare), 102 (Birou Filiale Nord), 139 (Birou Filiale Vest)

1 post bibliotecar (M) tr. IA, poziția 89 (Birou Filiale Sud)

1 post bibliotecar (M) tr. I, poziția 141 (Birou Filiale Vest)

3 posturi bibliotecar (M) tr. II, poziția 88 (Birou Filiale Sud), poz. 125 și 126 (Birou Filiale Est).

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Pentru toate posturile, constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:

 • Absolvirea de cursuri şi specializări pe domeniul de referinţă al postului
 • Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
 • Cunoştinţele de operare PC.

Condiţii de participare specifice:

 

1 post auditor (S) gr. I, poziția 5 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul economic;
 • să obțină în prealabil avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post auditor (S) gr. I, poziția 6 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul juridic;
 • să obțină în prealabil avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post consilier juridic (S) gr. I, poziția 15 (Compartimentul Juridic. Contencios)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul juridic
 • experiență profesională în domeniul de referință de minim 3 ani și 6 luni;

1 post inginer (S) gr. I, poziția 153 (Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni

1 post inginer sistem (S) gr. I, poz. 147 (Biroul Automarizare. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT)

 • absolvent de studii superioare în domeniul tehnologiei informației (Automatizări și calculatoare, Informatică, Tehnologia informației)
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni

1 post economist (S) gr. II, poziția 172 (Compartimentul Financiar-contabilitate)

 • experiență în muncă în domeniul economic de minim 1 an;

1 post casier (M), poz. 174, (Compartimentul Financiar-contabilitate)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 2 ani

2 posturi bibliotecar (S) gr. IA, poziția 49 (Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor) și poz. 93 (Biroul Filiale Nord)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post bibliotecar (S) gr. I, poziția 63 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)
 • cunoștinte de managementul proiectelor

6 posturi bibliotecar (S) gr. I, pozițiile 11, 12 (Serviciul Formare profesională. Metodologic), pozițiile 112, 114 (Birou Filiale Est), poz. 129, 130 (Birou Filiale Vest)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

3 posturi bibliotecar (S) gr. II, poziția 39 (Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare), 102 (Birou Filiale Nord), 139 (Birou Filiale Vest)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post bibliotecar (M) tr. IA, poziția 89 (Birou Filiale Sud)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post bibliotecar (M) tr. I, poziția 141 (Birou Filiale Vest)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

3 posturi bibliotecar (M) tr. II, poziția 88 (Birou Filiale Sud), poz. 125 și 126 (Birou Filiale Est)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

În data de 19.06.2017, începând cu ora 10.00, proba practică – Seria I, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.

 • Termen afişare rezultate 20.06.2017 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 21.06.2017 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 22.06.2017 ora 15.30

În data de 20.06.2017, începând cu ora 10.00, proba practică – Seria II

 • Termen afişare rezultate 21.06.2017 ora 15.30
 • Termen depunere contestaţii 22.06.2017 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 23.06.2017 ora 15.30

Programarea candidaților pe serii se va comunica pe site pe 16.06.2017.

În data de 26.06.2017, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică;

 • Termen afişare rezultate 27.06.2017 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 28.06.2017 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 29.05.2017 ora 15.00

 

În data de 30.06.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă în cazul funcțiilor de execuție;

 • Termen afişare rezultate 03.07.2017 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 04.07.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 05.07.2017 ora 12.00

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 1. Termen afişare rezultate finale 06.07.2017, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 25.05.2017-09.06.2017 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Secretariat.Registratură.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până vineri între orele 9.00 – 15.30, la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în  Anexa 1

Fişele posturilor sunt prezentate în  Anexa 2.

Cererea înscriere concurs este prezentată în  Anexa 3 .

Anunt concurs

Anexa 1 – Tematici, bibliografii

Anexa 2 – Fise de post

Anexa 3 – Cerere concurs