Anunț concurs angajare

Actualizări

Centralizator rezultate finale

Centralizator rezultate interviu

6264-2017-Centralizator rezultate concurs proba scrisa

subiecte proba scrisa poz 155

subiecte proba scrisa poz 93

subiecte proba scrisa poz 51

DECIZIA NR. 112-01.09.2017 de anulare a concursului pentru pozitiile 2, 7, 26, 47, 58, 66

subiecte proba practica poz. 19

subiecte proba practica poz. 155

6155-2017-Centralizator rezultate proba practica Comisia 2- poz 19-155

subiecte proba practica poz. 55

subiecte proba practica poz. 7-26-58-66

subiecte proba practica poz. 2

subiecte proba practica poz. 50-51

subiecte proba practica poz. 93

Centralizator rezultate proba practica – Comisia 1

Centralizator rezultate proba practica Comisia 2

ERATĂ

pentru urmatoarele posturi vacante scoase la concurs:
–      pompier poz. 19 din cadrul Compartimentul Securitate și sănătate
în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență;
–      muncitor calificat tr. I – lăcătuș mecanic de întreținere și reparații
universale  poz. 155 din cadrul Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară;
Menționăm că în data de 30.08.2017 – începând cu ora 12  se va desfașura proba practică; termenul de afișare rezultate proba practică este de 31.08.2017 – ora 15.00; termen depunere contestații proba practică 01.09.2017 – ora 12,00; termen afișare rezultate soluționare contestații 01.09.2017 ora 16,00.

Erata pentru poz 19 si 155

Centralizator selecţie dosare

A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 29.08.2017 (proba practică), 04.09.2017 (proba scrisă) şi 08.09.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

1 post director (de specialitate), (S) gr. II
poz. 2, Conducere Fisa post ; Tematica si bibliografie

5 posturi șefi de serviciu (S) gr. II
poz. 7 – Serviciul Formare profesională. Metodologic; Fisa post ; Tematica si bibliografie
poz. 26 – Serviciul Prezervare. Conservare. Comunicare și valorizare colecții speciale și de patrimoniu. DLL; Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 47 – Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 58 – Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte; Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 66 – Serviciul Comunicarea colecțiilor. Relații cu publicul Fisa post; Tematica si bibliografie

4 posturi șefi birou (S) gr. II
poz. 41 – Biroul Prelucrare documente digitale. Metadate; Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 74 – Biroul Filiale Sud; Fisa post Tematica si bibliografie
poz. 108 – Biroul Filiale Est; Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 127 – Biroul Filiale Vest Fisa post; Tematica si bibliografie

2 posturi auditor (S) gr. I
poz. 5 Compartimentul Audit Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 6 Compartimentul Audit Fisa post; Tematica si bibliografie

1 post pompier
poz. 19, Compartimentul Securitate și sănătate în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență
Fisa post; Tematica si bibliografie

2 posturi bibliotecar (S) gr. IA
poz. 59 – Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 93 – Biroul Filiale Nord Fisa post; Tematica si bibliografie

2 posturi bibliotecari (S) gr. I
poz. 50, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 51, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor Fisa post; Tematica si bibliografie

1 post bibliotecar (S) gr. II
poz. 55, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor Fisa post; Tematica si bibliografie

1 post muncitor calificat tr. I – lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale
poz. 155 – Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară Fisa post; Tematica si bibliografie

1 post contabil (M) tr. IA
poz. 173 – Compartimentul Financiar-contabilitate Fisa post; Tematica si bibliografie

 

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Pentru toate posturile, constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:

 • Absolvirea de cursuri şi specializări pe domeniul de referinţă al postului
 • Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
 • Cunoştinţele de operare PC.

Condiţii de participare specifice:

1 post director (de specialitate), (S) gr. II (poz. 2, Conducere),

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • studii aprofundate (master)/ studii postuniversitare/ studii doctorale/ studii postdoctorale în domeniul biblioteconomiei, științelor informării și documentării sau echivalent
 • experiență în management de minim 12 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională

5 posturi șefi de serviciu (S) gr. II (poz. 7 – Serviciul Formare profesională. Metodologic; poz. 26 – Serviciul Prezervare. Conservare. Comunicare și valorizare colecții speciale și de patrimoniu. DLL; poz. 47 – Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; poz. 58 – Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte; poz. 66 – Serviciul Comunicarea colecțiilor. Relații cu publicul)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în domeniul de activitate de minim 3 ani 6 luni
 • experiență în management de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională

4 posturi șefi birou (S) gr. II (poz. 41 – Biroul Prelucrare documente digitale. Metadate; poz. 74 – Biroul Filiale Sud; poz. 108 – Biroul Filiale Est; poz. 127 – Biroul Filiale Vest)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în domeniul de activitate de minim 3 ani 6 luni
 • experiență în management de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională

1 post auditor (S) gr. I, poziția 5 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul economic;
 • să obțină avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post auditor (S) gr. I, poziția 6 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul juridic;
 • să obțină avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post pompier (poz. 19, Compartimentul Securitate și sănătate în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență)

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • curs absolvit de cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

1 post bibliotecar (S) gr. IA (poz. 59 – Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)

 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)
 • cunoștințe de managementul proiectelor

 

1 post bibliotecar (S) gr. IA (poz. 93 – Biroul Filiale Nord)

 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

2 posturi bibliotecari (S) gr. I (poz. 50 și 51, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor)

 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post bibliotecar (S) gr. II (poz. 55, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post muncitor calificat tr. I – lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale (poz. 155 – Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • experiență în muncă minim 3 ani

1 post contabil (M) tr. IA (poz. 173 – Compartimentul Financiar-contabilitate)

 • experiență în muncă minim 6 ani și 6 luni.

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

În data de  29.08.2017, începând cu ora 12.00, proba practică, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.

 • Termen afişare rezultate 30.08.2017 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 31.08.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 01.09.2017 ora 13.00

 

 1. În data de 04.09.2017, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică la funcțiile de execuție și minim 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la funcțiile de conducere;
 • Termen afişare rezultate 05.09.2017 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 06.09.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 07.09.2017 ora 16.00
 • În data de 08.09.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă în cazul funcțiilor de execuție și minim 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă în cazul funcțiilor de conducere;
 • Termen afişare rezultate 11.09.2017 ora 12.00
 • Termen depunere contestaţii 12.09.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 13.09.2017 ora 16.00

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

Termen afişare rezultate finale 14.09.2017, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 03.08.2017-21.08.2017 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Formare profesională. Metodologic/Compartimentul Resurse umane. Salarizare, de luni până vineri între orele 9.00 – 15.30, la telefon: 021.539.65.00/120, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1.
Anexa 1 concurs Tematici si bibliografii

Anexa 2 concurs Fise de post partea 1

Anexa 2 concurs Fise de post partea 2

Cererea înscriere concurs este prezentată în Anexa 3.

Cerere inscriere concurs

 

Director general,

Anca Cristina Râpeanu