Achizitie de publicatii de biblioteca pentru Biblioteca Metropolitana Bucuresti-carte si non-carte – Numar anunt: 417991 / 14.11.2017

 Detalii anunt: 417991 / 14.11.2017
Data limita de depunere a ofertelor: 04.12.2017 15:00

Caiet de sarcini achiziție publicații

Caiet de sarcini achizitie publicatii – editabil

Anexa 1 la Caiet de sarcini – editabil

Anexa 1 la Caiet de sarcini

Anexa 2 – Caiet de sarcini – editabil

Anexa 2 la Caiet de sarcini

Anexa 3 la Caiet de sarcini

Anexa 3 la Caietul de sarcini – editabil

Anexa 4 la Caiet de sarcini

Contract de furnizare – editabil

Contract de furnizare

Formulare

Modele Formulare – editabil

Declarație

 

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Data transmiterii in SEAP: 26.10.2017 10:14
Data acceptarii ANRMAP: 09.11.2017 11:14
Observatii ANRMAP:
Recomandari: 1) Sub sancțiunea anulării procedurii de atribuire și inclusiv a nulității contractului de achiziție publică, atragem atenția autorității contractante asupra faptului că toate deciziile cu privire la evaluarea ofertelor prin prisma criteriilor de calificare și/sau selecție trebuie să fie luate pe baza criteriilor / cerințelor regăsite în cadrul fișei de date / anunțului de participare (a se vedea 30 alin.(6) din HG 395/2016, art.212 alin.1 lit.c) din Legea 98/2016). 2) Atragem atenția autorității contractante asupra faptului că evaluarea prezentei documentații de atribuire de către ANAP nu vizează caietul de sarcini sau documentația descriptivă, după caz. Astfel autoritatea contractantă este singura responsabilă de respectarea prevederilor art.155-159 din Legea 98/2016, inclusiv în sensul evitării definirii specificatiilor tehnice prin indicarea de licente, procedee speciale, marci etc fara a fi insotite de mentiunea “sau echivalent”.

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Nu a existat o consultare de piata prealabila.

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI
Adresa postala: str. Tache Ionescu nr.4, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010352 , Romania , Punct(e) de contact: IOANA DAVID , Tel. +40 213168300/04/06 , Email: achizitiipublice@bibmet.ro , Fax: +40 213168300/04/06 , Adresa internet (URL): www.bibmet.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Institutie publica locala, ordonator tertiar, institutie de cultura
Activitate (activitati)
– Recreere, cultura si religie
AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
Nu
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Achizitie de publicatii de biblioteca pentru Biblioteca Metropolitana Bucuresti-carte si non-carte
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul beneficiarului
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de publicatii de biblioteca pentru Biblioteca Metropolitana Bucuresti, sediul central si filiale.
Lot 1 –Carte
Lot 2- Non-carte (filme – DVD sau Blue Ray, muzica – CD, audiobook-uri – CD, jocuri educative, jocuri video)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22113000-5 – Carti de biblioteca (Rev.2)
32321300-2 – Materiale audiovizuale (Rev.2)
32353000-2 – Inregistrari audio (Rev.2)
37524100-8 – Jocuri educative (Rev.2)
37532000-6 – Jocuri video (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala produse – minim 19997 exemplare din care:
Lot 1 : minim 18107 exemplare carte- valoare estimata 511160.61 lei
Lot 2: minim 1890 exemplare non-carte – valoare estimata 88877.9 lei
Valoarea estimata totala a contractului: 600038.51 RON
Valoarea estimata fara TVA: 600,038.51 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
2 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
Nu
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
III.1.1.a) Garantie de participare
Valoare garantie: Lot 1 – 5100lei; Lot 2 – 880 lei; Pentru verificarea corespondentei intre loturile ofertate si garantia de participare depusa ofertantii vor mentiona in documentele prezentate pentru ce loturi s-a depus garantia de participare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor; Forma de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare se va constitui conform Art. 36 din HG nr. 395/2016. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Contul bancar unde se va depune garantia de participare este: RO35TREZ7015006XXX005242, Trezoreria Sector 1 Bucuresti. Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice. NOTA: documentul care reprezinta garantia de participare se va scana si se va atasa in sistemul electronic (SEAP).
III.1.1.b) Garantie de buna executie

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Solicitantii trebuie sa dovedeasca faptul ca au capacitatea tehnica si financiara de a participa la selectia de oferte.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din legea 98/19.05.2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar, conform art. 196 alin. (2) din legea 98/2016, IN TERMEN DE 3 ZILE LUCRATOARE DE LA SOLICITAREA ACESTORA.
Aceste documente pot fi:
A. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
B. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
C. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
D. alte documente edificatoare, dupa caz.
Nota: Se prezinta de ofertanti, membrii asocierii realizata în vederea depunerii de oferta comuna, tertul sustinator si subcontractantii propusi, atunci când este cazul.
1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/ter?ului sus?inator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art.59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Se va completa Declaratia privind evitarea conflictului de interese potrivit art.59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice ( Formularul cu nr. 2) de catre toti ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii si se va depune impreuna cu Documentul DUAE.
Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, sunt urmatoarele:
ANCA-CRISTINA RAPEANU – Director General
OVIDIU DRAGULINESCU – Director Economic si Presedinte comisie evaluare
Liliana Radu – Membru comisie evaluare
Livia Marin – Membru comiei de evaluare – expert tehnic cooptat
Staicu Cristina – Membru cooptat Achizitii publice
Mariana Gavrila – Membru de rezerva comiei de evaluare
Dana Petrescu – membru de rezerva comisie de evaluare
Raluca Dobre – Membru de rezerva comisie de evaluare
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, se va incarca in SEAP, in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa si numai pana la data si ora limita prevazute in anuntul de participare simplificat.
Documentele justificative care probeaza inregistrarea în conditiile legii din tara de rezidenta (Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în baza Legii nr. 26/1990, sau echivalent, care sa corespunda situatiei reale a ofertantului, pentru persoanele fizice sau juridice române, respectiv documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa corespunda situatiei reale a ofertantului) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 alin. (2) din legea 98/19.05.2016.
Documentele justificative solicitate trebuie sa fie valabile in momentul prezentarii. Se prezinta de ofertanti si membrii asocierii realizata în vederea depunerii de oferta comuna
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare
Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 12.12 % 12.12
Descriere: Componenta financiara- Pret mediu al exemplarului fara TVA raportat la suma 28.23 lei fara TVA pentru carte si suma 47.02 lei fara TVA pentru non-carte
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: (Total valoare Oferta tehnica Partea 1 + Total valoare Oferta tehnica Partea 2 ) / ( Total exemplare Oferta tehnica Partea 1 + Total exemplare Oferta tehnica Partea 2)
2. Gradul de cuprindere a ofertei in raport cu anexa 1 pentru carte si anexa 2 pentru non-carte la caietul de sarcini 69.7 % 69.7
Descriere: Gradul de cuprindere a ofertei in raport cu anexa 1 pentru carte si anexa 2 pentru non-carte la caietul de sarcini
Algoritm de calcul: Total exemplare Oferta tehnica Partea 1 *100/ Total exemplare Anexa 1 pentru carte si anexa 2 pentru non-carte la caietul de sarcini
3. Pondere exemplare aparute in 2016 si 2017 raportat la Oferta tehnica Partea 2 12.12 % 12.12
Descriere: Pondere exemplare aparute in 2016 si 2017 raportat la Oferta tehnica Partea 2
Algoritm de calcul: Total exemplare aparute in 2016 si 2017 din Oferta tehnica Partea 2*100/ Total exemplare din Oferta tehnica Partea 2
4. Diversitatea ofertei din punct de vedere al editurilor 6.06 % 6.06
Descriere: Diversitatea ofertei din punct de vedere al editurilor
Algoritm de calcul: Numar de edituri cu minim 1 titlu in Oferta tehnica Partea 1 + Numar de edituri cu minim 1 titlu in Oferta tehnica Partea 2
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va respecta in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini si in documentatia de atribuire cu privire la prezentarea acesteia, precum si eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la data de depunere a ofertelor. Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda detaliat si complet toate informatiile necesare pentru evaluarea ofertelor in corelatie cu cerintele cuprinse in Caietul de sarcini. Propunerea tehnica va fi prezentata in conformitate cu specificatiile tehnice din Caietul de sarcini si va contine descrierea produselor ofertate, pentru fiecare lot in parte, conform formatului indicat (Formular 3). Neprezentarea ofertei tehnice are ca efect respingerea ofertei. Produsele ofertate trebuie sa corespunda in totalitate, sa indeplineasca minim cerintele din Caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte. Propunerile tehnice care nu prezinta informatiile tehnice corespunzatoare cerintelor cuprinse în Caietul de sarcini din prezenta documentatie vor fi declarate neconforme. OFERTELE PARTIALE VOR FI DESCALIFICATE. Pe toata perioada desfasurarii procedurii de achizitie, documentele vor fi disponibile pentru vizualizare si descarcare, inclusiv la adresa web https://bibmet.ro/anunturi-achizitii-publice/
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa contina toate informatiile cu privire la pret. Se va depune oferta financiara pentru cantitatea ofertata de produse, conform format indicat (Formular 4). Neprezentarea ofertei financiare are ca efect respingerea ofertei. Pretul va fi ferm in lei pe toata durata de valabilitate a contractului si va fi calculat cu max 2 zecimale. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta mentionat on-line pana la data limita de depunere a ofertei. Pretul va fi cel la destinatia finala si va cuprinde toate cheltuielile, inclusiv transport, taxe, etc., exclusiv TVA. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate solicitata de catre autoritatea contractanta, respectiv 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Pe toata perioada desfasurarii procedurii de achizitie, documentele vor fi disponibile pentru vizualizare si descarcare, inclusiv la adresa web https://bibmet.ro/anunturi-achizitii-publice/
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Procedura se aplica integral prin mijloace electronice (ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP). Operatorii economici pot transmite oferta numai in format Electronic si numai pana la data limita stabilita pentru depunere oferte, in anuntul de participare. Documentele de calificare si/sau selectie, propunerea tehnica si propunerea financiara, precum si documentele care insotesc oferta se transmit prin SEAP in format Electronic, la sectiunea corespunzatoare respectivelor documente pana cel tarziu la data limita de depunere a ofertelor precizat in anuntul de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. Toate documentele care fac parte din oferta candidatilor vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa, conform art.60 alin.(4) din HG 395/2016. Documentele redactate in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar DUAE. OBS. Lipsa DUAE duce la descalificarea ofertantului. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa, certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, respectand termenul prevazut de aceasta. Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca efect respingerea ofertei. Info: DUAE poate fi accesat la linkul: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Sectiunea General Documente. Pe toata perioada desfasurarii procedurii de achizitie, documentele vor fi disponibile pentru vizualizare si descarcare, inclusiv la adresa web https://bibmet.ro/anunturi-achizitii-publice/
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
VI.2) VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) ALTE INFORMATII
CRITERII DE ELIGIBILITATE LOT 1 si LOT 2, conform caiet de sarcini. Depunerea DUAE odata cu oferta este obligatorie, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inaceptabila conform art. 137 alin 2 lit b din HG nr.395/2016. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: 1. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor in vederea participarii la procedura. 2. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca find autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. In conformitate cu art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii si a mediului, conform art. 51, alin.(2) Legea nr. 98/2016. Informatii detaliate privind reglementarile în vigoare la nivelul national ce se refera la conditiile de munca, securitate si sanatate în munca se pot obtine pe site-ul http/www. Inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html, iar pentru protectia mediului site-ul http/www mmediu.ro/ Legislatie/legislatie.html.
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor legale in vigoare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biblioteca Metropolitana Bucuresti- Compartimentul Juridic.Contencios
Adresa postala: Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010352 , Romania , Tel. +40 2103168304 , Email: biblioteca@bibmet.ro , Fax: +40 2103168304 , Adresa internet (URL): www.bibmet.ro
VI.5) DATA EXPEDIERII DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE
26.10.2017 10:14

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 14.11.2017 12:36