Anunț angajări

Centraliz rezultate finale_Comisia 1

Centralizator rezultate finale Comisia 2

Centralizator interviu Comisia 1

Centralizator interviu Comisia 2

Centralizator proba scrisa Comisia 1

Centralizator proba scrisa Comisia 2

Centralizator selectie dosare Comisia 1

Centralizator selectie dosare Comisia 2

Anunț angajări

ANEXA NR. 1 CERERE

ANEXA 2 ADEVERINTA_BMB

Tematici și Bibliografii

TEMATICA PENTRU CONCURS

 1.  POST:

INSPECTOR DE SPECIALITATE (S IA) poziția 168 (Compartimentul Financiar-contabilitate)

 

 1. TEMATICA:
 2. Finanţarea instituţiilor publice. Cadru general, principiile şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice. Particularităţi ale finanţării instituţiilor publice de cultură.
 3. Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia bugetară la instituţiile publice de cultură. Principiile de bază ale elaborării şi execuţiei bugetului, etapele elaborării, mecanismul aprobării bugetului în instituţiile publice finanţate din bugetul local, execuţia bugetară. Clasificaţia bugetară.
 4. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
 5. Contabilitatea instituţiilor publice. Principii de bază ale contabilităţii, particularităţi privind organizarea contabilităţii la instituţiile publice, reglementări contabile specifice.
 6. Controlul financiar preventiv la instituţiile publice. Obiectivele, organizarea şi regimul acordării vizei de control financiar preventiv.
 7. Inventarierea patrimoniului. Cadrul legal, înregistrarea, scoaterea din funcţiune, valorificarea, declasarea şi casarea bunurilor.
 8. Salarizarea în sistemul bugetar. Particularităţi ale acestui sistem la instituţiile publice cu profil de cercetare.
 9. Procedură privind modulul “înregistrarea angajamentelor legale şi angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor”.
 1. BIBLIOGRAFIE :
 2. HGR nr. 442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă, ale Municipiului Bucureşti, republicată în 1997
 3. HGR nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare
 4. HGR nr. 966/1998 pentru modificarea şi completarea HGR nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice
 5. HGR nr. 264/2003 (republicată) privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare
 6. HGR nr. 1860/2006 (actualizată) privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului
 7. HGR nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern
 8. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată
 9. Legea nr. 94/1992 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 10. Legea nr. 215/2001 (republicată) administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 11. Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 12. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
 13. Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii), cu modificările şi completările ulterioare.
 14. Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea OG nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare
 15. Legea nr. 227/2015 (actualizată) (Codul fiscal), cu modificările şi completările ulterioare
 16. Legea 69/2010 (republicată) a responsabilităţii fiscal-bugetare cu modificările şi completările ulterioare.
 17. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 18. Ordinul nr. 1792/2002 al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata angajamentelor bugetare şi legale
 19. Ordinul nr. 522/2003 al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
 20. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice
 21. Ordinul nr. 2861/2009 al Ministrului Finanţelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
 22. Ordinul nr. 2002/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005.
 23. Ordinul nr. 2005/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 801/1995.
 24. Ordinul nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului.
 25. Ordinul nr. 2007/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005.
 26. Ordinul nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005.
 27. Ordonanţa Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare
 28. Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare
 29. Ordinul nr. 128/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de procedure aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului national de raportare – Forexebug cu modificările şi completările ulterioare
 30. Ordinul nr. 2407/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de procedure aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului national de raportare – Forexebug cu modificările şi completările ulterioare
 31. Ordonanţa Guvernului nr. 57/2017 – Codul administrativ
 32. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată
 33. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 210/2023, disponibil pe site-ul Bibliotecii Metropolitane București la adresa (https://bibmet.ro/wp-content/uploads/2023/09/BMB_ROF-2023_aprobat.pdf)

Aprobat,

Director General

Ramona Ioana Mezei

 

TEMATICA PENTRU CONCURS

 1. POST:

ÎNGRIJITOR (M;G) poziția 163 (Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară, Birou Mentenanță și administrare spații)

 

 1. TEMATICA:
 2. Curățarea și dezinfecția.
 3. Noțiuni fundamentale de igienă.
 4. Securitatea și sănătatea în muncă și PSI.
 5. Cunoașterea și respectarea legislației muncii.
 6. Organizarea și funcționarea Bibliotecii Meropolitane București
 1. BIBLIOGRAFIA:
 2. OUG nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cap. II, secțiunea I și secțiunea a 6-a;
 3. Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă, capitolul IV.
 4. Legea 53/2003-Codul muncii, art. 12, 16, 31, 39, 40, 50, 51, 52, 55, 60, 75, 81, 148, 248.
 5. Ordin nr. 119/2014 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare, art. 50
 6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 210/2023, disponibil pe siteul Bibliotecii Metropolitane București la adresa https://bibmet.ro/wp-content/uploads/2023/09/BMB_ROF-2023_aprobat.pdf