Anunț concurs angajare

Rezultate finale Com 1
Rezultate finale Com 2
Rezultate finale Com 3
Rezultate finale Com 4
Rezultate finale Com 5

 

Centralizator interviu Com 1

Centralizator interviu Com 2

Centralizator interviu Com 3

Centralizator interviu Com 4

Centralizator interviu Com 5

 

Programare interviu

Centralizator proba scrisa Com 1

Centralizator proba scrisa Com 2

Centralizator proba scrisa Com 3

Anunt continuare concurs

Centralizator selectie dosare Com 1

Centralizator selectie dosare Com 2

Centralizator selectie dosare Com 3

                                                        A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 1336/2022 şi ale Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale și promovarea personalului contractual din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, aprobat prin Dispoziţia nr. 45/17.01.2023 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 17.05.2023 (proba scrisă) și 23.05.2023 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi și pe durată nedeterminată, după cum urmează:

– 1 post contabil șef, studii superioare, gr. II (poziția 4 la Conducerea instituției)

– 1 post șef serviciu, studii superioare (poziția 18 la Serviciul Resurse umane. Formare profesională)

– 1 post bibliotecar, studii superioare, gr. IA (poziția 35 la Compartimentul Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

– 1 post bibliotecar, studii superioare, gr. IA (poziția 51 la Serviciul Catalogare, clasificare. Indexare)

– 1 post inspector de specialitate, studii superioare, gr. II (poziția 170 la Compartimentul Financiar-contabilitate).

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind  Spaţiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanităţii, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitarea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. h).

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Condiţii de participare specifice:

 1. contabil șef, studii superioare, gr. II (poziția 4 la Conducerea instituției)
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice;
 • vechime în muncă de minimum 6 ani într-o o funcție pe studii superioare economice din care vechime în contabilitate de minumum 4 ani
 • vechime în muncă de minimum 6 luni într-o funcție de conducere
 1. șef serviciu, studii superioare (poziția 18 la Serviciul Resurse umane. Formare profesională)
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice;
 • vechime în muncă de minimum 6 ani într-o o funcție pe studii superioare din care vechime într-o funcție de conducere de minimum 6 luni;
 • deține certificat absolvire curs inspector resurse umane;
 • deține certificat absolvire curs salarizare;
 1. bibliotecar, studii superioare, gr. IA (poziția 35 la Compartimentul Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în ramura Științe ale comunicării sau în domeniul Marketing (ramura Științe economice);
 • vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni pe o funcție pe studii superioare;
 • cunoștințe de grafică pe calculator;
 • cunoștințe de utilizare a platformelor de social media;
 1. bibliotecar, studii superioare, gr. IA (poziția 51 la Serviciul Catalogare, clasificare. Indexare)

studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în ramura Știinţe ale comunicării, specializarea Biblioteconomie;
 • completarea studiilor de licență cu studii masterale/postuniversitare în domeniul Știinţe ale comunicării constituie avantaj
 • vechime minimă în activitatea specifică de bibliotecă, într-o functie pe studii superioare: 6 ani şi 6 luni;
 • cunoaşterea şi utilizarea programelor MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet, baze de date şi sisteme informatice de bibliotecă, formate MARC destinate schimburilor de informaţii bibliografice.
 • cunoaşterea sistemului integrat de bibliotecă Aleph constituie un avantaj;
 1. inspector de specialitate, studii superioare, gr. II (poziția 170 la Compartimentul Financiar-contabilitate)
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice
 • vechime în muncă de minim 6 luni într-o o funcție pe studii superioare
 • experiența într-o instituție publică de minim 6 luni

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 1. a) proba scrisă ce constă în redactarea unei lucrări ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă.
 2. b) interviul.

Calendarul concursului:

 • 10.05.2023, ora 12.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați;
 • 11.05.2023 – selecția dosarelor de concurs
 • 12.05.2023 – afișare rezultate selecție dosare
 • 15.05.2023 –  ora 14.00 – termen depunere contestaţii
 • 16.05.2023 –  afişare rezultate contestaţii
 • 17.05.2023 – începând cu ora 10.00, proba scrisă
 • 18.05.2023 –  afişare rezultate proba scrisă
 • 19.05.2023 –  ora 14.00 – termen depunere contestaţii
 • 22.05.2023 –   afişare rezultate contestaţii
 • 23.05.2023 –  începând cu ora 09.00 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut la proba scrisă minim 70 de puncte pentru funcțiile de conducere și minim 50 de puncte pentru funcțiile de execuție.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 • 24.05.2023 –  afişare rezultate interviu
 • 25.05.2023 –  ora 13.00 – termen depunere contestaţii
 • 26.05.2023 –  afişare rezultate contestaţii
 • 29.05.2023 –  afişare rezultate finale

 

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 26.04.2023-10.05.2023 de luni până joi în intervalul orar 9.00-15.30, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, București.

 

 • Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului din anexa nr. 1;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. copia carnetului de muncă și/sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare – DOAR pentru funcția de bibliotecar, studii superioare, gr. IA poziția 35 la Compartimentul Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte;
 9. curriculum vitae, model comun european.

 

 • Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
 • Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 • Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice.
 • Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

 

ACTELE DE MAI SUS VOR FI PREZENTATE ŞI ÎN ORIGINAL în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea și VOR FI ÎNSOȚITE DE UN DOSAR CU ȘINĂ CARTONAT. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus pot fi respinse în cadrul selecţiei dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până joi între orele 9.00 – 15.30 și vineri între orele 9.00 – 13.30 la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Formularul de înscriere la concurs, Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e), precum și Tematicile şi bibliografiile concursului le găsiți anexat.

Director general,

Ramona Ioana Mezei

 

ANEXA NR. 1 CERERE

ANEXA 2 ADEVERINTA_BMB

Tematica si bibliografie Contabil sef_4

Tematica si bibliografie inspector de specialitate_170

Tematica si bibliografie_catalogare_51

Tematica si bibliografie sef serviciu RU_18

Tematica si bibliografie_marketing_35