Anunț concurs de angajare

Centralizator rezultate finale_Comisia 1

Centralizator rezultate finale_Comisia 2

 

Centralizator interviu_Comisia 1

Centralizator interviu_Comisia 2

 

Centralizator proba scrisa_Comisia 1

Centralizator proba scrisa_Comisia 2

 

Centralizator selecție de dosare COMISIA 1

Centralizator selecție de dosare COMISIA 2

                                                                                                                          A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de25.07.2022(proba scrisă) și29.07.2022 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

– 1 post auditor gr. II, studii superioare(poziția 6 la Compartimentul Audit)

– 1 post magaziner, studii medii(poziția 11 la Compartimentul Achiziții publice)

– 1 post referent de specialitatedebutant, studii superioare(poziția 14 la Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă)

– 1 post bibliotecar tr. II, studii medii (poziția 45 la Serviciul Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor)

– 1 post bibliotecar gr. I, studii superioare,(poziția 108 la Biroul Filiale sector 3)

– 1 post îngrijitor, studii generale, (poziția 165 la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

– 1 post inspector de specialitate gr. IA, studii superioare, (poziția 169 la Compartimentul Financiar-Contabilitate)

 

 1. Condiţii generale de participare:
 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat .

 1. Condiţii de participare specifice:

2.1.auditor (S) gr. II(poziția 6 la Compartimentul Audit)

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice sau Științe juridice;
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni pe studii superioare;
 • obține avizul din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normele Metodologice Specifice Exercitarii Activităţii de Audit Public Intern in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, serviciilor publice si institutiilor publice de interes local ale municipalitatii, precum si regiilor autonome si societatilor comerciale infiintate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti , sau la care Consiliul General al Municipiului Bucuresti este actionar, punctele 2.3.4.1.1. și 2.3.4.3., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 427/06.03.2019.
 • experiența într-o instituție publică constituie un avantaj

2.2.magaziner (M) (poz. 11 la Compartimentul Achiziții publice)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni

2.3.referent de specialitate (S) debutant(poz. 14 la Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiența de lucru (practică, voluntariat, colaborare) în cadrul unei instituții publice constituie un avantaj

 

2.4. bibliotecar (M) gr. II (poz. 45 la Serviciul Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni
 • experiența într-o instituție publică constituie un avantaj

2.5.bibliotecar (S) gr. I (poz. 108 la Biroul Filiale sector 3)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni pe studii superioare
 • experiența într-o instituție publică constituie un avantaj

2.6.îngrijitor (M;G) (poz.165 la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii generale
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni

2.7.inspector de specialitate(S) gr. IA(poz. 169 la Compartimentul Financiar-Contabilitate)

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice
 • experiență/vechime în muncăde minim 6 ani și 6 luni pe studii superioare din care vechime în contabilitate bugetară de minumum 4 ani
 • experiență în utilizarea Sistemului național de Raportare FOREXEBUG de minimum 2 ani, dovedită cu prin copia cererii de înrolare pentru accesare și utilizare a sistemului Forexebug, conformată pentru originalitate de către angajator

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 • În data de 19.07.2022, ora 16.00, afișare rezultate selecție dosare
 • Termen depunere contestaţii 20.07.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 20.07.2022 ora 16.00

 

 • În data de 25.07.2022, începând cu ora 11.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă.
 • Termen afişare rezultate 26.07.2022 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 27.07.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 28.07.2022 ora 16.00

 

 • În data de 29.07.2022, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte la probascrisă.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 • Termen afişare rezultate 01.08.2022 ora 14.00
 • Termen depunere contestaţii 02.08.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 03.08.2022 ora 14.00.
 • Termen afişare rezultate finale 04.08.2022, ora 14.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 04.07.2022-14.07.2022, de luni până joi în intervalul orar 9.00-15.00, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare.

 

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, copii aleadeverinţelor care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cuoriginalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data și ora desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004;

 

ACTELE DE MAI SUS VOR FI PREZENTATE ŞI ÎN ORIGINALîn vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea și VOR FI ÎNSOȚITE DE UN DOSAR CU ȘINĂ CARTONAT. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizarede luni până joiîntre orele 9.00 – 15.30 și vineri între orele 9.00 – 13.30 la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Cerere-concurs

Acord-prelucrare-date-salariat

Tematicile şi bibliografiile concursului, precum și cererea de concurs le găsiți anexat.

Bibliografie si tematica_referent de specialitate_14

Bibliografie si tematica auditor_6

Bibliografie si tematica inspector de specialitate_169

Bibliografie si tematica_bibliotecari_45 si 108

Bibliografie si tematica_ingrijitor_165

Bibliografie si tematica_magaziner_11