Anunțuri concurs angajare

Centralizator rezultate finale_Comisia 1

Centralizator rezultate finale_Comisia 2

Centralizator contestatie interviu

Centralizator interviu_Comisia 1

Centralizator interviu_Comisia 2

 

Centralizator rezultate proba scrisa_Comisia 1

Interviul va avea loc în data de 11.05.2022, începând cu ora 10.00.

Contestațiile la proba scrisă se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătore de la data afișării, respectiv până la 09.05.2022, ora 12.

Centralizator rezultate proba scrisa_Comisia 2

Interviul va avea loc în data de 11.05.2022, începând cu ora 11.00.

Contestațiile la proba scrisă se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătore de la data afișării, respectiv până la 09.05.2022, ora 12.

 

Afișat astăzi 06.05.2022 ora 12.00

 

Centralizator selectie dosare_Comisia 1   

Centralizator selectie dosare_Comisia 2  

                                                       

                                                                                                 A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 05.05.2022 (proba scrisă) și 11.05.2022 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

 

– 1 post bibliotecar (M) debutant (poz. 98 la Birou Filiale sector 2);

– 1 post bibliotecar (M) tr. II (poz. 82 la Birou Filiale sector 1);

– 3 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 42 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor, poz. 52 la Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare; poz. 131 la Birou Filiale sector 6)

– 1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 33 la Compartiment Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte);

– 1 post bibliotecar (S) gr. IA (poz.102 la Birou Filiale sector 3);

– 1 post șef serviciu (S) gr. II (poz. 153 la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Condiţii de participare specifice:

 

1 post bibliotecar (M) debutant (poz. 98 la Birou Filiale sector 2)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

Experiența într-o instituție publică constituie un avantaj

 

1 post bibliotecar (M) tr. II (poz. 82 la Birou Filiale sector 1)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni

 

3 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 42 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor, poz. 52 la Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare; poz. 131 la Birou Filiale sector 6)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni pe studii superioare
 • experiență pe o poziție similară în cadrul unei instituții publice constituie un avantaj

 

1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 33 la Compartiment Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte);

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în specializarea Marketing
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni pe studii superioare
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională
 • cunoștințe/experiență Corel și Adobe (diploma constituie un avantaj)

 

1 post bibliotecar (S) gr. IA (poz.102 la Birou Filiale sector 3);

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni pe studii superioare
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională

Experiența într-o instituție publică constituie un avantaj.

 

1 post șef serviciu (S) gr. II (poz. 153 la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul de studii administrație publică, administrarea afacerilor
 • experiență/vechime în domeniul de activitate de minim 3 ani și 6 luni (pe studii superioare)
 • experiență/vechime într-un post de conducere din domeniul administrativ într-o instituție publică de minimum 6 luni

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 

Pentru toate posturile:

 • În data de 20.04.2022, ora 16.00, afișare rezultate selecție dosare
 • Termen depunere contestaţii 21.04.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 21.04.2022 ora 16.00

 

 • În data de 05.05.2022, începând cu ora 11.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă.
 • Termen afişare rezultate 06.05.2022 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 09.05.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 10.05.2022 ora 16.00

 

 • În data de 11.05.2022, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisă pentru posturile de execuție și minim 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisă pentru postul de conducere.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 • Termen afişare rezultate 12.05.2022 ora 14.00
 • Termen depunere contestaţii 13.05.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 16.05.2022 ora 14.00.
 • Termen afişare rezultate finale 17.05.2022, ora 14.00.

 

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 04.04.2022-18.04.2022 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până joi și în intervalul orar 9.00-13.00 vineri, în 18.04.2022 ora 12.00, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, persoană de contact Constantin Daniela. Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004;

 

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până joi între orele 9.00 – 15.30 și vineri între orele 9.00 – 13.30 la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

 

Tematicile şi bibliografiile concursului, precum și cererea de concurs  le găsiți anexat.

Tematici si bibliografii_concurs 2022

Cerere_concurs

Fișele posturilor scoase la concurs

FP_33_Bibliotecar SI_Marketing

FP_42_Bibliotecar_SII achizitii

FP_52_ Bibliotecar_SII _Catalogare

FP_82_Bibl MII_Filiale sector 1

FP_98_Bibl M DEB_Filiale sector 2

FP_102_Bibl SIA_Filiale sect 3

FP_131_Bibl SII_Filiale Sector 6

FP_153_ Sef serviciu Administrativ