Anunț de angajare prin concurs

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014, ale Legii nr. 203/ 2020 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 26.10.2020 și 30.10.2020, la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

1 post auditor (S) gr. I (poz. 5 la Compartimentul Audit)

1 post pompier (M;G) (poz. 13 la Compartimentul Securitate și sănătate în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență)

1 post șef serviciu (S) gr. II (poz. 27 la Serviciul Comunicare. Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

1 post referent de specialitate (S) gr. I (poz. 28 la Compartimentul Comunicare)

1 post bibliotecar (S) gr. II (poz. 34 la Compartimentul Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 45 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor)

1 post referent (S) gr. I (poz. 141 la Compartimentul de studii orientale. Cercetare)

1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 142 la Compartimentul de studii orientale, cercetare).

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Condiţii de participare specifice:

1 post auditor (S) gr. I (poz. 5 la Compartiment Audit)

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice sau Științe juridice;
 • experienţă profesională de minim 3 ani și 6 luni pe studii superioare;
 • vechime pe un post similar intr-o institutie publica de minim 1 an.;
 • detine avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și regiilor autonome de interes local R.A.D.E.T. București, R.A.T.B. punctele 2.3.4.1.1. și 2.3.4.3., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 1527/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post pompier (M;G) (poz. 13 la Compartimentul Securitate și sănătate în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență)

 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Curs absolvit de cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
 • Experienţă / vechime în muncă de minim 3 ani

1 post șef serviciu (S) gr. II, (poz. 27 la Serviciul Comunicare. Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte).

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență ;
 • experiență/vechime în muncă de minim 10 ani;
 • experiență în specialitate, într-o instituție publică, de minim 3 ani;
 • experiență în management de minim 6 luni;
 • cunoștinte de managementul proiectelor.
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post referent de specialitate (S) gr. I (poz. 28 la Compartimentul Comunicare)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • experienţa/vechime în domeniul de activitate de minim 3 ani și 6 luni;
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă);

1 post bibliotecar (S) gr. II (poz. 34 la Compartimentul Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • experienta/vechime în muncă de minim 6 luni pe studii superioare;
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 45 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor)

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 ani ;
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post referent (S) gr. I (poz. 141 la Compartimentul de studii orientale. Cercetare)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;
 • experiență/vechime în munca de minim 6 luni, pe studii superioare;
 • cunoașterea unei limbi străine, de preferinta orientala.

1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 142 la Compartimentul de studii orientale, cercetare)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;
 • experiență/vechime în munca de minim 3 ani și 6 luni;
 • cunoașterea unei limbi străine, de preferinta orientala.

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 1. În data de 26.10.2020, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă;
 • Termen afişare rezultate 27.10.2020 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 28.10.2020 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 29.10.2020 ora 16.00
 1. În data de 30.10.2020, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut la proba scrisă minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte pentru funcții de execuție și minim 70 puncte dintr-un maxim de 100 de puncte pentru funcția de conducere;
 • Termen afişare rezultate 02.11.2020 ora 12.00
 • Termen depunere contestaţii 03.11.2020 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 04.11.2020 ora 16.00.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 1. Termen afişare rezultate finale 05.11.2020, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 01.10.2020 – 15.10.2020 în intervalul orar 09.00-15.00 de luni până joi și în intervalul orar 9.00-13.00 vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, persoană de contact Murar Adina-Minodora.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004;

ACTELE DE MAI SUS VOR FI PREZENTATE ŞI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII COPIILOR CU ACESTEA SI VOR FI INSOTITE DE UN  DOSAR CU SINA CARTONAT

Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până joi între orele 9.00-15.00 și vineri între orele 9.00-13.00,la telefon: 021.539.65.36 sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile:

Bibliografie si tematica auditor_5_Auditor

Bibliografie și tematică_ 28_Referent comunicare_ 2020

Bibliografie si tematica_13 Pompier

Bibliografie si tematica_27_Sef serviciu marketing

Bibliografie și tematică_34 Bibliotecar comunicare

Bibliografie si tematica_45 si 142_Bibliotecari filiale

Bibliografie si tematica_141_Referent cercetare

Fişele posturilor:

FP_5_Auditor

FP_13_Pompier

FP_27_Sef Serviciu Comunicare_Marketing_Coordonare

FP_28_Referent specialitate_Comunicare

FP_34_Bibliotecar SII_Marketing

FP_45_Bibliotecar_M IA_SDEC

FP_141_Referent_cercetare

FP_142_Bibliotecar_si_Cercetare

Cerere înscriere concurs