Anunț angajări prin concurs, octombrie 2019

Centralizator proba practica la concursul din 02.10

În data de 20.09.2019, sediul Central al Bibliotecii Metropolitane București, str. Tache Ionescu, nr. 4, nu va avea program cu publicul, întrucât organizează întâlnirea profesională „Biblioteci pentru București”, prin urmare în această zi nu se vor primi dosare pentru înscrierea la concursul de angajare.

Centralizator selectie dosare_Comisia 1 (1)

Centralizator selectie dosare_Comisia 2 (1)

Centralizator selectie dosare_Comisia 3 (1)

Anunț angajări prin concurs, octombrie 2019

Anexa 1_Tematici_Bibliografii

Anexa 2_Fise de post

Anexa 3_Cerere

A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 02.10.2019 (proba practică), 08.10.2019 (proba scrisă) și 14.10.2019 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

1 post inspector de specialitate (S) gr. IA (poz. 168 din statul de funcții, Compartiment Financiar-contabilitate);

3 posturi inspector de specialitate (S) gr. I (poz. 10 la Compartiment Achiziții publice, poz. 20 și 21 la Compartimentul Resurse umane. Salarizare);

4 posturi referent de specialitate (S) gr. I (poz. 28, 29, 30 la Compartiment Comunicare și poz. 32 la Compartiment Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte);

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 35 din statul de funcții la Compartiment Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte);

2 posturi bibliotecar (M) tr. I (poz. 124 la Biroul Filiale sector 5 și poz. 134 la Biroul Filiale sector 6);

2 posturi bibliotecar (M) tr. II (poz. 83 la Biroul Filiale sector 1 și poz. 110 la Biroul Filiale sector 3);

2 posturi bibliotecar (S) gr. I (poz. 93 la Biroul Filiale sector 2 și poz. 122 la Biroul Filiale sector 5);

2 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 97 la Biroul Filiale sector 2 și poz. 116 la Biroul Filiale sector 4);

1 post referent (SSD) gr. I (poz. 156 din statul de funcții la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară);

1 post muncitor calificat (M;G) tr. I (poz. 157 din statul de funcții la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară);

1 post muncitor calificat (M;G) tr. II (poz. 159 din statul de funcții la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară);

1 post îngrijitor (M;G) (poz. 162 din statul de funcții la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară).

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Condiţii de participare specifice:

1 post inspector de specialitate (S) gr. IA (poz. 168 din statul de funcții, Compartiment Financiar-contabilitate)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul economic
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • experiență în contabilitate bugetară de minim 6 ani
 • experiență în utilizarea sistemului național de raportare FOREXEBUG (deține copie a cererii de înrolare la sistemul Forexebug)

1 post inspector de specialitate (S) gr. I (poz. 10 din statul de funcții la Compartiment Achiziții publice)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul economic
 • deține certificat de expert în achiziții publice
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • experiență pe o poziție similară în cadrul unei instituții publice de minim 6 luni

2 posturi inspector de specialitate (S) gr. I (poz. 20 și 21 la Compartimentul Resurse umane. Salarizare)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • deține certificat de atestare – inspector resurse umane
 • deține certificat de atestare – inspector salarizare
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • experiență pe o poziție similară în cadrul unei instituții publice de minim 6 luni

4 posturi referent de specialitate (S) gr. I (poz. 28, 29, 30 din statul de funcții la Compartiment Comunicare și poz. 32 la Compartiment Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • experiență în specialitate, într-o instituție publică, de minim 4 luni

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 35 din statul de funcții la Compartiment Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • experiență în specialitate de minim 6 luni

2 posturi bibliotecar (M) tr. I (poz. 124 la Biroul Filiale sector 5 și poz. 134 la Biroul Filiale sector 6)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • experiență în specialitate de minim 5 luni

2 posturi bibliotecar (M) tr. II (poz. 83 la Biroul Filiale sector 1 și poz. 110 la Biroul Filiale sector 3)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni
 • experiență în specialitate de minim 5 luni

2 posturi bibliotecar (S) gr. I (poz. 93 la Biroul Filiale sector 2 și poz. 122 la Biroul Filiale sector 5)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • experiență în specialitate de minim 4 luni

2 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 97 la Biroul Filiale sector 2 și poz. 116 la Biroul Filiale sector 4)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni
 • experiență în specialitate de minim 4 luni

1 post referent (SSD) gr. I (poz. 156 din statul de funcții la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii superioare de scurtă durată absolvite cu diploma în domeniul instalații pentru construcții
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni

1 post muncitor calificat (M;G) tr. I – mecanic întreținere și reparații (poz. 157 din statul de funcții la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii generale / medii / școală profesională
 • atestat de mecanic întreținere și reparații
 • experiență/vechime în muncă de minim 9 ani
 • experiență în specialitate de minim 1 an

1 post muncitor calificat (M;G) tr. II – sculer-matrițer (poz. 159 din statul de funcții la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii generale / medii / școală profesională
 • atestat de sculer matrițer / lăcătuș mecanic
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 ani
 • experiență în specialitate de minim 1 an

1 post îngrijitor (M;G) – (poz. 162 din statul de funcții la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii generale / medii / școală profesională
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni
 • experiență pe o poziție similară de minim 6 luni.

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

 1. Pentru posturile de muncitori calificați și îngrijitor:

În data de 02.10.2019, începând cu ora 12.00, proba practică, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.

 • Termen afişare rezultate 03.10.2019 ora 14.00
 • Termen depunere contestaţii 04.10.2019 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 07.10.2019 ora 16.00
 1. Pentru toate posturile:
 1. În data de 08.10.2019, începând cu ora 11.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și, pentru candidații posturilor de muncitori și îngrijitor, va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică;
 • Termen afişare rezultate 09.10.2019 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 10.10.2019 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 11.10.2019 ora 16.00
 1. În data de 14.10.2019, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisă;
 • Termen afişare rezultate 15.10.2019 ora 14.00
 • Termen depunere contestaţii 16.10.2019 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 17.10.2019 ora 14.00.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 1. Termen afişare rezultate finale 18.10.2019, ora 14.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 10.09.2019-24.09.2019 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până joi și în intervalul orar 9.00-13.00 vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, persoană de contact Constantin Daniela. Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004;

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până joi între orele 9.00 – 15.30 și vineri între orele 9.00 – 13.30 la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1.

Fişele posturilor sunt prezentate în Anexa 2.

Cererea înscriere concurs este prezentată în Anexa 3.

 

Director general

Mezei Ramona Ioana