Anunț publicitar – Lucrări de igienizare și de reparare la filialele George Topîrceanu, Nicolae Bălcescu, Ion Creangă, BP Hasdeu, Marin Preda, Mihai Eminescu, Nicolae Labiș

Autoritate contractantă: Biblioteca Metropolitană București
Adresa poștală: str. Tache Ionescu nr.4, sect.1, Bucuresti,cod.postal 010352, România
Puncte de contact: email:biblioteca@bibmet.ro,; www.bibmet.ro, tel.0213168300

Detalii anunț: executare de Lucrări de igienizare și de reparare la filialele George Topîrceanu, Nicolae Bălcescu, Ion Creangă, BP Hasdeu, Marin Preda, Mihai Eminescu, Nicolae Labiș

Tip anunț: Achiziție directă

Tip contract: executare de lucrări

Denumire achiziție: Lucrări de igienizare și de reparare la filialele George Topîrceanu, Nicolae Bălcescu, Ion Creangă, BP Hasdeu, Marin Preda, Mihai Eminescu, Nicolae Labiș
CPV: 45453000-7

Descrierea contractului: lucrările vor fi executate conform caietelor de sarcini nr. 5190/1, 5190/2; 5190/3; 5190/4; 5190/5; 5190/6; 5190/7. din 14.08.2019

Valoarea estimată fără TVA: 262.882 lei

Condiții contract: Lucrările ce vor fi executate sunt cele conținute în caietele de sarcini nr. 5190/1, 5190/2; 5190/3; 5190/4; 5190/5; 5190/6; 5190/7. din 14.08.2019, documente ce fac parte integrantă din contract.
Termenul de finalizare a lucrărilor este max. 30 de zile de la primirea ordinului de începere.
Perioada de garanție a lucrărilor: 24 de luni de la recepția acestora.
Garanția de bună execuție este în cuantum de 2% din valoarea totală a lucrării și se va opri din valoarea facturilor emise.
Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de max. 2 zile de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului sau a reprezentantului acestuia (diriginte de șantier). Executantul are obligația de a începe lucrările la data predării amplasamentului și semnarea procesului verbal de predare primire. Predarea amplasamentului se va face în termen de max. 1 zi de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor.

Condiții de participare:
– certificat de înregistrare emis de ONRC
– dovada privind experiența similară în domeniul menționat

Criterii de adjudecare: prețul cel mai scăzut

Termen limită primire oferte: 09.09.2019, ora 16:00.

Perioada de valabilitate a ofertelor: oferta va fi valabilă minim 60 de zile

Informații suplimentare:
Propunerea financiară se va prezenta în lei, cu și fără TVA, având în vedere perioadele/ evenimentele prevăzute pentru derularea activităților menționate în documentație.

Ofertele se vor depune la secretariatul instituției sau se vor transmite pe email la adresa biblioteca@bibmet.ro până la data 09.09.2019, ora 16:00.

Recomandăm ofertanților:

– să viziteze locatiile (filialele George Topîrceanu, Nicolae Bălcescu, Ion Creangă, B.P. Hasdeu, Marin Preda, Mihai Eminescu, Nicolae Labiș) https://bibmet.ro/filiale
– să ridice caietele de sarcini de la secretariatul instituției din str. Tache Ionescu nr.4, et.1, sect.1, București.