Anunt concurs angajare

Actualizări

 

Erata Centralizator cu rezultatele finale concurs

Centralizator rezultate finale concurs

Centralizator proba interviu

Programare interviuri

Centralizator proba scrisă

Centralizator proba practica seria II 03.05.2017

Centralizator rezultate proba practică 02.05.2017

Centralizator selectie dosare concurs 

Centralizator selecție dosare – Comisia 1

Repartizare candidați pe serii proba practică 

 

Anunț concurs angajare

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 02.05.2017 (Seria I) și 03.05.2017 (Seria II) – proba practică, 09.05.2017 (proba scrisă) şi 15.05.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:
1 post contabil șef (S) gr. II, poziția 4 din statul de funcții (Conducere)
1 post consilier juridic (S) gr. I, poziția 15 (Compartimentul Juridic. Contencios)
1 post bibliotecar (S) gr. IA, poziția 28 (Serviciul Prezervare. Conservare, comunicare și valorizare colecții speciale și de patrimoniu. DLL)
1 post bibliotecar (S) gr. IA, poziția 60 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)
1 post bibliotecar (S) gr. I, poziția 63 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)
1 post bibliotecar (S) gr. II, poziția 65 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)
2 posturi bibliotecar (S) gr. II, pozițiile 78, 79 (Biroul Filiale SUD)
1 post bibliotecar (M) tr. II, poziția 88 (Biroul Filiale SUD)
1 post bibliotecar (S) gr. II, poziția 102 (Biroul Filiale NORD)
2 posturi bibliotecar (M) tr. II, pozițiile 125, 126 (Biroul Filiale EST)
1 post bibliotecar (S) gr. II, poziția 140 (Biroul Filiale VEST)
1 post secretar-dactilograf (M) tr. IA, poziția 144 (Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă)
1 post inginer (S) gr. I, poziția 153 (Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)
1 post economist (S) gr. I, poz. 169 (Compartimentul Achiziții publice)
2 posturi economist (S) gr. II, pozițiile 171, 172 (Compartimentul Financiar-contabilitate).

Condiţii generale de participare:
• are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Pentru toate posturile, constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:
• Absolvirea de cursuri şi specializări pe domeniul de referinţă al postului
• Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
• Cunoştinţele de operare PC.

Condiţii de participare specifice:

1 post contabil șef (S) gr. II, poziția 4 din statul de funcții (Conducere)
• are experiență profesională în domeniul de referință de minim 5 ani;
• are experiență managerială de minim 2 ani;
• are vechime efectivă în domeniul finanțelor publice de minim 3 ani;
.
1 post consilier juridic (S) gr. I, poziția 15 (Compartimentul Juridic. Contencios)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul juridic
• are experiență profesională în domeniul de referință de minim 3 ani și 6 luni;

1 post bibliotecar (S) gr. IA, poziția 28 (Serviciul Prezervare. Conservare, comunicare și valorizare colecții speciale și de patrimoniu. DLL)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență
• are experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
• cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post bibliotecar (S) gr. IA, poziția 60 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență
• are experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
• cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)
• are cunoștinte de managementul proiectelor

1 post bibliotecar (S) gr. I, poziția 63 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență
• are experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
• are cunoștinte de managementul proiectelor

1 post bibliotecar (S) gr. II, poziția 65 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență
• are experiență în muncă de minim 6 luni
• are cunoștinte de managementul proiectelor

4 posturi bibliotecar (S) gr. II, pozițiile 78, 79 (Biroul Filiale SUD), poziția 102 (Biroul Filiale NORD), poziția 140 (Biroul Filiale VEST)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență
• are experiență în muncă de minim 6 luni
• cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

3 posturi bibliotecar (M) tr. II, poziția 88 (Biroul Filiale SUD), pozițiile 125, 126 (Biroul Filiale EST)
• are studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
• are experiență în muncă de minim 6 luni
• cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post secretar-dactilograf (M) tr. IA, poziția 144 (Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă)
• are studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
• are experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
• are cunoștințe de operare PC la nivel avansat: MS Office, navigare internet, e-mail.

1 post inginer (S) gr. I, poziția 153 (Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență
• are experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni

1 post economist (S) gr. I, poz. 169 (Compartimentul Achiziții publice),
• are experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
• deținerea unui certificat de atestare în domeniul achizițiilor publice constituie un avantaj.

2 posturi economist (S) gr. II, pozițiile 171, 172 (Compartimentul Financiar-contabilitate)
• are experiență în domeniul economic de minim 1 an;

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

I. În data de 02.05.2017, începând cu ora 10, proba practică – Seria I, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.
• Termen afişare rezultate 03.05.2017 ora 15
• Termen depunere contestaţii 04.05.2017 ora 15
• Termen afişare rezultate contestaţii 05.05.2017 ora 15

În data de 03.05.2017, începând cu ora 10, proba practică – Seria II
• Termen afişare rezultate 04.05.2017 ora 15.30
• Termen depunere contestaţii 05.05.2017 ora 15.30
• Termen afişare rezultate contestaţii 08.05.2017 ora 15.30
Programarea candidaților pe serii se va comunica pe site pe 28.04.2017.

II. În data de 09.05.2017, începând cu ora 10, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografia prezentată mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică, în cazul funcțiilor de execuție și minim 70 puncte dintr-un maxim de 100 de puncte în cazul funcției de conducere;
• Termen afişare rezultate 10.05.2017 ora 16
• Termen depunere contestaţii 11.05.2017 ora 15
• Termen afişare rezultate contestaţii 12.05.2017 ora 15

III. În data de 15.05.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă în cazul funcțiilor de execuție și minim 70 puncte dintr-un maxim de 100 de puncte în cazul funcției de conducere;
• Termen afişare rezultate 16.05.2017 ora 15
• Termen depunere contestaţii 17.05.2017 ora 12
• Termen afişare rezultate contestaţii 18.05.2017 ora 12

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

IV. Termen afişare rezultate finale 19.05.2017, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse până la data 14.04.2017 ora 1500 la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, telefon 021.539.65.36.
Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
1) cerere de înscriere;
2) copia actului de identitate;
3) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
4) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
6) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
7) curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare între orele 900 – 1530, telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane @bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1.
Fişele posturilor sunt prezentate în Anexa 2 .
Cererea înscriere concurs este prezentată în Anexa 3 .

Director general,
Anca Cristina Râpeanu

Anunt concurs 03.04.2017
Anexa 1 anunt concurs tematici bibliografii
Anexa 2 anunt concurs fise post
Anexa 3 anunt concurs cerere