Anunț concurs de angajare

                                                                                         A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 02.06.2022 (proba scrisă) și 08.06.2022 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea unui post de bibliotecar (S) gr. I (poz. 33 la Compartiment Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte).

 

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Condiţii de participare specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență într-unul dintre domeniile economie, marketing, științe ale comunicării;
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni pe studii superioare;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
 • cunoștințele și experiență în Corel și Adobe constituie un avantaj.

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 • În data de 26.05.2022, ora 16.00, afișare rezultate selecție dosare
 • Termen depunere contestaţii 27.05.2022 până la ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 30.05.2022 ora 16.00
 • În data de 02.06.2022, începând cu ora 11.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă.
 • Termen afişare rezultate 03.06.2022 ora 11.00
 • Termen depunere contestaţii 06.06.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 07.06.2022 ora 16.00
 • În data de 08.06.2022, începând cu ora 11,00 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisă.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 • Termen afişare rezultate 09.06.2022 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 10.06.2022 ora 11.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 15.06.2022 ora 16.00.
 • Termen afişare rezultate finale 16.06.2022, ora 16.00.

 

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 10.05.2022-24.05.2022 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până joi și în intervalul orar 9.00-13.00 vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, persoană de contact Constantin Daniela.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004;

 

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 13.00 la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

 

Tematicile şi bibliografiile concursului, precum și cererea de concurs  le găsiți anexat.

 

Director general,

Mezei Ramona Ioana

FP_33_Bibliotecar SI_Marketing (1)

Tematica si bibliografie

Cerere concurs

4 ani de existență la Gala aniversară ,,Opera la Bibliotecă”

Joi, 28 aprilie, am sărbătorit prin muzică 4 ani de existență la Gala aniversară ,,Opera la Bibliotecă”. A fost o seară a duetelor și a ariilor de mare sensibilitate, însuflețite de vocile unor artiști pasionați și unici. Au interpretat sopranele Alina Bottez, Daniela Ciociea, Adriana Dumitriu, Anfisa Fugaru, Gladiola Lamatic, Manuela Mocanu, Mihaela Stanciu, Mădălina Stéphanie Stoica-Radu și Liana Mareș – în dublă ipostază de pianist și artist vocal, tenorii Alin Stoica și Daniel Stoica, baritonul Eugen Secobeanu, bașii Ștefan Cârstea și Lucian Ionescu. Au acompaniat la pian Liana Mareș, Ieronim Buga și Anatolie Roguț. Evenimentul a fost prezentat de actrița Crenguța Hariton. Un public însuflețit a răsplătit artiștii cu numeroase aplauze.
Evenimentul poate fi vizionat aici:
Emisiunea ,,Valori și atitudini” la Radio Trinitas despre GALA ANIVERSARĂ OPERA LA BIBLIOTECĂ 2022

București, 28 aprilie 2022

Comunicat de presă

                                         PACE (povestiri, amintiri, călătorii, emoții) – o nouă provocare creativă marca BMB

 

Biblioteca Metropolitană București (BMB) cu sprijinul Direcției Cultură, Învățământ, Turism a Primăriei Municipiului București și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București lansează un nou proiect literar menit să încurajeze copiii și preadolescenții în dezvoltarea abilităților gramaticale și structurale, îmbunătățirea ortografiei și stimularea imaginației.

PACE – povestiri, amintiri, călătorii, emoții este un concurs dedicat micilor artiști cu vârsta între 7 – 14 ani, ce constă în ateliere de scriere și ilustrare creativă organizate în perioada 2 mai – 31 august 2022 în toate filialele BMB, precum și în incinta bibliotecilor școlare, acestea reprezentând punctul de sprijin al copiilor care vor progresa prin jocuri de construire a propozițiilor și scurte provocări de scriere și desen, producând texte cu și despre pace care, ulterior, vor fi publicate într-un volum de creație literară/ Antologie de texte tipărită la Editura Bibliotecii Metropolitane București și lansată la Festivitatea de Premiere.

Magia poveștilor le oferă copiilor sugestii de scriere imaginative și exerciții de joc de rol benefice în dezvoltarea creativității, iar scrierea propriei istorisiri conferă un impuls de încredere micilor scriitori, consolidându-le alfabetizarea prin punerea în practică a competențelor fonetice, gramaticale și de citire.

Pentru mai multe informații, puteți regăsi Regulamentul concursului pe bibmet.ro.

 

Biblioteca Metropolitană București este o rețea de biblioteci publice, aflată sub patronajul Primăriei Municipiului București, care facilitează accesul la informare și lectură, prin serviciul gratuit de împrumut la domiciliu. Prin complexitatea ofertei culturale pe care o pune la dispoziția publicului în filialele sale răspândite în toate sectoarele Bucureștiului, BMB contribuie activ la îmbunătățirea calității vieții membrilor comunității.

Serviciul Comunicare BMB

E-mail: comunicare@bibmet.ro

www.bibmet.ro

www.facebook.com/BibliotecaMetropolitanaBucuresti/

PACE (povestiri, amintiri, călătorii, emoții) – o nouă provocare creativă marca BMB

Biblioteca Metropolitană București (BMB) cu sprijinul Direcției Cultură, Învățământ, Turism a Primăriei Municipiului București și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București lansează un nou proiect literar menit să încurajeze copiii și preadolescenții în dezvoltarea abilităților gramaticale și structurale, îmbunătățirea ortografiei și stimularea imaginației.

PACE – povestiri, amintiri, călătorii, emoții este un concurs dedicat micilor artiști cu vârsta între 7 – 14 ani, ce constă în ateliere de scriere și ilustrare creativă organizate în perioada 2 mai – 31 august 2022 în toate filialele BMB, precum și în incinta bibliotecilor școlare, acestea reprezentând punctul de sprijin al copiilor care vor progresa prin jocuri de construire a propozițiilor și scurte provocări de scriere și desen, producând texte cu și despre pace care, ulterior, vor fi publicate într-un volum de creație literară/ Antologie de texte tipărită la Editura Bibliotecii Metropolitane București și lansată la Festivitatea de Premiere.

Magia poveștilor le oferă copiilor sugestii de scriere imaginative și exerciții de joc de rol benefice în dezvoltarea creativității, iar scrierea propriei istorisiri conferă un impuls de încredere micilor scriitori, consolidându-le alfabetizarea prin punerea în practică a competențelor fonetice, gramaticale și de citire.
Pentru mai multe informații, puteți regăsi Regulamentul concursului pe bibmet.ro.

Biblioteca Metropolitană București este o rețea de biblioteci publice, aflată sub patronajul Primăriei Municipiului București, care facilitează accesul la informare și lectură, prin serviciul gratuit de împrumut la domiciliu. Prin complexitatea ofertei culturale pe care o pune la dispoziția publicului în filialele sale răspândite în toate sectoarele Bucureștiului, BMB contribuie activ la îmbunătățirea calității vieții membrilor comunității.

REGULAMENT

În scopul dezvoltării abilităților gramaticale, precum și a imaginației copiilor și preadolescenților, Biblioteca Metropolitană București, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București inițiază un nou concurs literar intitulat „Pace (Povestiri, Amintiri, Călătorii, Emoții)”.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Identificarea și susținerea copiilor cu înclinații creative;
 • Promovarea și mediatizarea tinerelor talente;
 • Dezvoltarea orizontului cultural al copiilor și preadolescenților.

GRUP ȚINTĂ:

Copii și preadolescenții (7 -14 ani) din Municipiul București.

REGULAMENT:

 • Textul creat nu trebuie să aibă mai mult de două pagini și o ilustrație;
 • Ideal, creația literară va avea un început, o acțiune și un deznodământ (așadar, nu neapărat un sfârșit).

ETAPELE DE DESFĂȘURARE A PROIECTULUI:

 • Derularea atelierelor în bibliotecile publice angajate în proiect: 2 mai – 31 august 2022;
 • Centralizarea, scanarea și transmiterea creațiilor către coordonatorul proiectului: septembrie 2022;
 • Analizarea lucrărilor de către comisia de evaluare: septembrie 2022;
 • Centralizarea și comunicarea rezultatelor: septembrie 2022;
 • Tehnoredactare Antologie: septembrie – octombrie 2022;
 • Lansare Antologie de creații literare și festivitatea de premiere: octombrie 2022 (data exactă și locul vor fi fixate ulterior și comunicate din timp participanților).

COMPONENȚA JURIULUI:

Violeta Ion (bibliotecar BMB)

Rodica Ambrușan (bibliotecar BMB)

Cristina Popovici (bibliotecar BMB)

Inspector Limba Română ISMB.

PREMII:

 • Concurenții care vor fi premiați vor fi anunțați pe e-mail/ personal;
 • Lucrările participanților vor fi publicate într-o Antologie de texte. Elevii participanți în concurs, cât și profesorii coordonatori vor primi gratuit câte 1 exemplar;
 • Vor fi acordate diplome pentru fiecare categorie în parte (Premiul I, Premiul II, Premiul III, Mențiune) și Marele Premiu.

Notă:

 • Nu se pot depune contestații și nu se returnează creațiile care au participat la concurs;
 • Lucrările care nu se încadrează în parametrii specificați vor fi descalificate;
 • Participarea este gratuită.

 

„Parol, Mon Cher”, un nou concurs de creaţie literară pentru liceenii bucureșteni

București, 19 aprilie 2022

Comunicat de presă                    

Biblioteca Metropolitană București (BMB), prin Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism a Primăriei Municipiului Bucureşti, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, organizează și în anul 2022 un concurs de creaţie literară, adresat liceenilor bucureşteni, intitulat „Parol, Mon Cher”, cu tema „Universul caragialesc”.

Proză scurtă, poezie și dramaturgie sunt cele trei categorii în care vor trebui să se încadreze creațiile artistice (texte literare, poezii).

Parol, Mon Cher” este un concurs adresat elevilor claselor IX-XII, care au preocupări literare şi doresc să-şi prezinte operele într-o competiţie şcolară. Înscrierea se face pe baza unei Fișe de înscriere, iar lucrările vor fi expediate electronic pe adresa de e-mail caragiale2022@bibmet.ro, în perioada: 2 mai – 15 iunie. De asemenea, pe lângă creațiile câștigătoare, cele mai bune lucrări vor fi publicate într-o Antologie de texte tipărită la Editura Bibliotecii Metropolitane București, seria Literatura fără vârstă.

Concursul reprezintă o încurajare pentru tânăra generație în a-și dezvolta abilitățile literare, inventivitatea și dorința de inovare. Pentru mai multe informații, puteți consulta Regulamentul concursului pe bibmet.ro, unde veți regăsi și Fișa de înscriere.

Fișă de înscriere Parol, Mon Cher

Regulament Parol, Mon Cher

 

Biblioteca Metropolitană București este o rețea de biblioteci publice, aflată sub patronajul Primăriei Municipiului București, care facilitează accesul la informare și lectură, prin serviciul gratuit de împrumut la domiciliu. Prin complexitatea ofertei culturale pe care o pune la dispoziția publicului în filialele sale răspândite în toate sectoarele Bucureștiului, BMB contribuie activ la îmbunătățirea calității vieții membrilor comunității.

Serviciul Comunicare BMB

E-mail: comunicare@bibmet.ro

www.bibmet.ro

www.facebook.com/BibliotecaMetropolitanaBucuresti/

,,Opera la Bibliotecă” – ,,Recital pentru Pace”, dedicat Ucrainei și victimilor din acest conflict

Joi, 14 aprilie, 2022, la ,,Opera la Bibliotecă” am avut parte de un recital deosebit, intitulat ,,Recital pentru Pace”, eveniment dedicat Ucrainei și victimelor din acest conflict. Solistul serii a fost pianistul și compozitorul Ionuț Diaconu, care a interpretat în premiera compoziția sa ,,Preludiu pentru Ucraina”. Deasemenea am ascultat lucrarea ,,Rugăciune”, în interpretarea sopranei Daniela Ciociea și a pianistului Ionuț Diaconu, creație a compozitorului Șerban Nichifor pe care am avut unoarea să-l avem prezent la acest eveniment. Programul a mai cuprins Sonata pentru pian op. 57 in fa minor ,,Appassionata”, de Ludwig van Beethoven; Preludiul op. 33 nr. 5 în La Major, Valsul op. 27 nr.2 ,,La Melancolique”, creații ale compozitorului ucrainean Serghei Bortkiewicz și ,,Klavierstucke” op. 119, de Johannes Brahms. Înaintea începerii recitalului, distinsa scriitoare Ana Barton ne-a citit pagini din romanul său ,,Nemuritorii de rând”.

Anunțuri concurs angajare

Centralizator rezultate finale_Comisia 1

Centralizator rezultate finale_Comisia 2

Centralizator contestatie interviu

Centralizator interviu_Comisia 1

Centralizator interviu_Comisia 2

 

Centralizator rezultate proba scrisa_Comisia 1

Interviul va avea loc în data de 11.05.2022, începând cu ora 10.00.

Contestațiile la proba scrisă se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătore de la data afișării, respectiv până la 09.05.2022, ora 12.

Centralizator rezultate proba scrisa_Comisia 2

Interviul va avea loc în data de 11.05.2022, începând cu ora 11.00.

Contestațiile la proba scrisă se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătore de la data afișării, respectiv până la 09.05.2022, ora 12.

 

Afișat astăzi 06.05.2022 ora 12.00

 

Centralizator selectie dosare_Comisia 1   

Centralizator selectie dosare_Comisia 2  

                                                       

                                                                                                 A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 05.05.2022 (proba scrisă) și 11.05.2022 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

 

– 1 post bibliotecar (M) debutant (poz. 98 la Birou Filiale sector 2);

– 1 post bibliotecar (M) tr. II (poz. 82 la Birou Filiale sector 1);

– 3 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 42 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor, poz. 52 la Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare; poz. 131 la Birou Filiale sector 6)

– 1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 33 la Compartiment Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte);

– 1 post bibliotecar (S) gr. IA (poz.102 la Birou Filiale sector 3);

– 1 post șef serviciu (S) gr. II (poz. 153 la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Condiţii de participare specifice:

 

1 post bibliotecar (M) debutant (poz. 98 la Birou Filiale sector 2)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

Experiența într-o instituție publică constituie un avantaj

 

1 post bibliotecar (M) tr. II (poz. 82 la Birou Filiale sector 1)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni

 

3 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 42 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor, poz. 52 la Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare; poz. 131 la Birou Filiale sector 6)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni pe studii superioare
 • experiență pe o poziție similară în cadrul unei instituții publice constituie un avantaj

 

1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 33 la Compartiment Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte);

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în specializarea Marketing
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni pe studii superioare
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională
 • cunoștințe/experiență Corel și Adobe (diploma constituie un avantaj)

 

1 post bibliotecar (S) gr. IA (poz.102 la Birou Filiale sector 3);

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni pe studii superioare
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională

Experiența într-o instituție publică constituie un avantaj.

 

1 post șef serviciu (S) gr. II (poz. 153 la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul de studii administrație publică, administrarea afacerilor
 • experiență/vechime în domeniul de activitate de minim 3 ani și 6 luni (pe studii superioare)
 • experiență/vechime într-un post de conducere din domeniul administrativ într-o instituție publică de minimum 6 luni

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 

Pentru toate posturile:

 • În data de 20.04.2022, ora 16.00, afișare rezultate selecție dosare
 • Termen depunere contestaţii 21.04.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 21.04.2022 ora 16.00

 

 • În data de 05.05.2022, începând cu ora 11.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă.
 • Termen afişare rezultate 06.05.2022 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 09.05.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 10.05.2022 ora 16.00

 

 • În data de 11.05.2022, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisă pentru posturile de execuție și minim 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisă pentru postul de conducere.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 • Termen afişare rezultate 12.05.2022 ora 14.00
 • Termen depunere contestaţii 13.05.2022 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 16.05.2022 ora 14.00.
 • Termen afişare rezultate finale 17.05.2022, ora 14.00.

 

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 04.04.2022-18.04.2022 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până joi și în intervalul orar 9.00-13.00 vineri, în 18.04.2022 ora 12.00, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, persoană de contact Constantin Daniela. Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004;

 

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până joi între orele 9.00 – 15.30 și vineri între orele 9.00 – 13.30 la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

 

Tematicile şi bibliografiile concursului, precum și cererea de concurs  le găsiți anexat.

Tematici si bibliografii_concurs 2022

Cerere_concurs

Fișele posturilor scoase la concurs

FP_33_Bibliotecar SI_Marketing

FP_42_Bibliotecar_SII achizitii

FP_52_ Bibliotecar_SII _Catalogare

FP_82_Bibl MII_Filiale sector 1

FP_98_Bibl M DEB_Filiale sector 2

FP_102_Bibl SIA_Filiale sect 3

FP_131_Bibl SII_Filiale Sector 6

FP_153_ Sef serviciu Administrativ

Venim în sprijinul copiilor ucrainieni

Pentru că dorim să venim în sprijinul copiilor ucrainieni, am înființat centre de colectare în mai multe filiale BMB din București.
Implicarea acestora în activități educaționale constituie un prim pas în depășirea traumei războiului, motiv pentru care noi – Biblioteca Metropolitană București – ne-am propus să ameliorăm aceste suferințe emoționale prin diverse ateliere.
Totuși, pentru ca acest fapt să fie fezabil avem nevoie și de ajutorul vostru în ceea ce privește:
– produsele de papetărie și birotică (creioane colorate, carioci, acuarele, plastilină, cărți de colorat);
– jocuri și jucării;
– dulciuri neperisabile.

În funcție de sector, donațiile pot fi aduse la:
– Sectorul 1 – Biblioteca 𝑫𝒊𝒎𝒊𝒕𝒓𝒊𝒆 𝑩𝒐𝒍𝒊𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆𝒂𝒏𝒖 – Bd. Bucureștii Noi 10; Tel: 0215 396 517; bolintineanu@bibmet.ro
– Sectorul 1 – Biblioteca 𝑰𝒐𝒏 𝑪𝒓𝒆𝒂𝒏𝒈𝒂 – Str. Christian Tell 10; 0215 396 537; creanga@bibmet.ro
– Sectorul 1 – Biblioteca 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒏 𝑷𝒓𝒆𝒅𝒂; Str. Știrbei Vodă 168; Tel: 0215 396 518; preda@bibmet.ro
– Sectorul 2 – Biblioteca 𝑳𝒖𝒄𝒊𝒂𝒏 𝑩𝒍𝒂𝒈𝒂; Șos. M. Bravu 116, Bl. D5; Tel: 0215 396 508; blaga@bibmet.ro
– Sectorul 2 – Biblioteca 𝑫𝒊𝒎𝒊𝒕𝒓𝒊𝒆 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒆𝒎𝒊𝒓; Str. Viitorului 52, Tel: 0215 396 502; cantemir@bibmet.ro
– Sectorul 3 – Biblioteca 𝑬𝒎𝒊𝒍 𝑮𝒊𝒓𝒍𝒆𝒂𝒏𝒖; Bd. O. Goga 6, Bl. M25; Tel: 0215 396 522; girleanu@bibmet.ro
– Sectorul 3 – Biblioteca 𝑩. 𝑷. 𝑯𝒂𝒔𝒅𝒆𝒖; Str. Traian 2, Bl. F1, Tel: 0215 396 523; hasdeu@bibmet.ro
– Sectorul 4 – Biblioteca 𝑮𝒆𝒐𝒓𝒈𝒆 𝑪𝒐𝒔𝒃𝒖𝒄; Str. Radului 40; Tel: 0215 396 530; cosbuc@bibmet.ro
– Sectorul 5 – Biblioteca 𝑮𝒉𝒆𝒐𝒓𝒈𝒉𝒆 𝑺𝒊𝒏𝒄𝒂𝒊; Prelungirea Ferentari 5; Tel: 0215 396 505; sincai@bibmet.ro
– Sectorul 6 – 𝑵𝒊𝒄𝒉𝒊𝒕𝒂 𝑺𝒕𝒂𝒏𝒆𝒔𝒄𝒖; Calea Crângași 19, Bl. 11B, Tel: 0215 396 519; stanescu@bibmet.ro

Poloneze și românce care au schimbat lumea –  Expoziție la Sediul Central „Mihail Sadoveanu”

Biblioteca Metropolitană București (BMB) prin Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism a Primăriei Municipiului Bucureşti vă invită să descoperiți expoziția „Poloneze și românce care au schimbat lumea”, o expoziție care prezintă femei luptătoare, curajoase, care și-au îndeplinit visele și au avut succes. Aceasta se află până la sfârșitul lunii aprilie pe gardul Sediului Central al Bibliotecii Metropolitane.

Organizată de Institutul Polonez București, expoziția a fost creată cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la recâștigarea independenței Poloniei și a Anului Drepturilor Femeii, precum și a Marii Uniri a României.

Realizările eroinelor expoziției uimesc și astăzi. Au fost curajoase, pricepute, ingenioase, muncitoare, au luptat aproape în fiecare zi împotriva stereotipurilor, arătând cât de importantă este pasiunea în viețile lor.  Datorită acestor femei, Polonia și România s-au schimbat semnificativ. Multe dintre ele au determinat, de asemenea, schimbările care au avut loc în lume.

Printre eroinele expoziției „Poloneze și românce care au schimbat lumea”, amintim pe Ana Aslan, Nadia Comăneci, Lucia Sturdza Bulandra, Elisabeta Rizea sau Elena Ghica.

Expoziția poate fi văzută pe gardul Bibliotecii Metropolitane – Sediul Central „Mihail Sadoveanu” (Strada Tache Ionescu 4) până pe 30 aprilie 2022.

Alte informații pot fi găsite și pe pagina de internet instytutpolski.pl/bucuresti.

 

Biblioteca Metropolitană București este o rețea de biblioteci publice, aflată sub patronajul Primăriei Municipiului București, care facilitează accesul la informare și lectură, prin serviciul gratuit de împrumut la domiciliu. Prin complexitatea ofertei culturale pe care o pune la dispoziția publicului în filialele sale răspândite în toate sectoarele Bucureștiului, BMB contribuie activ la îmbunătățirea calității vieții membrilor comunității.

Opera la Bibliotecă – ,,Invitație în Grădina cu Îngeri”

Joi, 3 martie, la ,,Opera la Bibliotecă” am avut parte de un recital extraordinar de muzică și poezie intitulat ,,Invitație în Grădina cu Îngeri”. Mezzosoprana Mariana Mirescu a interpretat ca solistă și a recitat cu multă însuflețire poezii din creația proprie, dezvăluindu-ne o lirică profundă și aducătoare de speranță. 3 martie a fost și Ziua Națională a Bulgariei și am avut-o ca învitată pe soprana Aneliya Vidinova care a interpretat pagini din lucrările compozitorilor bulgari Pancio Vladigherov și Gheorghi Zlatev-Cerkin. La eveniment au participat soprana Daniela Ciociea, mezzosopranele Angelica Popescu și Liliana Șeica, iar la pian a acompaniat cu deosebită măiestrie Ieronim Buga.