Anunț – examenul de promovare

 

Centralizator examen de promovare, proba scrisă – octombrie 2021

 

                                                                                                     A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în ziua de 18.10.2021, începând cu ora 11.00, la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, examen de promovare în funcție pentru mai multe posturi, după cum urmează:

 

Nr. crt.Poziția stat aprobatFuncția actualăNivel studiiGrad/ treaptă profe-sional(ă)Funcția după transformareNivel studiiGrad/ treaptă profe-sional(ă)Ocupantul postului
115ReferentMIReferent de specialitateSIIStăncescu Loredana
235BibliotecarMIABibliotecarSIIUrdărea Elena Daniela
3110BibliotecarMIIBibliotecarSIIIoniță Daniela Lavinia Maria

 

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti într-o singură etapă, după cum urmează:

 Pentru toți salariații în data de 18.10.2021, începând cu ora 11.00 ;

  1. Termen afişare rezultate 20.10.2021 ora 16.00
  2. Termen depunere contestaţii 21.10.2021 ora 16.00
  3. Termen afişare rezultate contestaţii 25.10.2021 ora 16.00.

Modalitatea de desfășurarea a examenului este proba scrisă. Examenul se desfăşoară la sediul instituţiei din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti.

Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc examenul de promovare.

După promovare, fișa de post se modifică și se completează cu noi atribuții.

elaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare între orele 900 – 1600, telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane @bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile  pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1

Director general,

Mezei Ramona Ioana

 

 

 

Centralizator cu programarea și rezultatul probelor pentru examenul de angajare 2020

Centralizator rezultate finale_Comisia 1

Centralizator rezultate finale_Comisia 2

Centralizator rezultate finale_Comisia 3

Centralizator contestatie interviu_Comisia 3

Centralizator interviu_Comisia 1

Centralizator interviu_Comisia 2

 Centralizator interviu_Comisia 3

Programare interviu_30.10.2020

Centralizator proba scrisa_Comisia 1

Centralizator proba scrisa_Comisia 2

Centralizator proba scrisa_Comisia 3

Programare concurs proba scrisă – 26.10.2020

COMISIA_1

COMISIA_2

COMISIA_3

Centralizator contestație selecție dosare Comisia 3

Centralizator contestatie selectie dosare_2 Comisia 3

Anunț de angajare prin concurs

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014, ale Legii nr. 203/ 2020 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 26.10.2020 și 30.10.2020, la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

1 post auditor (S) gr. I (poz. 5 la Compartimentul Audit)

1 post pompier (M;G) (poz. 13 la Compartimentul Securitate și sănătate în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență)

1 post șef serviciu (S) gr. II (poz. 27 la Serviciul Comunicare. Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

1 post referent de specialitate (S) gr. I (poz. 28 la Compartimentul Comunicare)

1 post bibliotecar (S) gr. II (poz. 34 la Compartimentul Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 45 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor)

1 post referent (S) gr. I (poz. 141 la Compartimentul de studii orientale. Cercetare)

1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 142 la Compartimentul de studii orientale, cercetare).

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Condiţii de participare specifice:

1 post auditor (S) gr. I (poz. 5 la Compartiment Audit)

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice sau Științe juridice;
 • experienţă profesională de minim 3 ani și 6 luni pe studii superioare;
 • vechime pe un post similar intr-o institutie publica de minim 1 an.;
 • detine avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și regiilor autonome de interes local R.A.D.E.T. București, R.A.T.B. punctele 2.3.4.1.1. și 2.3.4.3., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 1527/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post pompier (M;G) (poz. 13 la Compartimentul Securitate și sănătate în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență)

 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Curs absolvit de cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
 • Experienţă / vechime în muncă de minim 3 ani

1 post șef serviciu (S) gr. II, (poz. 27 la Serviciul Comunicare. Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte).

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență ;
 • experiență/vechime în muncă de minim 10 ani;
 • experiență în specialitate, într-o instituție publică, de minim 3 ani;
 • experiență în management de minim 6 luni;
 • cunoștinte de managementul proiectelor.
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post referent de specialitate (S) gr. I (poz. 28 la Compartimentul Comunicare)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • experienţa/vechime în domeniul de activitate de minim 3 ani și 6 luni;
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă);

1 post bibliotecar (S) gr. II (poz. 34 la Compartimentul Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • experienta/vechime în muncă de minim 6 luni pe studii superioare;
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 45 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor)

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 ani ;
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post referent (S) gr. I (poz. 141 la Compartimentul de studii orientale. Cercetare)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;
 • experiență/vechime în munca de minim 6 luni, pe studii superioare;
 • cunoașterea unei limbi străine, de preferinta orientala.

1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 142 la Compartimentul de studii orientale, cercetare)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;
 • experiență/vechime în munca de minim 3 ani și 6 luni;
 • cunoașterea unei limbi străine, de preferinta orientala.

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 1. În data de 26.10.2020, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă;
 • Termen afişare rezultate 27.10.2020 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 28.10.2020 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 29.10.2020 ora 16.00
 1. În data de 30.10.2020, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut la proba scrisă minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte pentru funcții de execuție și minim 70 puncte dintr-un maxim de 100 de puncte pentru funcția de conducere;
 • Termen afişare rezultate 02.11.2020 ora 12.00
 • Termen depunere contestaţii 03.11.2020 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 04.11.2020 ora 16.00.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 1. Termen afişare rezultate finale 05.11.2020, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 01.10.2020 – 15.10.2020 în intervalul orar 09.00-15.00 de luni până joi și în intervalul orar 9.00-13.00 vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, persoană de contact Murar Adina-Minodora.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004;

ACTELE DE MAI SUS VOR FI PREZENTATE ŞI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII COPIILOR CU ACESTEA SI VOR FI INSOTITE DE UN  DOSAR CU SINA CARTONAT

Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până joi între orele 9.00-15.00 și vineri între orele 9.00-13.00,la telefon: 021.539.65.36 sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile:

Bibliografie si tematica auditor_5_Auditor

Bibliografie și tematică_ 28_Referent comunicare_ 2020

Bibliografie si tematica_13 Pompier

Bibliografie si tematica_27_Sef serviciu marketing

Bibliografie și tematică_34 Bibliotecar comunicare

Bibliografie si tematica_45 si 142_Bibliotecari filiale

Bibliografie si tematica_141_Referent cercetare

Fişele posturilor:

FP_5_Auditor

FP_13_Pompier

FP_27_Sef Serviciu Comunicare_Marketing_Coordonare

FP_28_Referent specialitate_Comunicare

FP_34_Bibliotecar SII_Marketing

FP_45_Bibliotecar_M IA_SDEC

FP_141_Referent_cercetare

FP_142_Bibliotecar_si_Cercetare

Cerere înscriere concurs 

 

Centralizator rezultate la proba scrisă, interviu și rezultate finale octombrie 2019

Centralizator rezultate finale

Centralizator rezultate finale Comisia 1

Centralizator rezultate finale Comisia 2

Centralizator rezultate finale Comisia 3

 

Centralizator rezultate interviu din data de 14.10.2019

Centralizator proba interviu Comisia 1

Centralizator proba interviu Comisia 2

Centralizator proba interviu Comisia 3

 

Centralizator rezultate la proba scrisă din 8.10.2019

Centralizator proba scrisa Comisia 1

Centralizator proba scrisa Comisia 2

Centralizator proba scrisa Comisia 3

ANUNT PUBLIC – Concurs de proiecte de management pentru Biblioteca Metropolitană Bucureşti

 

ANUNT PUBLIC – Concurs de proiecte de management pentru Biblioteca Metropolitană Bucureşti 

DPG 1717_2019

Cerere de inscriere

Declaratie ref suspendare

MODEL Cerere de inscriere la concurs de management

MODEL Declaratie pe propria raspundere – suspendare

catre BMBDPG 161_2016

Adeverinta vechime

Declaratie ref incetare contract munca

MODEL Adeverinta de vechime

MODEL Declaratie pe propria raspundere – pentru motive imputabile in ult…

Prima pag a contractului de management

Anunț angajări prin concurs, octombrie 2019

Centralizator proba practica la concursul din 02.10

În data de 20.09.2019, sediul Central al Bibliotecii Metropolitane București, str. Tache Ionescu, nr. 4, nu va avea program cu publicul, întrucât organizează întâlnirea profesională „Biblioteci pentru București”, prin urmare în această zi nu se vor primi dosare pentru înscrierea la concursul de angajare.

Centralizator selectie dosare_Comisia 1 (1)

Centralizator selectie dosare_Comisia 2 (1)

Centralizator selectie dosare_Comisia 3 (1)

Anunț angajări prin concurs, octombrie 2019

Anexa 1_Tematici_Bibliografii

Anexa 2_Fise de post

Anexa 3_Cerere

A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 02.10.2019 (proba practică), 08.10.2019 (proba scrisă) și 14.10.2019 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

1 post inspector de specialitate (S) gr. IA (poz. 168 din statul de funcții, Compartiment Financiar-contabilitate);

3 posturi inspector de specialitate (S) gr. I (poz. 10 la Compartiment Achiziții publice, poz. 20 și 21 la Compartimentul Resurse umane. Salarizare);

4 posturi referent de specialitate (S) gr. I (poz. 28, 29, 30 la Compartiment Comunicare și poz. 32 la Compartiment Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte);

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 35 din statul de funcții la Compartiment Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte);

2 posturi bibliotecar (M) tr. I (poz. 124 la Biroul Filiale sector 5 și poz. 134 la Biroul Filiale sector 6);

2 posturi bibliotecar (M) tr. II (poz. 83 la Biroul Filiale sector 1 și poz. 110 la Biroul Filiale sector 3);

2 posturi bibliotecar (S) gr. I (poz. 93 la Biroul Filiale sector 2 și poz. 122 la Biroul Filiale sector 5);

2 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 97 la Biroul Filiale sector 2 și poz. 116 la Biroul Filiale sector 4);

1 post referent (SSD) gr. I (poz. 156 din statul de funcții la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară);

1 post muncitor calificat (M;G) tr. I (poz. 157 din statul de funcții la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară);

1 post muncitor calificat (M;G) tr. II (poz. 159 din statul de funcții la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară);

1 post îngrijitor (M;G) (poz. 162 din statul de funcții la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară).

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Condiţii de participare specifice:

1 post inspector de specialitate (S) gr. IA (poz. 168 din statul de funcții, Compartiment Financiar-contabilitate)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul economic
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • experiență în contabilitate bugetară de minim 6 ani
 • experiență în utilizarea sistemului național de raportare FOREXEBUG (deține copie a cererii de înrolare la sistemul Forexebug)

1 post inspector de specialitate (S) gr. I (poz. 10 din statul de funcții la Compartiment Achiziții publice)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul economic
 • deține certificat de expert în achiziții publice
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • experiență pe o poziție similară în cadrul unei instituții publice de minim 6 luni

2 posturi inspector de specialitate (S) gr. I (poz. 20 și 21 la Compartimentul Resurse umane. Salarizare)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • deține certificat de atestare – inspector resurse umane
 • deține certificat de atestare – inspector salarizare
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • experiență pe o poziție similară în cadrul unei instituții publice de minim 6 luni

4 posturi referent de specialitate (S) gr. I (poz. 28, 29, 30 din statul de funcții la Compartiment Comunicare și poz. 32 la Compartiment Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • experiență în specialitate, într-o instituție publică, de minim 4 luni

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 35 din statul de funcții la Compartiment Marketing. Coordonare și dezvoltare proiecte)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • experiență în specialitate de minim 6 luni

2 posturi bibliotecar (M) tr. I (poz. 124 la Biroul Filiale sector 5 și poz. 134 la Biroul Filiale sector 6)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • experiență în specialitate de minim 5 luni

2 posturi bibliotecar (M) tr. II (poz. 83 la Biroul Filiale sector 1 și poz. 110 la Biroul Filiale sector 3)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni
 • experiență în specialitate de minim 5 luni

2 posturi bibliotecar (S) gr. I (poz. 93 la Biroul Filiale sector 2 și poz. 122 la Biroul Filiale sector 5)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • experiență în specialitate de minim 4 luni

2 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 97 la Biroul Filiale sector 2 și poz. 116 la Biroul Filiale sector 4)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni
 • experiență în specialitate de minim 4 luni

1 post referent (SSD) gr. I (poz. 156 din statul de funcții la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii superioare de scurtă durată absolvite cu diploma în domeniul instalații pentru construcții
 • experiență/vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni

1 post muncitor calificat (M;G) tr. I – mecanic întreținere și reparații (poz. 157 din statul de funcții la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii generale / medii / școală profesională
 • atestat de mecanic întreținere și reparații
 • experiență/vechime în muncă de minim 9 ani
 • experiență în specialitate de minim 1 an

1 post muncitor calificat (M;G) tr. II – sculer-matrițer (poz. 159 din statul de funcții la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii generale / medii / școală profesională
 • atestat de sculer matrițer / lăcătuș mecanic
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 ani
 • experiență în specialitate de minim 1 an

1 post îngrijitor (M;G) – (poz. 162 din statul de funcții la Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii generale / medii / școală profesională
 • experiență/vechime în muncă de minim 6 luni
 • experiență pe o poziție similară de minim 6 luni.

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

 1. Pentru posturile de muncitori calificați și îngrijitor:

În data de 02.10.2019, începând cu ora 12.00, proba practică, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.

 • Termen afişare rezultate 03.10.2019 ora 14.00
 • Termen depunere contestaţii 04.10.2019 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 07.10.2019 ora 16.00
 1. Pentru toate posturile:
 1. În data de 08.10.2019, începând cu ora 11.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și, pentru candidații posturilor de muncitori și îngrijitor, va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică;
 • Termen afişare rezultate 09.10.2019 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 10.10.2019 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 11.10.2019 ora 16.00
 1. În data de 14.10.2019, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisă;
 • Termen afişare rezultate 15.10.2019 ora 14.00
 • Termen depunere contestaţii 16.10.2019 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 17.10.2019 ora 14.00.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 1. Termen afişare rezultate finale 18.10.2019, ora 14.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 10.09.2019-24.09.2019 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până joi și în intervalul orar 9.00-13.00 vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, persoană de contact Constantin Daniela. Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004;

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până joi între orele 9.00 – 15.30 și vineri între orele 9.00 – 13.30 la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1.

Fişele posturilor sunt prezentate în Anexa 2.

Cererea înscriere concurs este prezentată în Anexa 3.

 

Director general

Mezei Ramona Ioana

Anunț concurs angajare

A N U N Ţ

 

Centralizator Contestatii Concurs

Centralizator rezultate finale Comisia 1

Centralizator contestatii Comisia 1

Centralizator Proba scrisa 19.09.2018 – Comisia 2

Centralizator interviu Comisia 1

Centralizator Proba scrisa 11.09.2018 Comisia 1

Centralizator selectie dosare comisia 1

Centralizator selectie dosare comisia 2

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014, Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 10.09.2018 și 18.09.2018 (proba scrisă), 17.09.2018 și 24.09.2018 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

4 posturi bibliotecar (S) gr. IA (poz. 36 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; poz. 53 la Serviciul Prezervare. Conservare. Comunicare și valorizare colecții speciale și de patrimoniu; poz. 99 la Biroul Filiale sector 3; poz. 125 la Biroul Filiale sector 6)

1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 113 la Biroul Filiale sector 4)

6 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 50, 51 la Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare; poz. 69 la Serviciul Filiale sector 1; poz. 74 la Serviciul Filiale sector 1; poz. 93, 95 la Biroul Filiale sector 2)

1 post șef birou (S) gr. II, (poz . 116 la Biroul Filiale sector 5)

1 post cercetător științific (S) (poz . 136 la Serviciul Institutul Mircea Eliade).

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Pentru toate posturile se vor verifica în cadrul probelor:

 • Cunoaşterea a cel puțin o limbă de circulaţie internaţională

Condiţii de participare specifice:

4 posturi bibliotecar (S) gr. IA (poz. 36 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; poz. 53 la Serviciul Prezervare. Conservare. Comunicare și valorizare colecții speciale și de patrimoniu; poz. 99 la Biroul Filiale sector 3; poz. 125 la Biroul Filiale sector 6)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 113 la Biroul Filiale sector 4)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

6 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 50, 51 la Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare; poz. 69 la Serviciul Filiale sector 1; poz. 74 la Serviciul Filiale sector 1; poz. 93, 95 la Biroul Filiale sector 2)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post șef birou (S) gr. II, (poz . 116 la Biroul Filiale sector 5)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în domeniul de activitate de minim 3 ani și 6 luni
 • experiență în management de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post cercetător științific (S) (poz . 136 la Serviciul Institutul Mircea Eliade)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 2 ani sau de cel puțin 4 ani în alte activități
 • cunoaște minim o limbă străină, de preferință orientală.

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 1. Pentru bibliotecari și șef birou:
 2. În data de 10.09.2018, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi declarați admiși în etapa selecției dosarelor de concurs;
 • Termen afişare rezultate 11.09.2018 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 12.09.2018 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 13.09.2018 ora 15.00
 1. În data de 17.09.2018, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte pentru funcții de execuție și minim 70 puncte dintr-un maxim de 100 de puncte pentru funcția de conducere la proba scrisă;
 • Termen afişare rezultate 18.09.2018 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 19.09.2018 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 20.09.2018 ora 15.00.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 1. Termen afişare rezultate finale 21.09.2018, ora 13.00.
 2. Pentru funcția de cercetător științific:
 3. În data de 18.09.2018, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare de sinteza, pe baza tematicii și bibliografiei prezentate mai jos.
 • Termen afişare rezultate 19.09.2018 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 20.09.2018 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 21.09.2018 ora 13.00.
 1. În data de 24.09.2018, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim media 8 și nici o notă sub 7 la proba scrisă;
 • Termen afişare rezultate 25.09.2018 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 26.09.2018 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 27.09.2018 ora 15.00.
 1. Termen afişare rezultate finale 28.09.2018, ora 13.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 14.08.2018-31.08.2018 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până joi și în intervalul orar 9.00-13.00 vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, persoană de contact Constantin Daniela. Menționăm că zilele de 15,16,17 august sunt zile nelucrătoare.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail);

Pentru funcția de cercetător științific, prin derogare de la Legea 319/2003, documentele nu vor mai fi legalizate și vor cuprinde, alături de documentele de mai sus și următoarele:

 • lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative.

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până joi între orele 9.00 – 15.30 și vineri între orele 9.00 – 13.30  la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în  Anexa 1
Fişele posturilor sunt prezentate în Anexa 2 fise-post
Cererea înscriere concurs este prezentată în  Anexa 3.

Anunt concurs

Director general
Zvetlana Ileana Preoteasa